Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Auditul conformității acordării pensiilor în Republica Moldova

Auditul conformității acordării pensiilor în Republica Moldova

Decembrie 21, 2018 accesari 2936

 

Prezentarea

Proiectul raportului auditului conformității acordării pensiilor în Republica Moldova a fost examinat în cadrul ședinței Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) din 21 decembrie curent.

Misiunea de audit a avut drept scop evaluarea corectitudinii acordării dreptului la pensie și stabilirii mărimii prestației.

Asigurările sociale în Republica Moldova sunt sistemul de protecție socială a persoanelor asigurate, constând în acordarea de prestații sociale, inclusiv sub formă de pensii, prevăzute de legislație. Pensiile publice reprezintă toate categoriile de pensii, sub formă de drepturi bănești, ale căror stabilire și plată sunt garantate prin lege de către stat.

Sistemul public de asigurări sociale este administrat și gestionat de Casa Națională de Asigurări Sociale (în continuare – Casa Națională sau CNAS), autoritatea administrativă centrală în subordinea Guvernului. Activitatea Casei Naționale este supravegheată de către Consiliul de Administrație. Regulamentul privind organizarea și funcționarea Casei Naționale, precum și structura, și efectivul-limită ale acesteia se aprobă de Guvern.

Pentru atingerea scopului propus de audit, au fost colectate probe atât la Casa Națională de Asigurări Sociale, cât și la instituțiile de forță, și anume: la Ministerul Afacerilor Interne, la Ministerul Apărării și la Serviciul de Informații și Securitate.

În cadrul organului de asigurare socială și a instituțiilor de forță au fost evaluate procedurile de documentare, evaluare și determinare a stagiului de cotizare, a vechimii în muncă și a veniturilor salariale, de care urmează a se ține cont la stabilirea pensiei.

În anul 2017, de către Casa Națională au fost acordate circa 38 mii pensii, preponderent, fiind pensii pentru limită de vârstă - 24 mii pensii sau 64% din numărul total.

În scopul exercitării misiunii de audit au fost supuse examinării și verificării 485 dosare de pensionare selectate aleatoriu, inclusiv pe următoarele categorii:

• pentru limita de vârstă – 156 dosare;

• anticipate pentru limită de vârstă – 65 dosare;

• pentru funcționari publici – 39 dosare;

• reexaminarea drepturilor la pensie – 55 dosare;

• pentru vechime în muncă foștilor angajați ai instituțiilor de forță – 170 dosare.

În cadrul verificării conformității stabilirii și acordării pensiei pentru limită de vârstă, auditul a constatat unele neconformități, care, în unele cazuri, au influențat cuantumul prestației spre diminuare.

Astfel, la beneficierea de pensie pentru limită de vârstă este necesară întrunirea concomitentă a două condiții - realizarea stagiului de cotizare și, respectiv, atingerea vârstei de pensionare, reglementă prin lege, care se majorează în fiecare an, până la vârsta standard de pensionare – 63 ani pentru bărbați și femei. Rezultatele auditului au atestat 11 cazuri de diminuare (de la 98 lei până la 850 lei) a cuantumului pensiilor pentru limită de vârstă acordate solicitanților cu stagiu de cotizare incomplet. Per total beneficiarii menționați au fost privați de mijloace financiare în sumă totală de circa 23 mii lei în perioada de la data stabilirii pensiei până la 31 decembrie 2018.

Referitor la acordarea pensiei anticipate pentru limită de vârstă, acest drept se oferă beneficiarului cu cel mult 3 (trei) ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare - 63 ani.

Pe parcursul anului 2017 Casa Națională a acordat peste 7 mii pensii anticipate pentru limită de vârstă, beneficiari fiind doar bărbați.

Deși, conform legislației, dreptul pensionării anticipate a fost prevăzut și pentru femei, acestea urmau a se pensiona doar începând cu anul 2022 – la întrunirea condiției: cu cel mult 3 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare - 63 ani.

Referitor la pensiile pentru vechime în muncă acordate foștilor angajați ai instituțiilor de forță, începând cu 01.01.2017, acestea sunt stabilite de către CNAS.

În rezultatul verificării a 170 dosare, din 474 pensii stabilite în anul 2017, au fost identificate probleme și deficiențe majore, care au avut impact asupra dreptului la pensie și asupra mărimii acesteia, cât și asupra bugetului asigurărilor sociale de stat.

Astfel, verificarea de audit a actelor ce confirmă vechime în muncă și veniturile salariale, eliberate de instituțiile de forță, a relevat admiterea înscrierilor eronate a unor perioade de aflare la studii în instituțiile de învățământ (9 cazuri); în serviciul militar în termen (5 cazuri) și în serviciul militar prin contract (10 cazuri). În unele cazuri, neconformitățile au afectat vechimea în muncă și, respectiv, dreptul la pensie sau cuantumul prestației.

Verificările auditului au constatat următoarele situații:

  • includerea neregulamentară a compensației, achitată în schimbul rației alimentare - impactul erorii fiind estimat la circa 1,4 mii lei;
  • includerea în calcul a 2 ajutoare materiale, pentru ultimele 12 luni de activitate - eroarea generând cheltuieli nejustificate de circa 3,8 mii lei;
  • includerea plăților salariale pentru ore la instituția de învățământ, impactul fiind - circa 23,5 mii lei;
  • includerea în calcul a plăți pentru mentorat, cheltuielile nejustificate fiind - 1,4 mii lei;
  • acceptarea, în vechimea în muncă, a perioadelor de activitate civilă, în lipsa achitărilor contribuțiilor de asigurări sociale. Ca impact, 5 persoane nu au întrunit condițiile pentru acordarea drepturilor la pensie, ce a dus la cheltuieli nejustificate de 496 mii lei;
  • includerea eronată, în vechimea în muncă, a perioadei pentru îngrijirea copilului după vârsta de 3 ani, sau cu dizabilitate accentuată, sub vârsta de 18 ani. Ca impact, cheltuielile nejustificate au constituit 144 mii lei.

Totodată, au fost identificate unele cazuri cu indici de fraudă, determinate de prezentarea datelor neveridice, sau modificate fără temei, în favoarea beneficiarilor de pensii.

Auditul relevă că, instituțiile implicate în procesul de determinare a indicatorilor, ce stau la baza acordării dreptului la pensie și stabilirii cuantumului acesteia, nu au asigurat o documentare suficientă a indicatorilor respectivi.

Astfel, dosarele întocmite de către CNAS și de către organele de forță, nu conțin totalitatea informațiilor și actelor, care pot confirma vechimea în muncă luată în calcul la acordarea pensiei. Or, auditul a constatat existența problemelor și deficiențelor cu efecte directe asupra dreptului la pensie și asupra mărimii prestației acordate de CNAS.

Respectiv, se atestă necesitatea intensificării controalelor, privind verificarea autenticității actelor emise de autoritățile abilitate, precum și cele aferente calculării pensiei. Totodată, cele constatate de audit denotă, că cadrul legislativ, cât și cel intern al CNAS, care reglementează procesul de stabilire, acordare și recalculare a pensiilor, necesită ajustări.

Concomitent, se menționează, că auditul a supus examinării 7 petiții depuse în adresa Curții de Conturi ce țin de conformitatea acordării pensiilor. În 2 cazuri au fost constatate neconformități la determinarea stagiului de muncă și, respectiv, la calcularea cuantumului pensiei. Astfel, organul de asigurări sociale, neregulamentar a exclus din stagiul de cotizare, unele perioade de activitate ale asiguratului, fapt ce a dus la diminuarea cuantumului pensiei acordate - în detrimentul pensionarului.

Ca rezultat al evaluării domeniilor problematice, auditul a înaintat recomandări, ce vor contribui la îmbunătățirea și consolidarea procesului de documentare și acordare a pensiilor unor categorii de cetățeni, precum și la responsabilizarea entităților implicate.