Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Auditul conformității asociat auditului de performanță privind transportul urban

Auditul conformității asociat auditului de performanță privind transportul urban

Aprilie 11, 2018 accesari 2635

Prezentarea

Speech-ul de la tribună

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței din 11 aprilie curent, Raportul auditului conformității asociat auditului de performanță ”Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal bugetar al acestora”.

Obiectivul general al auditului a constat în evaluarea conformității și eficienței organizării și monitorizării oferirii serviciilor publice de transport urban de către autoritățile publice locale, precum și evaluarea conformității și eficienței gestiunii patrimoniului public de către întreprinderile prestatoare de acest serviciu.

Pentru realizarea obiectivului general au fost stabilite obiective specifice:

I. Managementul sistemelor de transport public urban este reglementat și organizat de autoritățile publice locale conform și în mod eficient și este asigurat un impact fiscal bugetar pozitiv ?

II. Operatorii serviciilor publice de transport urban au înregistrat, gestionat și raportat în mod adecvat și eficient patrimoniul administrat ?

III. Serviciile de transport urban au fost prestate de operatorii economici în mod cost-eficient și la tarife adecvate ?

Probele de audit au fost acumulate prin chestionarea AAPL de nivelul I și de nivelul II, precum și prin evaluarea sistemului de management corporativ și financiar la 3 întreprinderi municipale ÎM (ÎM Parcul urban de autobuze mun. Chișinău („PUA”); ÎM Regia transport electric mun. Chișinău („RTEC”) și ÎM Direcția de troleibuze mun. Bălți („DTB”). De asemenea, probele de audit au fost acumulate la Direcția generală transport public și căi de comunicație a mun. Chișinău (DGTPCC), precum și s-au solicitat informații de la Ministerul Finanțelor (MF), Serviciul Fiscal de Stat (SFS), Agenția Națională de Transport Auto (ANTA), Agenția Servicii Publice (ASP).

Curtea de Conturi denotă că, deși autoritățile publice centrale și locale au realizat competențele acordate în domeniul organizării și monitorizării activităților de transport public urban de pasageri, există unele rezerve de îmbunătățire a cadrului de reglementare, controlului funcționării serviciului public de transport local și a utilizării eficiente a resurselor aferente fondurilor publice, care se referă în principal la:

- imperfecțiunea cadrului normativ privind administrarea serviciului public de transport local prin delegarea gestiunii;

- capacitățile organizaționale și financiare reduse a autorităților locale au generat lipsa la nivel local a unor strategii realiste cu obiective etapizate privind dezvoltarea și funcționarea transportului public urban de pasageri;

- autoritățile nu dețin controlul deplin asupra administrării serviciilor publice de transport în regim de taxi, prin autorizarea și monitorizarea activității acestora;

- neconformarea la prevederile legale de atribuire prin concurs a rutelor;

- monitorizarea neadecvată a respectării condițiilor de autorizare și executare conformă a programelor de transport;

- lipsa interacțiunii registrelor oficiale de înregistrare/autorizare a unităților de transport în regim taxi, care ar urma să limiteze desfășurarea de activități ilicite și eschivarea de la plata impozitelor și taxelor în buget;

- stabilirea neuniformă, nefundamentată economic și netransparentă a cotelor taxelor locale;

- absența și/sau irelevanța supravegherii din partea fondatorilor a activității întreprinderilor municipale de transport, precum și un management corporativ vulnerabil au generat un șir de deficiențe și iregularități, care s-au soldat cu administrarea ineficientă a bunurilor publice; nerecuperarea creanțelor; utilizarea ineficientă și neconformă a fondurilor de salarizare; procurarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor în lipsa unor proceduri de achiziții publice transparente etc.;

- întreprinderile municipale nu au asigurat prestarea cost-eficientă a serviciilor de transport, prin ce au irosit mijloacele bugetare alocate pentru subvenționarea activităților de transport;

- acordarea facilităților la achitarea serviciilor de transport în lipsa evaluării impactului economic și social;

Verificarea executării cerințelor și recomandărilor auditurilor anterioare a Curții de Conturi relevă că APL din mun. Chișinău și managementul ÎM nu au dat dovadă de diligență în remedierea încălcărilor depistate, neconformitățile vizate persistând în continuare. Astfel, din 7 recomandări remise ÎM RTEC nu s-au implementat 2 recomandări, iar 3 recomandări au fost parțial executate. La ÎM PUA din 14 recomandări remise nu s-au implementat 12 recomandări, iar 2 recomandări au fost parțial executate. Primăria mun. Chișinău (DGTPCC) nu a asigurat gestionarea conformă a pasajelor subterane și a contractului de parteneriat public-privat aferent stațiilor auto.

Entitatea supusă auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor trimestrial, în termen de 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hotărârea Curții de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 10 lit. a) și art. 34 alin.(2) din Legea Curții de Conturi nr. 260 din 07.12.2017.