Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Auditul conformității privind achizițiile publice la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Auditul conformității privind achizițiile publice la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Aprilie 24, 2019 accesari 984

 

Prezentarea

Curtea de Conturi a examinat, în cadrul ședinței din 24 aprilie curent, Raportul auditului conformității privind achizițiile publice la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și instituțiile din subordine în anul 2018.

Auditul s-a efectuat în baza normelor legale și a avut drept scop obținerea unei asigurări asupra conformității planificării, organizării, evaluării și executări achizițiilor publice sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu cadrul legal.

Prin realizarea obiectivului de audit au fost evaluate mecanismele de conformitate privind achizițiile publice la Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale și instituțiile din subordine în anul 2018. Astfel, reieșind din relevanța domeniului, atât pentru entitățile din subordinea Ministerului, cât și pentru beneficiarii de servicii publice, misiunea de audit a supus verificării 16 entități și 125 contracte de achiziții publice în sumă de 79 milioane lei.

Echipa de audit a evaluat conformitatea realizării de către entități a proceselor de achiziții publice, ținând cont de următoarele etape:

  • planificarea achizițiilor publice și elaborarea documentației de atribuire;
  • efectuarea procedurilor de achiziții publice;
  • executarea contractelor atribuite câștigătorului;

Cu referire la etapa de planificare, care influențează întreg procesul de achiziții publice, auditul a constat probleme ce determină planificarea defectuoasă, ineficientă și netransparentă.

Astfel, din entitățile auditate doar 7 instituții publice aveau Planul anual de achiziții, iar veridicitatea datelor incluse în acest plan nu erau susținute de documente elaborate și confirmate aferent necesităților prioritare ale instituțiilor.

La evaluarea de către audit a conformității desfășurării etapei de organizare și evaluare a ofertelor, s-a verificat respectarea normelor ce țin de întocmirea documentației standard, care trebuie să cuprindă toate informațiile privind obiectul contractului de achiziții publice și procedura de atribuire a acestuia.

Auditul a constat că, procesele de organizare și evaluare de către grupul de lucru a achizițiilor publice de bunuri, lucrări și servicii nu s-au realizat pe principiile imparțialității, obiectivității, acestea fiind însoțite de abateri și deficiențe.

Astfel, în perioada auditată, cheltuielile efective aferente achiziționării neconforme în cadrul procedurilor de achiziție publică efectuate de către entitățile din subordinea Ministerului supuse verificării, au constituit suma de 3,9 milioane lei. Urmare verificării documentelor aferente tranzacțiilor menționate, au fost constatate situații neconforme, prin lipsa documentelor obligatorii în dosarele prezentate de către entitățile publice. Totodată, unele dosare conțineau date neveridice, privind calificarea operatorilor economici, cât și documente cu termeni de valabilitate expirat.

O altă situație neconformă constată este modul în care instituția publică documentează datele rezultate în urma deschiderii și evaluării ofertelor depuse de către ofertant. Respectiv, instituția publică nu întocmește și nu consemnează procesele-verbale de deschide sau de evaluare a ofertelor. Aceste neconformități admise de către instituție au însumat 1,3 milioane lei.

Instituția publică a admis divizarea achizițiilor publice prin organizarea și încheierea a 11 contracte de valoare mică în sumă de 614 mii lei, iar aceste abateri de la norma legală creează premise de a favoriza anumiți agenți economici. De menționat că, norma legală interzice divizarea achizițiilor publice de valoare mică în scopul aplicării unei alte proceduri decât procedura, care ar fi fost utilizată.

De asemenea, o instituție publică neregulamentar a anulat procedura de achiziție publică, în cadrul căreia au fost 2 oferte economice de 115 mii lei și 260 mii lei, pentru achiziționare de dispozitive medicale. Ulterior, entitatea a achiziționat în rezultatul altei proceduri repetate de la un participat, care a depus oferta și la procedura anulată, doar că la valoare de 386 mii lei. Astfel, a fost încălcat principiul utilizării eficiente a banilor publici, fiind ratată posibilitatea achiziționării mai avantajoase, în cazul contractării unui concurent – 270 mii lei.

Cu referire la etapa de executare a procesului de achiziție, se denotă importanța garantării executării conforme a contractelor de achiziții publice, de către entitățile publice. Pe durata executării contractului de achiziție, părțile implicate trebuie să mențină obiectul și scopul achiziției, precum și a duratei inițiale. În cadrul auditului au fost constatate unele situații defectuoase. Urmare unei licitații au fost achiziționate microscoape, care nu au fost înregistrate în termenii stabiliți de 10 zile în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, deținut de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale și nu s-a realizat procedura obligatorie de notificare pentru dispozitive cu marcajul CE-conformitatea europeană.

Entitatea, la rândul sau, contrar normelor stabilite, utilizează dispozitivele medicale, aflate în evidența instituției, fără a le include în Sistemul informațional de management al dispozitivelor medicale.

Totodată, importatorul și furnizorul denotă că dispozitivele medicale au fost importate pe 15 coduri ale poziției tarifare, care includ 105 elemente și componente. La entitatea publică în documentele de însoțire nu sunt indicate codurile pozițiilor tarifare la cele 5 dispozitive medicale achiziționate.

  1. achiziționarea de către entitate a celor 5 dispozitive medicale, în condițiile nerespectării cumulative ale cerințelor, ce țin de selectarea ofertantului, contractarea, importul, certificarea și utilizarea acestora, au impact negativ asupra calității produsului pretins și integral compromite valorificarea mijloacelor financiare publice în sumă de 1,5 milioane lei, fapt ce conduce la indici de fraudă.

Efectuarea lucrărilor de reparație la 4 instituții publice a stabilit neconformități în procedura de verificare a devizelor de cheltuieli și a documentației tehnice prin neverificarea regulamentară.

La contractarea serviciilor de verificare a documentației de deviz instituțiile publice nu s-au asigurat referitor la respectarea de către prestator a tuturor normelor regulatorii, iar acestea au determinat neconformități la utilizarea mijloacelor publice în sumă de 29 milioane lei.

De asemenea, auditul a constatat că, la o instituție publică din domeniul social, deși autoritatea contractantă are responsabilitatea să asigure ca contractanții să respecte cerințele contractuale, entitatea nu dispune de sisteme sau proceduri eficiente de monitorizare a executării acestora. Astfel, entitatea contractantă a identificat un caz de nerespectare a specificațiilor contractuale de către un operator economic pentru produsele alimentare, care nu a livrat marfa și nu a răspuns la solicitările entității. În rezultat, executarea contractului nu a fost integral îndeplinită, nefiind livrate entității publice produsele alimentare de către agentul economic.

Inventarierea stocurilor existente la unele entități, ce prestează servicii persoanelor vârstnice cu dizabilități și de reabilitare pentru copii, efectuată de către responsabilii entității, la solicitarea și în prezența echipei de audit, a stabilit devieri între datele evidenței contabile și existența faptică a bunurilor, prin admiterea de lipsuri în sumă de 14,7 mii lei și de surplusuri în sumă de 5,8 mii lei.

Neglijența persoanelor cu funcție de răspundere și a persoanelor responsabile de bunurile entităților verificate au determinat prejudicii prin menținerea în depozite a bunurilor expirate și lipsuri în sumă de 24,3 mii lei. Situația privind lipsurile, și bunurile cu termen de valabilitate expirat a produselor alimentare și medicamentelor, sunt semnificative din punct de vedere calitativ deoarece sunt vital necesare pentru beneficiarii social-vulnerabili.