Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Auditul financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea FAOAM în anul bugetar încheiat 2017

Auditul financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea FAOAM în anul bugetar încheiat 2017

Mai 25, 2018 accesari 1698

Prezentarea

Ședința video

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței din 25 mai curent, Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) în anul bugetar încheiat 2017.

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală reprezintă un sistem, garantat de stat, de apărare a intereselor populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin constituirea, a unor fonduri băneşti destinate acoperirii cheltuielilor de tratare a stărilor condiţionate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afecţiune). În scopul oferirii cetățenilor Republicii Moldova a posibilităților egale în obținerea asistenței medicale oportune şi calitative, a fost instituit sistemul de asigurări obligatorii de asistență medicală.

Probele de audit au fost colectate la Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) prin analiza și contrapunerea datelor din sistemul informațional, inclusiv din evidența contabilă a CNAM, precum și cu informațiile primite de la terțe părți. De asemenea, au fost acumulate probe de audit la unele instituții medico-sanitare publice.

Compania Națională de Asigurări în Medicină conform prevederilor legale este organizație de stat autonomă, inclusiv cu autonomie financiară, nonprofit care are obligația de a realiza asigurarea obligatorie de asistență medicală a cetățenilor Republicii Moldova și a străinilor prevăzuți conform actelor legislative.

În calitate de administrator de buget, în domeniul finanțelor publice, Compania asigură gestionarea mijloacelor FAOAM şi administrarea patrimoniului public aflat în gestiune, în conformitate cu principiile bunei guvernări. De asemenea, instituția este responsabilă de implementarea programelor de sănătate în conformitate cu obiectivele și indicatorii de performanță asumați.

În acest context, Compania organizează și ține evidența executării FAOAM, potrivit cadrului legal, şi asigură înregistrarea operaţiunilor privind veniturile şi cheltuielile efectuate, precum şi privind datoriile achitate până la 31 decembrie, asigură evidenţa transferurilor de la bugetul de stat, stabilirea rezultatului executării FAOAM prin închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli.

În ceea ce privește raportarea, CNAM întocmește Raportul anual privind executarea FAOAM și le prezintă Guvernului, iar ulterior Parlamentului, spre aprobare.

Obiectivul misiunii de audit a fost, pe de o parte, de a obține o asigurare rezonabilă cu privire la măsura în care raportul Guvernului privind executarea FAOAM în anul bugetar încheiat (2017), în ansamblu, nu conţine denaturări semnificative ca urmare a fraudei sau erorii, și exprimarea unei opinii și, pe de altă parte, de a furniza Parlamentului, în baza auditului desfășurat, o declarație de asigurare cu privire la faptul că acest raport este prezentat, din toate punctele de vedere semnificative, conform cadrului normativ aplicabil de raportare.

Constatările expuse în Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul bugetar încheiat 2017 relevă următoarele:

  • limitarea auditorul în expunerea și evaluarea volumelor de servicii prestate populației contractate, rezultată din lipsa corelării datelor aferente contractării și achitării de către Companie a asistenței medicale primare, urgente prespitalicești și de ambulatoriu, precum și raportării de către instituțiile medico-sanitare (2844,4 mil.lei);

  • funcționarea necorespunzătoare a sistemului informațional automatizat „Medicamente compensate”, admiterea introducerii datelor eronate precum și modalitatea neadecvată de stocare a documentelor primare, cumul de factori care nu asigură pe deplin posibilitatea de evaluare a justificării cheltuielilor la acest capitol (1,1 mil.lei);

  • aplicarea tarifelor în lipsa justificării corespunzătoare la achitarea serviciilor prestate în cadrul asistenței medicale spitalicești (2522,2 mil. lei);

  • lipsa ajustării și aprobării cadrului regulator intern (inclusiv politicile contabile) aferent evidenței contabile și raportării financiare a veniturilor FAOAM, potrivit normelor specifice;

  • divizarea într-o modalitate incertă și lipsită de temei, între Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Companie a mijloacele destinate Companiei pentru realizarea indicatorilor legați de debursare, precum și lipsa reglementărilor privind delimitarea responsabilităților între acestea;

  • păstrarea tendinței de executare a fondului măsurilor de profilaxie și de dezvoltare a prestatorilor publici de servicii medicale sub nivelul planificării inițiale, ceea ce poate determina neasigurarea atingerii scopurilor acestora.

Auditul a constatat că Raportul Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul bugetar încheiat 2017 oferă, cu excepția aspectelor ce au determinat exprimarea opiniei cu rezerve, sub toate aspectele semnificative, o imagine fidelă, corectă și deplină.

Totodată, se reiterează necesitatea elaborării și aprobării politicilor aferente evidenței contabile și raportării fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, în temeiul statutului de autonomie financiară conferit și activității specifice a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

Entitatea supusă auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 5 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hotărârea Curții de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 10 lit. a) și art. 34 alin.(2) din Legea Curții de Conturi nr. 260 din 07.12.2017.