Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Auditul financiar privind Compania ”Teleradio-Moldova” pentru exercițiul bugetar 2016

Auditul financiar privind Compania ”Teleradio-Moldova” pentru exercițiul bugetar 2016

Martie 20, 2018 accesari 4520

Ședința video

Rezumatul video al ședinței

Prezentarea

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței din 20 martie curent, Raportul auditului financiar privind gestiunea economico - financiară și administrarea patrimoniului de către Instituția Publică Națională a Audiovizualului Compania ”Teleradio-Moldova” pentru exercițiul bugetar 2016.

IPNA Compania ”Teleradio - Moldova” (în continuare – Compania), este un serviciu public de radiodifuziune și televiziune independent editorial, precum și în activitatea sa de creație, autonom instituțional, constituit în baza capitalului financiar public, care, oferă servicii de programe întregii societăți din țară, cu acoperire a întregului teritoriu al Republicii Moldova. Compania are statut de persoană juridică de drept public constituită sub formă de instituție publică. Fondatorul Companiei este Parlamentul Republicii Moldova.

Întru obținerea unei asigurări rezonabile că situațiile financiare întocmite de către IPNA Compania ”Teleradio-Moldova” la situația din 31 decembrie 2016 prezintă, sub toate aspectele semnificative, o imagine reală și fidelă în conformitate cu prevederile Legii contabilității și SNC (Standard Național de Contabilitate) și în ansamblul său, nu conțin denaturări semnificative, fiind urmare a fraudei și/sau erorii, verificările de audit efectuate au relevat unele carențe ale managementului financiar-contabil și unele neconformități în gestionarea resurselor publice, care au condiționat denaturarea informațiilor prezentate în situațiile financiare respective.

Urmare a verificărilor de audit efectuate în cadrul IPNA, au fost constatate următoarele denaturări, carențe, raportare neveridică și necredibilă, contabilizare tardivă și incompletă a veniturilor după cum urmează.

  • neînregistrarea în evidența contabilă a terenurilor cu suprafața totală de 7,58 ha, administrate de Companie, a condiționat raportarea neveridică a acestora cu cca 9 790,0 mii lei;
  • neutilizarea de către Companie a 297 unități mijloace fixe cu valoarea inițială de 4 356,6 mii lei, precum și neîntreprinderea măsurilor de rigoare privind comercializarea/donarea/casarea acestora în conformitate cu cadrul de raportare;
  • admiterea unor carențe în stabilirea duratei de utilizare a imobilizărilor corporale și calcularea amortizării acestora a avut ca impact denaturarea informațiilor aferente pozițiilor bilanțiere cu cca 2 232,0 mii lei (pe parcursul misiunii de audit Compania a revizuit durata de utilizare a unor mijloace fixe, înlăturând deficiențele depistate);
  • lipsa unor proceduri ale MFC (Managementul Financiar și Control) din cadrul Companiei, au avut drept consecință neevaluarea mijloacelor fixe amortizate 100 %. Astfel, din totalul de 3 952 unități de mijloace fixe cu valoarea inițială de 183 513,6 mii lei, 2 646 unități cu valoarea inițială de 80 334,4 mii lei (sau 43,8 %) sunt amortizate în proporție de 100%, fiind în continuare utilizate în activitatea operațională cu obținerea beneficiilor de rigoare. De menționat, că nu au fost examinate și aplicate alte proceduri de estimare a mijloacelor fixe, conform cadrului de raportare, fără suportarea unor cheltuieli suplimentare. Echipa de audit a efectuat evaluările de rigoare prin aplicarea uzurii anuale (stabilită și calculată în perioada anterioară) a mijloacelor fixe nominalizate, astfel încât, Compania urma în anul 2016 să estimeze valoarea acestora cu cca 30 210,8 mii lei cu raportarea corespunzătoare în situațiile financiare.

Urmare a desfășurării procedurilor de audit, se relevă, că în politicile contabile ale Companiei nu au fost descrise exhaustiv regulile de recunoaștere a stocurilor pe categorii, ceea ce a condiționat înregistrarea și raportarea neconformă a 37 unități piese de schimb în sumă totală de 0,91 mil.lei, care se utilizează în activitatea Companiei și urmau a fi reflectate la cheltuieli curente ale perioadei de gestiune corespunzătoare, la momentul instalării acestora. De asemenea, de menționat și raportarea la situația din 31 decembrie 2016 a unor stocuri de materiale în valoare totală de 0,34 mil lei, care au fost procurate/primite în perioada 2004-2016, și până în prezent nu au fost utilizate în activitatea operațională, acestea fiind deja uzate fizic și moral, nefiind posibilă utilizarea acestora de către Companie în viitor din cauza neexistenței unor asemenea echipamente pentru care pot fi utilizate.

Informațiile privind veniturile din prestarea serviciilor de publicitate electorală raportate în situațiile financiare la 31 decembrie 2016 au fost denaturate cu suma totală de 229,4 mii lei.

Auditul denotă că, pentru perioada auditată, Compania nu a întreprins măsuri conforme și suficiente în vederea acumulării tuturor veniturilor pasibile, provenite din prestarea serviciilor de publicitate, fiind admise unele neconformități care au compromis veridicitatea informațiilor aferente veniturilor nominalizate în sumă de 809,3 mii lei.

Probele acumulate de audit relevă denaturarea cheltuielilor privind achiziționarea sistemului portabil Video Uplink în sumă de 1 382,6 mii lei în rezultatul efectuării a 5 licitații repetate comparativ cu suma de 514,8 mii lei planificată inițial pentru sistemul nominalizat, cauza fiind managementul inadecvat al domeniului achizițiilor. Totodată, de menționat, că înregistrarea în evidența contabilă a grantului în valoare de 100,0 mii dolari SUA, acordat de Ambasada SUA pentru achiziționarea sistemului nominalizat, sau 1 988,1 mii lei (la cursul BNM din data procurării bunurilor), a denaturat situațiile financiare atât pentru anul 2014, cât și pentru anul 2016.

Implementarea în cadrul Instituției Publice Naționale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” a sistemului de management financiar și control se află la o etapă incipientă, fiind însoțită de rezerve semnificative. Aceste circumstanțe au generat deficiențe, care au afectat veridicitatea și credibilitatea informațiilor prezentate în situațiile financiare respective.

Activitățile desfășurate în scopul colectării probelor suficiente și adecvate, precum și constatările expuse în Raportul de audit, au determinat echipa de audit să exprime opinia contrară de audit aferentă situațiilor financiare ale Instituției Publice Naționale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, întocmite la 31 decembrie 2016.

Entitatea supusă auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hotărârea Curții de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 10 lit. a) și art. 34 alin.(2) din Legea Curții de Conturi nr. 260 din 07.12.2017.