Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Auditul financiar privind executarea bugetului de stat și performanța managementului datoriei publice pe anul 2017

Auditul financiar privind executarea bugetului de stat și performanța managementului datoriei publice pe anul 2017

Mai 28, 2018 accesari 1640

Prezentarea

Ședința video

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței din 28 mai curent, Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017 și Raportul auditului de performanță a managementului datoriei sectorului public pe anul 2017.

Auditul financiar exercitat a avut drept scop obținerea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017, întocmit de Ministerul Finanțelor și prezentat Guvernului spre aprobare, în toate aspectele semnificative este elaborat în conformitate cu prevederile legale și prezintă informația financiară, bazată pe datele evidenței sistemului trezorerial și datele consolidate ale rapoartelor autorităților/instituțiilor bugetare, iar operațiunile sunt corecte și conforme prevederilor legale.

Ministerul Finanțelor este autoritatea publică centrală autorizată cu misiunea de realizare a managementului în domeniul finanțelor publice cu competențe și responsabilități respective. Potrivit prevederilor legale, Ministerul Finanțelor întocmește și prezintă Guvernului, spre examinare și aprobare, Raportul anual privind executarea bugetului de stat pe anul bugetar încheiat, iar Guvernul îl prezintă spre aprobare Parlamentului până la 01.06.2018.

Pentru anul 2017, în bugetul de stat au fost precizate venituri în sumă de 33,7 miliarde lei, fiind executate 33,9 miliarde lei.

Exercițiul bugetar a înregistrat un nivel de executare față de prevederile precizate la venituri de 100,5% și la cheltuieli – de 93,9 %. Deficitul bugetar a fost executat la nivel de 38,1%.

Comparativ cu anul 2016, se relevă tendința de creștere a veniturilor bugetului de stat cu circa 4,1 miliarde lei și a cheltuielilor cu circa 3,1 miliarde lei. Concomitent, a fost atestată descreșterea deficitului bugetar cu 1,9 miliarde lei, care la finele anului 2017 a însumat 1,5 miliarde lei.

Datele din Raportul privind executarea bugetului de stat denotă că, la situația din 31 decembrie 2017, restanțele la plata obligațiilor contribuabililor față de bugetul de stat au constituit 1852,7 mil.lei, dintre care 955,7 mil.lei la plăți de bază, 448,0 mil.lei la amenzi și 449,0 mil.lei la majorări de întârziere. Comparativ cu situația din 31 decembrie 2016, restanțele față de bugetul de stat s-au majorat cu 28,6%. În structura restanțelor la bugetul de stat, cea mai semnificativă parte o dețin plățile obligațiilor fiscale administrate de către Serviciul Fiscal de Stat – 79,2%, iar restanțele la plata obligațiilor vamale reprezintă 20,8% din totalul restanțelor.

Prin Legea bugetului de stat pentru anul 2017 pentru restituirea TVA au fost precizate mijloace în sumă de 2,6 miliarde lei. Verificările auditului atestă că în perioada ultimilor 3 ani s-a înregistrat o tendință stabilă de creștere a volumului TVA restituită din bugetul de stat. Astfel, restituirile TVA au însumat 2,6 miliarde lei, fiind cu 0,1 mil.lei mai puțin față de indicatorul precizat.

Conform Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017, cheltuielile de casă au fost realizate la un nivel de 93,9%, sau în sumă de 35,5 miliarde lei. Astfel, a fost înregistrată o creștere de 3,1 miliarde lei față de cheltuielile de casă executate în anul 2016.

Auditul atestă că nivelul de executare a cheltuielilor de casă a generat prezența unui sold de alocații nevalorificate în anul 2017 în cuantum total de 2,3 miliarde lei. Nevalorificarea deplină a alocațiilor a fost determinată de nivelul de planificare a limitelor de cheltuieli și de circumstanțele cauzate de nedebursarea granturilor externe la nivelul planificat, precum și de capacitatea autorităților/instituțiilor bugetare de a valorifica alocațiile aprobate.

Analiza cheltuielilor, în aspectul clasificației funcționale, denotă că limitele alocațiilor precizate pe an pentru executarea cheltuielilor nu au fost valorificate integral la nici una din grupele principale de cheltuieli. Astfel, cel mai scăzut nivel de realizare a cheltuielilor precizate pe an se atestă la pozițiile bugetare ce țin de:

  • „Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale”-80,1%,
  • „Servicii în domeniul economiei” - 83,5%,
  • „Protecția mediului” - 87,1% și
  • „Servicii de stat cu destinație generală” - 91,4%.

Rămâne o problematică pentru bugetul de stat creșterea creanțelor și datoriilor autorităților și instituțiilor bugetare. Astfel, la 31 decembrie 2017, acestea au însumat 981,5 mil.lei și respectiv 743,1 mil.lei. Auditul denotă că, comparativ cu anul precedent, atât creanțele, cât și datoriile la cheltuielile raportate de autoritățile și instituțiile bugetare înregistrează creșteri de 2,8% și, respectiv, 17,9%.

 

Raportul auditului de performanță a managementului datoriei sectorului public pe anul 2017

Obiectivul general al auditului a constat în evaluarea modului de administrare și gestionare a datoriei sectorului public în aspectul structurii portofoliului acesteia.

La situația din 31.12.2017, datoria sectorului public a constituit 58451,7 mil. lei fiind în scădere față de anul 2016 cu 851,4 mil.lei. În structura datoriei sectorului public, exprimată în lei ponderea majoră revine datoriei de stat (88,4%), urmată de datoria BNM (7,7%,), datoria unităților administrativ teritoriale (0,7%) și datoria întreprinderilor din sectorul public - 3,2% .

Soldul datoriei externe a sectorului public a constituit 34179,2 mil.lei echivalentul a 1998,8 mil. dol. SUA, iar soldul datoriei interne – 24272,5 mil.lei. Astfel, comparativ cu anul 2016, soldul datoriei externe a sectorului public, exprimat în dol. SUA a crescut, iar în monedă națională a scăzut. Această diminuare a avut loc ca urmare a aprecierii monedei naționale față de dolarul SUA.

Comparativ cu anul precedent, ponderea datoriei sectorului public în PIB, la 31.12.2017 a înregistrat o scădere cu 4,9 p.p. constituind 38,9%.

Verificările auditului asupra corespunderii soldurilor datoriei sectorului public raportate la finele anului 2016 cu soldurile raportate la începutul anului 2017 au constatat modificarea la datoria internă, la începutul anului 2017 cu 68,8 mil.lei mai puțin față de soldul raportat de Ministerul Finanțelor la finele anului 2016.

Ajustarea soldului datoriei sectorului public pentru împrumuturile contractate de întreprinderile sectorului public și unitățile administrativ teritoriale este condiționată de neconformarea părților implicate în procesul de raportare a datoriei sectorului public la prevederile cadrului regulator. Această situație este cauzată de neprezentarea, prezentarea cu întârziere sau prezentarea eronată a informației. Ca urmare aceasta a influențat plenitudinea și prezentarea reală a situației privind datoria sectorului public.

Soldul datoriei de stat la finele anului 2017 a constituit 51660,3 mil.lei, din care datoria de stat externă – 29081,8 mil.lei (1700,7 mil. dol. SUA), și datoria de stat internă – 22578,5 mil.lei. Ca pondere în Produsul Intern Brut, datoria de stat constituia la finele anului 2017 circa 34,4%. Indicatorii de sustenabilitate ai datoriei de stat s-au încadrat în limitele stabilite.

În totalul datoriei de stat interne, Valorile Mobiliare de Stat emise pe piața primară constituie 7223,9 mil.lei (32,0%), Valorile Mobiliare de Stat convertite – 2063,4 mil.lei (9,1%), și Valorile Mobiliare de Stat emise pentru obligațiile de plată derivate din garanțiile de stat – 13291,2 mil.lei (58,9%). Comparativ cu anul precedent, datoria de stat internă a crescut cu 1058,9 mil.lei (+4,9%), datorată majorării emisiunii Valorilor Mobiliare de Stat pe piața primară cu 1108,9 mil.lei, dar care se încadrează în limita aprobată prin Legea bugetului de stat pe anul 2017.

Soldul datoriei de stat externe la finele anului 2017 a constituit 1700,7 mil. dol. SUA, sau cu 236,0 mil. dol. SUA (+16,1%) mai mult față de soldul înregistrat la finele anului 2016 (1464,7 mil. dol. SUA). Această majorare este motivată de finanțarea externă netă pozitivă în valoare de 123,9 mil. dol. SUA și fluctuația pozitivă a cursului de schimb valutar a valutelor străine în raport cu dol. SUA, care a determinat majorarea soldului datoriei de stat externe exprimat în dolari SUA cu 112,1 mil. dol. SUA.

În anul 2017, debursările de împrumuturi externe au constituit 195,6 mil. dol. SUA, înregistrând o scădere cu 34,7 mil. dol. SUA, sau cu 15,1% mai puțin față de anul precedent (230,3 mil. dol. SUA).

Cheltuielile totale destinate deservirii datoriei de stat, comparativ cu anul precedent s-au majorat cu 118,3 mil.lei, constituind 20,4 mld. lei. Din totalul plăților destinate deservirii datoriei de stat, pentru achitarea sumei principale au fost direcționate 18,4 mld. lei, iar pentru achitarea ratelor de dobândă – 1,9 mld. lei. Astfel, pentru deservirea datoriei de stat interne au fost utilizate 18666,0 mil.lei, iar pentru deservirea datoriei de stat externe - 91,1 mil. dol. SUA (echivalent a 1687,6 mil.lei).

Astfel, în rezultatul activităților de audit, se menționează necesitatea consolidării procesului de management al datoriei sectorului public, în special al datoriei de stat prin dezvoltarea managementului de supraveghere și monitorizare a portofoliului datoriei, riscurilor de sustenabilitate și vulnerabilitate, în scopul evitării riscurilor financiare adiționale pentru bugetul de stat.