Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Auditul performanței privind funcționalitatea și eficacitatea Sistemului Informațional Automatizat „e-Integritate”

Auditul performanței privind funcționalitatea și eficacitatea Sistemului Informațional Automatizat „e-Integritate”

Noiembrie 28, 2019 accesari 1064

 

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat, în cadrul ședinței din 28 noiembrie curent, Raportul auditului performanței privind funcționalitatea și eficacitatea Sistemului Informațional Automatizat e-Integritate (SIA e-Integritate).

Misiunea de audit a avut ca scop evaluarea progreselor înregistrate în dezvoltarea și implementarea SIA e-Integritate, gestionat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), precum și identificarea riscurilor și vulnerabilităților, care pot afecta impactul scontat al acestuia, cu determinarea oportunităților de îmbunătățire a Sistemului în vederea asigurării și maximizării beneficiilor acestuia.

Sfera auditului a cuprins activitățile realizate, în perioada 2017 – noiembrie 2019, de către ANI, cu colectarea probelor de audit de la Instituția Publică Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), Cancelaria de Stat, Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică (AGE), precum și beneficiarii actuali ai Sistemului, inclusiv peste 3 mii de subiecți ai declarării, 2 mii de colectori (operatori de resurse umane) și alți utilizatori.

Sistemul a fost elaborat și implementat pe parcursul anilor 2015-2016 de către Centrul de Guvernare Electronică (actualmente, AGE), în coordonare cu Comisia Națională de Integritate (actualmente, ANI), în cadrul Proiectului e-Transformare a Guvernării, finanțat din creditul Băncii Mondiale. Costul creării și implementării acestuia a însumat peste 2 mil. lei, iar pentru utilizarea Sistemului din bugetul de stat, au fost alocate resurse financiare în vederea procurării semnăturilor electronice pentru subiecți ai declarării și alte categorii de utilizatori. Lansarea în producție a SIA a fost realizată la sfârșitul anului 2017, fiind utilizat începând cu 1 ianuarie 2018.

Scopul SIA e-Integritate, potrivit cadrului normativ, constă în formarea Registrului electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale, a Registrului de stat al persoanelor, care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, precum și implementarea mecanismelor de depunere a declarațiilor, de verificare a averilor, intereselor personale și conflictelor de interese, a incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, în conformitate cu prevederile legale.

În aspect structural, Sistemul include mai multe componente (module), menite să automatizeze anumite procese, printre care se pot evidenția:

  • Componenta „Depunerea online a declarațiilor”, destinată subiecților declarării averilor și intereselor personale
  • Componenta „Gestiunea Registrului subiecților declarării”, utilizată de către persoanele responsabile din cadrul entităților publice pentru managementul subiecților declarării și ținerea Registrului respectiv
  • Componenta „Controlul declarațiilor”, utilizată de inspectorii de integritate din cadrul ANI, precum și membrii Consiliului de integritate în procesul de verificare a declarațiilor depuse de subiecții declarării
  • Componenta „Administrarea Sistemului”, precum și modulul „Rapoarte și statistici” menit să ofere informații operative, statistice pentru eficientizarea activităților ANI, inclusiv a procesului de luare a deciziilor

Rezultatele activităților de audit efectuate releva că, per ansamblu, cu unele rezerve de îmbunătățire au fost asigurate anumite condiții pentru atingerea obiectivelor stabilite Sistemului, fapt confirmat și de implementarea și utilizarea acestuia, îndeosebi a componentei de Depunerea online a declarațiilor, instituirea unui cadru normativ și instituțional relevant etc.

Astfel, o analiză comparativă a datelor privind numărul declarațiilor depuse de către subiecții declarării în I trimestru al anilor 2017 – 2019, relevă o majorare stabilă a numărului declarațiilor depuse de către subiecții declarării, numărul declarațiilor anuale depuse în perioada utilizării efective a SIA e-Integritate (2018-2019), față de aceeași perioadă în 2017, crescând cu 12 664 de declarații.

Probele colectate de audit denotă faptul că, pentru dezvoltarea SIA e-Integritate au fost utilizate instrumente și tehnici de management al proiectului recunoscute la nivel internațional, însă gestionarea ineficientă a riscurilor și testarea insuficientă a acestuia au generat un șir de deficiențe care au afectat realizarea obiectivelor stabilite Sistemului.

În contextul celor menționate, se remarcă că SIA e-Integritate a fost elaborat în baza legislației aferente domeniului în vigoare la momentul respectiv, deși era în proiect noul pachet de legi, care au intrat în vigoare în anul 2016, înainte de punerea în exploatare a Sistemului, fapt care a condiționat efectuarea cheltuielilor financiare suplimentare pentru ajustarea acestuia. Astfel, în cadrul auditului s-a constatat că, pentru asigurarea utilizării Sistemului în termenul legal stabilit, 01.01.2018, de către subiecții declarării la depunerea online a declarațiilor anuale, au fost utilizate suplimentar 497 mii lei. Potrivit constatărilor de audit, modificările și ajustările realizate au vizat doar componenta „Depunerea online a declarației”, iar un modul important al Sistemului, menit să automatizeze activitatea de bază a ANI, și anume, cea de control, nefiind adaptat la noile prevederi ale cadrului normativ, nu este utilizat în deplină măsură.

Totodată, s-a constatat că pentru asigurarea funcționalității Sistemului, precum și actualizării acestuia la noile prevederi legale, ANI, în lipsa capacităților instituționale și a specialiștilor calificați în domeniul TI, pe parcursul anilor 2017-2019, a contractat servicii în acest sens.

De asemenea, auditul a relevat că, în scopul eficientizării activităților în Sistem, inclusiv de depunere și control al declarațiilor, SIA e-Integritate este integrat cu alte sisteme informaționale sau registre de stat, prin intermediul platformei guvernamentale de interoperabilitate MConnect, precum și cu serviciile guvernamentale (MNotify/notificare, MLog/jurnalizare, MPass/autentificare, MSign/semnare electronică). Totuși, acestea nu sunt suficient sau chiar deloc funcționale (cum ar fi notificarea subiecților declarării despre necesitatea depunerii declarațiilor în termenele stabilite, preluarea automatizată a datelor din alte SI la completarea declarațiilor etc.)

Cele consemnate sunt condiționate de configurarea corespunzătoare a Sistemului, cât și testarea insuficientă a integrărilor, fapt ce generează erori și respectiv dificultăți în utilizarea Sistemului, influențând, totodată, eficiența și eficacitatea acestuia.

În aceeași ordine de idei, Curtea de Conturi relevă carențe și neajunsuri în funcționarea modulului Rapoarte și statistici din SIA e-Integritate, care urma să contribuie la eficientizarea activităților de monitorizare și raportare a ANI. Astfel, deși Sistemul urma să fie configurat pentru a genera cel puțin 15 tipuri de rapoarte, 6 dintre acestea nu sunt funcționale, altele sunt generate sub formă de liste, prezentând anumite dificultăți de analiză și generalizare a datelor.

Totodată, auditul a identificat unele carențe și neconcordanțe în cadrul normativ și cel departamental aferent funcționării Sistemului informațional respectiv, care pot afecta funcționalitatea și eficacitatea acestuia.

Generalizând cele constatate, Curtea de Conturi atestă că, per ansamblu, cu unele rezerve de îmbunătățire, SIA e-Integritate întrunește condițiile necesare pentru asigurarea scopului stabilit. Totodată, SIA e-Integritate reprezintă un potențial promițător în obținerea impactului dorit și o provocare semnificativă pentru automatizarea proceselor cheie aferente domeniului, precum și pentru realizarea obiectivelor acestuia.