Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Auditul rapoartelor financiare ale Autorității Naționale de Integritate

Auditul rapoartelor financiare ale Autorității Naționale de Integritate

Aprilie 23, 2019 accesari 1159

 

Prezentarea

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat în cadrul ședinței din 23 aprilie curent, Raportul auditului rapoartelor financiare ale Autorității Naționale de Integritate (ANI) încheiate la 31 decembrie 2018.

Autoritatea Națională de Integritate este o autoritate publică independentă față de alte organizații publice, față de alte persoane juridice de drept public sau privat și față de persoanele fizice, care funcționează la nivel național ca structură unică.

Finanțarea activității Autorității Naționale de Integritate se efectuează din contul alocațiilor bugetului de stat. Autoritatea elaborează, aprobă și administrează bugetul conform principiilor, regulilor și procedurilor prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale. Bugetul Autorității este parte integrantă a bugetului de stat.

Patrimoniul gestionat de către ANI aparține în totalitate statului și, în aspectul existenței și componenței materiale, a constituit la finele anului 2018 – 3,4 mil. lei.

Misiunea de audit desfășurată a relevat că, rapoartele financiare, supuse auditului, cu excepția efectelor unor aspecte, oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate și de raportare financiară aplicate în sistemul bugetar.

Activitățile de audit denotă unele nereguli și deficiențe, care au condiționat denaturarea informațiilor prezentate în rapoartele financiare auditate. Astfel,

Procesul de elaborare și utilizare a bugetului necesită a fi racordat la principiile de bună guvernare. În contextul dat se atestă că, urmare a nerespectării principiului performanței în procesul de planificare și utilizare a resurselor bugetare, nu au fost valorificate alocațiile bugetare aferente cheltuielilor privind serviciile în sumă totală de 473,6 mii lei. De menționat că, urmare a nerespectării principiilor de bună guvernare și a prevederilor legale, prin deciziile aplicate aferente remunerării personalului încadrat, drepturile salariale stabilite au depășit alocațiile bugetare în acest sens cu 155,9 mii lei.

Stabilirea în mod neregulamentar a unor plăți a generat cheltuieli nejustificate, și anume:

  • în luna decembrie 2018 personalului încadrat i-au fost acordate premii unice cu prilejul sărbătorilor de iarnă care au însumat 96,6 mii lei, neavând economii formate în anul de gestiune respectiv, astfel nefiind respectate prevederile art. 30 alin.(2) din Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
  • unor angajați le-au fost acordate ajutoare materiale, neținând cont de perioada efectivă de activitate a acestora în funcție, ceea ce a condiționat majorarea cheltuielilor privind remunerarea muncii cu cca 15,0 mii lei.

Activitățile de audit au relevat și unele deficiențe ce țin de gestionarea stocurilor de materiale circulante. Astfel, în cadrul entității auditate nu a fost asigurată evidența contabilă analitică corespunzătoare a stocurilor de materiale circulante în valoare de cca 33,0 mii lei, determinată de contabilizarea eronată a bunurilor real procurate, în cantitățile necorespunzătoare, precum și la alt preț decât cel conform facturilor fiscale.

Neregulile consemnate au condiționat denaturări semnificative ale informațiilor din rapoartele financiare. Factorul principal generator de deficiențele în cauză a constituit controlul intern existent, care necesită a fi îmbunătățit.

În contextul dat se denotă că, în cadrul Autorității Naționale de Integritate funcția de auditor intern nu este suplinită, deși au fost organizate multiple concursuri în aspectul dat. Astfel, conducătorul entității a fost privat de un instrument ce asigură gestionarea prudentă a riscurilor, îmbunătățirea managementului și a controlului intern, precum și sporirea gradului de eficiență și eficacitate a proceselor/operațiunilor gestionate.

Fără a fi influențată opinia auditului public extern, se denotă că există incertitudini cu privire la continuitatea activității Autorității Naționale de Integritate, care se exprima prin aspectele ce urmează:

  • acumularea numărului semnificativ de zile de concediu anual nefolosit (475 zile la situația din 31 decembrie 2018), ceea ce impune obligații legale de cca 336,0 mii lei față de personalul încadrat. Obligațiile în cauză urmează a fi realizate în exercițiile financiare viitoare, nefiind acoperite cu resurse financiare bugetare și condiționând perturbarea echilibrului bugetar al autorității.
  • procesul de angajare a inspectorilor de integritate în cadrul Autorității este în întârziere semnificativă, astfel, actualmente, din 46 funcții efective de inspectori de integritate sunt ocupate numai 9. Urmare a organizării și desfășurării a 25 de concursuri privind suplinirea funcțiilor în cauză, în perioada auditată, au fost angajați numai 7 inspectori de integritate. Dat fiind că, o dată cu adoptarea Legii nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar, salariu mediu de funcție a unui inspector de integritate s-a redus cu cca 59%, tergiversarea procesului de angajare a inspectorilor de integritate nu poate fi evitată. Cele consemnate defavorizează mersul fortificării capacității instituționale a Autorității Naționale de Integritate, și ca urmare creează situația de impas în activitatea operațională a acesteia.