Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Auditul rapoartelor financiare ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

Auditul rapoartelor financiare ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

Mai 30, 2019 accesari 2015

 

Prezentarea

Curtea de Conturi a examinat, în cadrul ședinței din 30 mai curent, Raportul auditului rapoartelor financiare ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC) încheiate la 31 decembrie 2017 și 31 decembrie 2018.

Misiunea de audit a avut drept scop de a verifica, sub toate aspectele semnificative, dacă rapoartele financiare ale MECC prezintă o imagine reală și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil și, în ansamblul lor, nu conțin denaturări semnificative.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării este organul central de specialitate al administrației publice care asigură elaborarea, realizarea și monitorizarea politicilor guvernamentale în domeniile: educație; cultură și patrimoniu național; cercetare; tineret; cultură fizică și sport, asigurând cel mai bun raport dintre rezultatele scontate și costurile preconizate.

Urmare a modificării cadrului legal-normativ, pe parcursul anului 2017 Ministerul Culturii a fost redenumit în Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, absorbind la 01.09.2017 Ministerul Educației și Ministerului Tineretului și Sportului, devenind succesor de drepturi și obligații a acestora, iar din 01.01.2018 a absorbit și Cercetarea.

Patrimoniul gestionat de Minister la situația din 31.12.2018 a constituit 2,49 mld. lei sau cu 640 mil. lei mai mult comparativ cu situația din 31.12.2017 (1,85 mld. lei).

Cheltuielile Ministerului pentru 4 luni a anului 2017 au constituit 370 mil. lei, și pentru anul 2018 – 1,1 mld. lei.

Opinia de audit a fost determinată de următoarele iregularități:

 • clasificarea și raportarea neconformă a cheltuielilor prin majorarea valorii contului „Comanda de stat pentru pregătirea cadrelor” cu 101,87 mil. lei, respectiv, prin diminuarea valorii conturilor „Burse de studii studenților autohtoni” – 95,4 mil. lei, „Indemnizații Consiliului pentru dezvoltarea strategiei” – 3,2 mil. lei, „Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării” - 3,27 mil. lei;
 • majorarea valorii clădirilor cu 13,8 mil. lei, inclusiv din contul reparațiilor capitale a clădirilor, care se află la bilanțul instituțiilor din subordinea MECC (12,2 mil. lei), ca rezultat al neexcluderii valorii unui apartament privatizat în anul 2015 (210,9 mii lei), atribuirii incorecte a valorii lucrărilor de proiectare a încăperii ce aparține IS „Manejul de atletică ușoară” (83,8 mii lei), reflectării în bilanțul MECC a reparațiilor clădirilor ce aparțin autorităților publice locale efectuate de Proiectul „Reforma învățământului în Moldova” (1,28 mil. lei);
 • necontabilizarea clădirilor cu valoarea de cel puțin 188,5 mil. lei și a terenurilor (cu suprafața de 6,01 ha) cu valoarea de circa 7,76 mil. lei. Aceasta se datorează faptului că, MECC nu a luat la evidență și nu a raportat valoarea reconstrucției monumentelor Complexul Monastic „Căpriana” – 87,80 mil. lei și Complexul Monastic „Curchi” – 92,49 mil. lei, precum și nu a întreprins măsuri pentru restabilirea în evidență valoarea bunurilor aferente Taberei de odihnă pentru copiii din s. Romănești, r. Strășeni în sumă de 15,96 mil. lei. De menționat că, până în anul 2007 din bugetul de stat au fost efectuate investiții capitale în această tabără, însă imobilele și bunurile sunt într-o continuă degradare;
 • majorarea valorii mijloacelor de transport cu 3,14 mil. lei, din care 3,07 mil. lei reprezintă valoarea a 6 unități de transport (microbuze școlare), primite în anul 2014 pentru transportarea copiilor la instituțiile de învățământ, care în realitate se află în gestiunea consiliilor locale și instituțiilor de învățământ;
 • valoarea contului ”Investiții capitale în active în curs de execuți” e în sumă de 320,4 mil. lei nu reflectă valoarea reală a investițiilor. Auditul a fost limitat în stabilirea denaturărilor din cauza evidenței fragmentare a majorității investițiilor efectuate în obiectele ce nu aparțin MECC (acestea fiind în gestiunea atât a entităților din subordinea MECC cât și altor entități) și lipsei unei evidențe analitice asupra investițiilor în clădiri în sumă de 78,2 mil. lei. De menționat că, unele bunuri reflectate la acest cont sunt utilizate, cum ar fi mobilierul în sumă de 0,94 mil. lei utilizat de ÎS „Sala cu Orgă”.

Misiunea de audit relevă că, nici Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, nici Agenția Servicii Publice și nici Agenția Proprietăți Publice nu dețin informații exhaustive cu privire la instituțiile la care MECC își exercită funcția de fondator și privind cotele de participare a Ministerului în capitalul social al acestora. Astfel, potrivit prevederilor legale, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării exercită funcția de fondator la 49 de entități, iar cotele de participare a Ministerului în acestea, conform situațiilor financiare ale entităților pentru anul 2018 constituie 3,5 mld. lei (din care terenuri – 1,1 mld. lei), iar potrivit evidenței analitice și raportului financiar al Ministerului – 2,1 mld. lei sau cu 1,4 mld. lei mai puțin. Totodată, se constată că, Ministerul mai este fondator la 20 de entități, cotele de participare în capitalul cărora este de 1,6 mil. lei.

În cadrul auditului, nu a fost posibilă expunerea asupra cheltuielilor raportate ca subsidii pentru susținerea activităților organizațiilor teatral-concertistice în sumă de 122,1 mil. lei, ca urmare a lipsei unor proceduri de control intern privind confirmarea utilizării conform destinației a subsidiilor, corelării mărimii acestora cu indicatorii de activitate stabiliți de cadrul normativ. Astfel, din 17 instituții teatral-concertistice doar 5 instituții au prezentat în anul 2018 mai mult de 180 spectacole și doar 10 instituții au montat cel puțin 3 piese noi (număr minim obligatoriu prevăzut de cadrul normativ). Neîndeplinirea acestor indicatori nu a influențat asupra mărimii subsidiilor/alocațiilor acordate instituțiilor. De exemplu, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” nu a realizat integral în anul 2018 atât obiectivele planificate, cât și cele prevăzute de legislație. Din 360 de spectacole planificate au fost realizate doar 134 și nu a fost efectuat nici un turneu, ceea ce, în rezultat, a dus la neexecutarea veniturilor proprii de la realizarea biletelor, care au constituit doar 29% (500,2 mii lei) față de obiectivele planificate și precizate (1725,0 mii lei).

Un alt subiect abordat în cadrul misiunii de audit a fost contractarea și executarea serviciilor pentru realizarea planului de pregătire a cadrelor de specialitate (Comanda de stat), care s-a efectuat cu abateri de la cadrul normativ, ceea ce nu permite expunerea asupra cheltuielilor suportate de către MECC în sumă de 577,5 mil. lei. Astfel, prevederile Hotărârii de Guvern nr. 983 din 22.12.2012 privind modul de finanțare a Comenzii de stat nu corespund cu prevederile art.145 și art.152 din Codul educației, prin care, începând cu anul 2015, finanțarea bugetară a învățământului superior urma să se efectueze prin: cost standard per student și coeficient de ajustare și normativele de cheltuieli necesare pentru finanțarea complementară (modernizarea bazei materiale și didactice, cazarea studenților, altele).

De asemenea și alte deficiențe determină unele situații incerte la planificarea, înregistrarea și raportarea cheltuielilor din contul alocațiilor bugetare și veniturilor proprii colectate de instituțiile superioare de învățământ, și anume:

 • instituțiile de învățământ superior nu duc evidența separată a cheltuielilor pentru serviciile prestate în dependență de tipul lor (educaționale, cercetări, locațiune, alimentare, cazare etc.), de profilul educațional (specialitate), de sursele de finanțare (buget, contract), precum și nu au determinat modul de repartizare a cheltuielilor generale și administrative etc. Deci, nu se determină corect costul per student și specialitate aferent comenzii de stat și aferent taxei de studiu. Ca urmare, o parte din cheltuielile pentru locurile de studii în bază de contract, ca regulă, sunt acoperite din contul alocațiilor bugetare. În baza datelor declarate de universități, s-a determinat că bugetul a suportat cheltuieli aferente studiilor în bază de contract în sumă de circa 187,8 mil. lei;
 • cheltuielile medii de cazare și de instruire a unui student cu finanțare din buget diferă de la o instituție la alta. Astfel, conform rapoartelor prezentate de instituții costul mediu de cazare a unui student în 2017 a variat de la 3,9 mii lei până la 58,1 mii lei, iar costul mediu de instruire a unui student a constituit respectiv, pentru ciclul I, de la 14,4 mii lei până la 39,4 mii lei , ciclul II - de la 3,5 mii lei până la 28,7 mii lei și la doctorantură - de la 6,1 mii lei până la 60,1 mii lei .
 • numărul studenților ce absolvesc instituția de învățământ superior este mai mic decât numărul studenților conform comenzii de stat. Cauza acestei diferențe este reușita foarte scăzută la studii a studenților, fapt ce determină exmatricularea unora din ei sau trecerea lor la studii în bază de contract și imposibilitatea suplinirii locurilor bugetare libere cu studenți care au fost înmatriculați inițial la studii în bază de contract;
 • contractele încheiate de către MECC cu instituțiile superioare de învățământ nu specifică modul de returnare în buget a mijloacelor utilizate pentru instruirea studenților exmatriculați sau a celor care nu s-au prezentat la locul de muncă conform repartizării. Conform informației prezentate de MECC, în anul 2018 au fost exmatriculați 1559 studenți, cheltuielile pentru instruirea cărora nu sunt recuperate în bugetul de stat.

Verificările efectuate la 3 instituții de învățământ profesional secundar denotă că, rapoartele financiare pentru anul 2017 ale acestor instituții nu prezintă o imagine reală, credibilă și exhaustivă. Astfel, neinstituirea unui control intern corespunzător a condiționat:

 • necapitalizarea cheltuielilor din reparația bunurilor imobile în sumă totală de 959,2 mii lei;
 • neevaluarea și nereflectarea în evidența contabilă a terenurilor în valoare de 59,01 mil. lei;
 • neînregistrarea drepturilor de proprietate și de gestiune (folosință) asupra terenurilor și construcțiilor în valoare de 42,09 mil. lei;
 • reflectarea incorectă a valorii clădirilor urmare a neexcluderii din evidență a valorii apartamentelor privatizate situate în or. Mărculești în sumă de 1,5 mil. lei;
 • înregistrarea și raportarea neveridică a sumei de 1,14 mil. lei aferentă la 3 bunuri imobile din or. Cupcini ce au fost privatizate în anii 2008-2011;
 • gestionarea neconformă a bunurilor a cauzat deteriorarea semnificativă și casarea neregulamentară a acestora. Astfel, verificările în teren au stabilit că, în stare deplorabilă sunt blocul de studiu amplasat în s. Târgul Vertiujeni, r. Florești cu valoarea de bilanț de 1,79 mil. lei și 2 imobile a Școlii Profesionale din or. Cupcini, r. Edineț – 0,33 mil.lei, precum și căminele Școlii Profesionale nr. 4, mun. Bălți.

Menționăm că, Curtea de Conturi a înaintat recomandările de rigoare, care urmează a fi implementate de către entitățile vizate în Raport.