Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Auditul rapoartelor financiare ale orașului Vatra

Auditul rapoartelor financiare ale orașului Vatra

Aprilie 17, 2019 accesari 1034

 

Prezentarea

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței din 17 aprilie curent, Raportul auditului rapoartelor financiare ale orașului Vatra încheiate la 31.12.2017.

Orașul Vatra este persoană juridică de drept public ce dispune de un patrimoniu distinct de cel al statului și al altor unități administrativ-teritoriale (UAT) potrivit legislației în vigoare, conducerea căreia este efectuată de Consiliul local și de primar. Orașul se află în componența municipiului Chișinău este amplasat pe 1312,3 ha, pe teritoriul căreia locuiesc aproximativ 4 mii de locuitori.

Potrivit datelor din Rapoartele financiare ale or. Vatra valoarea totală a activelor, la situația din 31.12.2017 a constituit 45,8 mil. lei, executate venituri și cheltuieli efective în sumă de 15,6 mil. lei și respectiv 10,6 mil. lei.

În opinia echipei de audit, având în vedere denaturările semnificative constatate și reflectate în Raportul de audit, situațiile financiare ale or. Vatra încheiate la data de 31 decembrie 2017, nu oferă o imagine corectă și fidelă a situației patrimoniale și financiare.

Opinia contrară asupra situațiilor financiare a fost determinată de efectul denaturărilor aferente:

a) evidenței fragmentare, neunivoce și neconforme a situațiilor financiare aferente mijloacelor fixe, stocurilor etc.;

b) lipsei evidenței analitice la unele conturi contabile prin ce nu e posibil de contrapus informațiile existente de fapt și cele scriptice, ceea ce determină incertitudini semnificative privind soldurile inițiale și finale raportate precum și tranzacțiile efectuate în perioada auditată;

c) nerespectarea normelor metodologice privind aplicarea Clasificației economice și raportarea neveridică a cheltuielilor, având ca impact denaturarea semnificativă a rapoartelor financiare auditate.

Neorganizarea și neimplementarea unui sistem de management financiar și control corespunzător în cadrul primăriei or. Vatra a generat unele neconformități și iregularități, ceea ce au dus la:

- majorarea valorii clădiri cu 3,5 mil. lei, ca rezultat al neexcluderii din evidența contabilă, a valorii a 32 apartamente privatizate în sumă 3,2 mil. lei, precum și a clădirii proprietate a primăriei cu 100 % apartamente privatizate în sumă de 264,7 mii lei;

- diminuarea valorii „Construcțiilor speciale” cu 131,52 mii lei, urmare a clasificării incorecte a reparațiilor capitale ca reparații curente;

- totodată, valoarea construcțiilor speciale a fost diminuată în rezultatul neînregistrării a 30 de străzi (datele RBI), în sumă de circa 23,6 mil. lei. De menționat, că în lipsa înregistrării străzilor și drumurilor, la 31.12.2017 în evidența contabilă a primăriei or. Vatra se înregistrau lucrări de reparații capitale a străzilor și drumurilor în sumă de 15,9 mil. lei și valoarea uzurii acestora în suma 2,0 mil. lei.

- Primăria or. Vatra a diminuat valoarea instalațiilor de transmisie cu suma de 620,4 mii lei, prin nereflectarea în totalitate în evidența contabilă a valorii infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare proprietate publică din domeniul public, aflat la balanța SA „Apă Canal Chișinău” la 31.12.2017. Totodată, în evidența contabilă a primăriei or. Vatra la instalații de transmisie sunt înregistrate 3 apeducte în valoarea totală de 352,6 mii lei, dar fără a fi indicat metrajul, tipul rețelelor de apă și canalizare.

  • De asemenea, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.683 din 18.06.2004, la deservirea SRL „Chișinău Gaz” se află 20,1 mii m de gazoduct, în timp ce la primăria or. Vatra sunt la evidență rețele de gaz în valoare de 1,7 mil. lei, fără a fi indicată lungimea și locul amplasării acestora. Deci, auditul nu se poate expune asupra plenitudinii înregistrării gazoductelor.

La situația din 31.12.2017, în Bilanțul contabil a primăriei or. Vatra sunt înregistrate terenuri doar în valoare de 1,1 mil. lei. În urma neasigurării evaluării și înregistrarea tuturor terenurilor proprietate publică locală cu suprafața de 125,06 ha, potrivit estimărilor efectuate de audit conform prețului normativ, valoarea terenurilor a fost diminuată cu circa 153,0 mil. lei.

Deși, pe parcursul anului 2017 Primăria or. Vatra a încheiat 51 contracte de vânzare-cumpărare a terenurilor în sumă de 897,8 mii lei, de fapt în buget au fost încasate venituri din realizarea activelor în sumă de 1,2 mil. lei, respectiv cu 281,15 mii lei mai mult. De asemenea, Primăria or. Vatra a înregistrat „Venituri de la active intrate cu titlu gratuit” în suma de 1,2 mil. lei (terenuri) în lipsa documentelor justificative.

Astfel, în lipsa unei evidențe analitice a calculelor, achitărilor, creanțelor și datoriilor aferente vânzării-cumpărării terenurilor, auditul nu se poate expune asupra veridicității și plenitudinii veniturilor, cheltuielilor, datoriilor și creanțelor aferente acestor tranzacții.

Totodată, de audit au fost constatate și alte ilegalități ce au influențat nesemnificativ situațiile financiare cum ar fi:

- Plata părinților pentru alimentarea copiilor în instituțiile preșcolare depășește cheltuielile ce urmau a fi recuperate de la aceștia. Pentru alimentația copiilor în instituțiile preșcolare, primăria or. Vatra a înregistrat în anul 2017 cheltuieli efective în sumă de 504,9 mii lei. Conform normelor stabilite cheltuielile ce urmau a fi acoperite din bugetul de stat și bugetul local trebuiau să constituie 443,0 mii lei, iar din contribuțiile părinților - suma de 61,9 mii lei. De fapt, plata părinților pentru alimentarea copiilor în instituțiile preșcolare a constituit 144,9 mii lei sau cu 83,0 mii lei mai mult. Această situație a fost cauzată de nerespectarea normelor financiare stabilite pentru alimentația unui copil de 22,95 lei/zi, real fiind utilizate circa 17,4 lei/zi;

- Veniturile bugetului or. Vatra au fost diminuate urmare a dării în arendă a terenurilor având destinația pentru „construcții și amenajare”, care ulterior sunt privatizate la preț normativ. Darea în arendă a terenurilor pentru construcție s-a efectuat pe un termen mic și mijlociu, deși se știa că, după finalizarea acestui termen, proprietarul terenului nu-l va mai putea folosi conform destinației inițiale. Astfel, doar în 2 cazuri primăria or. Vatra, din arenda și vânzarea terenului la preț normativ a obținut venituri în sumă de 703,9 mii lei, în timp ce în rezultatul evaluării de audit la preț minim de piață aceste terenuri valorează 1,4 mil. lei sau cu 727,0 mii lei mai mult.

Auditul menționează că, pe parcursul misiunii de audit, primăria or. Vatra a întreprins unele acțiuni de remediere a deficiențelor constatate, și anume:

  • Clasificarea și înregistrarea conformă în evidența contabilă a mijloacelor fixe în valoare de 10,7 mil. lei;
  • Inventarierea, evaluarea și contabilizarea drumurilor și străzilor cu suprafața de 52,3 mii m2 în valoare de 23,6 mil lei;
  • Contabilizarea la contul „acțiuni și alte forme de participare” valoarea patrimoniului transmis în gestiune întreprinderilor fondate în valoare de 2,7 mil. lei.