Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Auditul rapoartelor financiare ale raionului Ocnița

Auditul rapoartelor financiare ale raionului Ocnița

Octombire 31, 2019 accesari 649

 

 

Prezentarea

Curtea de Conturi a examinat, în cadrul ședinței din 31 octombrie curent, Raportul auditului rapoartelor financiare ale unității administrativ teritoriale de nivelul II – raionul Ocnița încheiate la 31.12.2018.

Raionul Ocnița este o unitate administrativ teritorială (UAT) de nivelul II, care are o suprafață de 600 km² și 47,4 mii locuitori, indicatori care sunt luați ca bază pentru calcularea transferurilor cu destinație generală din bugetul de stat.

Conform Bilanțului contabil a Raionului Ocnița la 31 decembrie 2018, valoarea totală a activelor a constituit 99,4 mil. lei. Pentru anul 2018 bugetul raional Ocnița a fost executat la cheltuieli în sumă de 104 mil. lei și la venituri în sumă de 105 mil. lei, din care transferuri în sumă de 94 mil.lei sau 90% din total venituri. Din bugetul raionului Ocnița au fost finanțate: Consiliul raional Ocnița, Direcția finanțe, Direcția asistență socială și protecția familiei, Secția cultură, Direcția învățământ, precum și 25 de instituții școlare aflate la autogestiune.

În opinia echipei de audit, rapoartele financiare încheiate la 31 decembrie 2018, cu excepția efectelor unor aspecte, oferă sub toate aspectele semnificative o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate și de raportare financiară aplicate în sistemul bugetar.

În cadrul misiunii de audit au fost depistate mai multe constatări, care au influențat opinia de audit, precum:

  • subevaluarea valorii clădirilor (proprietate a Consiliului raional Ocnița) ca urmare a reflectări incorecte a valorii clădirilor transmise în comodat către 5 IMSP fondate în sumă de 44,9 mil. lei;
  • subevaluarea valorii construcțiilor speciale (drumuri) cu 7,3 mil. lei, din cauza reflectării valorii lucrărilor de reparații capitale ca cheltuieli curente, ceea ce a dus la neatribuirea la cheltuieli a uzurii aferente în sumă de 294,0 mii lei;
  • necontabilizarea și neraportarea în Bilanțul consolidat la 31 decembrie 2018 de către Direcția Învățământ a unei unități de transport cu valoare de 256 mii lei;
  • necontabilizarea și, respectiv, neraportarea în bilanțul contabil la 31 decembrie 2018 de către APR şi DÎ a terenurilor proprii cu suprafața circă de 3 ha în valoare de circă 3,8 mil.lei;
  • lipsa evidenței analitice a contului 415 „Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării” în valoare totală de 53,1 mil. lei. Astfel, Consiliul raional Ocnița, fiind fondatorul a 6 entități, nu a asigurat o evidența analitică a contului nominalizat, prin urmare auditul nu poate confirma valoarea. Totodată, lipsesc actele de inventariere a patrimoniului gestionat, lipsesc actele de transmitere în gestiune economică/sau în capitalul statutar a patrimoniului public. Se menționează, că raportarea neveridică și necompletă a informațiilor contului 415 este confirmată prin faptul că, conform rapoartelor financiare a entităților fondate, valoarea capitalului social a acestor entități constituie numai 4,0 mii lei; valoarea altor datorii pe termen lung – 27,8 mil.lei; valoarea activelor materiale pe termen lung – 63,6 mil.lei.

Auditul menționează că, pe parcursul misiunii de audit, Consiliul raional Ocnița și instituțiile din subordine au efectuat un șir de corectări a denaturărilor constatate care nu au influențat asupra rapoartelor încheiate la 31 decembrie 2018:

  • au fost efectuate corectări în evidența contabilă și a fost contabilizată o unitatea de transport cu valoarea de 255,5 mii lei;
  • a fost majorată valoarea construcțiilor speciale cu 7,3 mil.lei;
  • a fost calculată uzura în sumă de 294 mii lei.

Menționăm că, Curtea de Conturi a înaintat recomandările de rigoare, care urmează a fi implementate de către entitatea vizată în Raportul de audit.