Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Auditul rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne

Auditul rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne

Mai 29, 2019 accesari 1966

 

Curtea de Conturi a examinat, în cadrul ședinței din 29 mai curent, Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI), încheiate la 31 decembrie 2018.

Ministerul Afacerilor Interne este organul central de specialitate al administrației publice, care asigură politica guvernamentală în domeniile de activitate gestionate, urmând să asigure cel mai bun raport dintre rezultatele scontate și costurile preconizate.

Obiectivele auditului public extern au constat în obținerea unei asigurări rezonabile că rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne, încheiate la 31 decembrie 2018 nu sunt afectate de denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, oferă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, cu emiterea unei opinii de audit.

Pentru fundamentarea probelor de audit și afirmațiilor testate relevante pentru rapoartele financiare auditate au fost verificate domeniile ce țin de retribuirea muncii, achizițiile publice, gestionarea patrimoniului și rezervelor materiale de stat, ținerea evidenței contabile și raportarea financiară, precum și alte aspecte menționate în metodologia și sfera de abordare a auditului respectiv.

Probele de audit relevă că, în anul 2018, veniturile executate au însumat 2667,4 mil. lei, partea de venituri nefiind executată cu 107,6 mil. lei, inclusiv 30,2 mil. lei – din vânzarea mărfurilor și serviciilor cu plată și 48,4 mil. lei din granturi primite de la organizațiile internaționale.

În același timp cheltuielile și activele nefinanciare au fost executate la nivel de 96% sau 2667,4 mil. lei, față de perioada precedentă de gestiune, fiind înregistrată o creștere a alocațiilor cu 359 mil. lei. În pofida redistribuirii pe parcursul anului bugetar a cheltuielilor, 8 instituții nu au valorificat alocații în sumă de 110 mil. lei, inclusiv 9,3 mil. lei pentru cheltuieli de personal; 68,3 mil. lei - procurarea mijloacelor fixe; 20,5 mil. lei - rezerve materiale ale statului 8,8 mil. lei - bunurilor și serviciilor și 3,1 mil. lei - stocurilor de materiale circulante, ceea ce confirmă unele rezerve în precizia estimării necesităților bugetare de către executorii de buget.

Urmare riscurilor identificate la etapa de planificare, testele auditului au relevat unele denaturări ale raportului financiar consolidat constatate la clasificarea și raportarea soldurilor conturilor contabile (338,1 mil. lei), precum și la raportarea veniturilor (18,1 mil. lei) și cheltuielilor bugetare (101,2 mil. lei).

Verificarea plenitudinii raportării mijloacelor fixe și activelor neproductive ale ministerului relevă că, 2 instituții nu au contabilizat 71 de clădiri, iar alte 5 instituții – 39 terenuri, astfel unele poziții la capitolul terenuri au fost diminuate cu 77,6 mil. lei și la clădiri cu circa 6,2 mil. lei.

De asemenea, au fost stabilite unele deficiențe la înregistrarea drepturilor patrimoniale la organele cadastrale asupra terenurilor și clădirilor/construcțiilor din gestiunea instituțiilor din subordinea ministerului, constatându-se necadastrarea a 572 de clădiri și a 56 de terenuri, fapt care afectează raportarea veridică a situației patrimoniale, generând riscul integrității patrimoniului.

Datorită clasificării neconforme a costului echipamentului de comunicații procurat în baza unui contract investițional soldul conturilor contabile aferente cheltuitelor investiționale raportat a fost afectat cu sumă de 82,9 mil. lei.

Uzura mijloacelor fixe și amortizarea activelor nemateriale reflectată în rapoartele financiare consolidate a fost majorată nejustificat cu suma de 17,4 mil. lei, cauza fiind lipsa controlului intern și erorile de sistem privind nerevizuirea duratei de funcționare utilă, în cazul capitalizărilor efectuate în mijloacele fixe.

Inventarierea nu a contribuit pe măsură la atingerea scopului principal privind stabilirea și evaluarea reală a elementelor patrimoniale în vederea întocmirii rapoartelor financiare reale și fidele, fiind efectuată cu unele abateri. Soldurile finale ale conturilor reflectate în raportul financiar consolidat sunt afectate de mijloace fixe și stocuri de materiale circulante moral învechite sau uzate integral în sumă de 86,0 mil. lei și neutilizate în procesul operațional în ultimii 3 ani situație, care afectează raportarea fidelă și reală a situațiilor financiare. Majoritatea entităților auditate au stocate cantități enorme de mijloace de transport uzate, mașini și utilaje, echipament militar, fond de bibliotecă, filme și alte materiale circulante învechite moral.

Cheltuielile de personal ale angajaților ministerului la 31.12.2018 au constituit 1792,6 mil. lei, nefiind valorificate alocații în sumă de 9,3 mil. lei.

Nouă instituții nu au aprobat și înregistrat conform legii statele de personal la Cancelaria de Stat, iar la Ministerul Finanțelor – schemele de încadrare, fapt care a generat nefundamentarea cheltuielilor de personal, precum și a funcțiilor vacante.

Se denotă că, în anul 2018 la minister au fost înregistrate 2362 de unități de funcții vacante preponderent cu statut special, care au condiționat formarea de economii la capitolul remunerarea muncii în sumă de 169,0 mil. lei, care au fost utilizate pentru premierea angajaților ministerului.

Auditul a identificat 3074 de angajați ai ministerului cu restanțe la concediul anual, care în anii 1990-2016 au acumulat neregulamentar 243 mii de zile de concediu nefolosite, ceea ce impune obligații legale față de personalul încadrat de cca 65,8 mil. lei.

Agenții constatatori, care prin examinarea contravențiilor au contribuit în anul 2018 la încasarea veniturilor la bugetul de stat, au fost stimulați financiar din bugetul Inspectoratului General al Poliției cu suma de 32,8 mil. lei sau 25% din încasările respective, la 31.12.2018 nefiind valorificate 5,4 mil. lei.

Angajaților Inspectoratul Național de Patrulare le-au fost plătite și achitate indemnizații în sumă de 1,9 mil. lei în vederea îndeplinirii activităților de prevenire și combatere a terorismului însă Regulamentul intern al Inspectoratului nu prevede expres astfel de atribuții și competențe.

Lipsa solicitărilor din partea angajaților au condus la nevalorificarea mijloacelor financiare destinate pentru acordarea plăților bănești pentru chiria spațiului locativ în sumă de 3,6 mil. lei, situație constatată și în auditul precedent.

Din cauza declanșării de către angajații ministerului a unor litigii, în anul 2018 plățile aferente documentelor executorii au constituit 7,7 mil. lei și s-au majorat cu 2,4 mil. lei sau cu 44,9%, fapt ce a condiționat majorarea cheltuielilor perioadei raportate cu suma nominalizată.

Procesul de achiziții publice a fost afectat de unele neconformități exprimate prin nepublicarea anunțurilor de intenție în Buletinul Achizițiilor Publice, privind 65 de contracte în valoare de 120,0 mil. lei, precum și planificarea inexactă sau tergiversarea procedurilor de achiziții soldată cu nevalorificarea alocațiilor în sumă de 102,0 mil. lei. În acest context, se relevă că contribuția Guvernului în sumă de 13,3 mil. lei destinată implementării Programului Operațional comun România - Republica Moldova a fost realocată Centrului sportiv „Dinamo” pentru reparația capitală a bazinului, iar din cauza neorganizării procedurii de achiziție alocațiile au rămas nevalorificate.

Pentru construcția Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii în anii 2017-2018 au fost prevăzute alocații în sumă de 20 mil. lei și respectiv 60 mil. lei, însă de fapt procedura de achiziție a lucrărilor nu a fost inițiată mai mult de 2 ani, inclusiv în lunile mai-iunie 2018 în conformitate cu Planul de acțiuni a Centrului, aprobat de Guvern.

Ministerul a aprobat obiectivele generale pentru 3 parteneriate publice-private referitor la asigurarea cu spațiu locativ de serviciu a angajaților, fiind trecute din domeniul public în domeniul privat al statului 4 terenuri cu suprafața de 8,1 ha, în valoare de 196,6 mil. lei. Unele terenuri atribuite pentru construcția spațiului locativ de serviciu nu corespund cerințelor și sunt plasate sub linii de tensiune înaltă, fapt care a dus la anularea concursurilor și tergiversează selectarea partenerului privat pentru inițierea construcției spațiului locativ de serviciu. În cadrul a 2 parteneriate publice-private din 280 apartamente cotă parte a MAI, 208 apartamente sau 74,3% vor fi transmise în alte sectoare ale orașului, decât terenurile ministerului transmise pentru construcție, persistând riscul suportării de partenerul public a unor pierderi ca diferență de costuri ale locațiilor apartamentelor construite pe terenurile puse la dispoziție de către agenții economici.

Nu corespund termenii de realizare stabiliți în Strategia și Planul de acțiuni privind dezvoltarea Poliției pentru anii 2016–2020 privind finanțarea și construcția Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii cu termenii din Planul de acțiuni pentru anii 2018-2021 privind constituirea Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii al MAI, persistând riscul nerealizării unor obiective stabilite în Matricea de politici.

Auditul relevă că, nu a fost asigurată suplinirea cu personal al Serviciului audit intern, fiind înregistrate per sistem 7 funcții vacante, fapt care a cauzat nerealizarea a 9 misiuni de audit, sau 39,1% din numărul misiunilor de audit planificate.

Menționăm că, Curtea de Conturi a înaintat recomandările de rigoare, care urmează a fi implementate de către entitățile vizate în Raport.