Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Auditul rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Auditul rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Aprilie 25, 2019 accesari 1166

 

Prezentarea

Curtea de Conturi a examinat, în cadrul ședinței din 25 aprilie curent, Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), încheiate la 31.12.2018.

Actuala misiune de audit a avut drept scop oferirea asigurării rezonabile în ceea ce privește faptul, dacă rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și unele entități din subordine încheiate la 31 decembrie 2018 sunt lipsite de denaturări semnificative și oferă o imagine reală și fidelă, iar tranzacțiile financiare au fost efectuate conform reglementărilor în vigoare.

Astfel, probele de audit au fost acumulate în cadrul Ministerului și 9 instituții din subordine.

De asemenea, misiunea de audit a ținut cont și a evaluat informațiile financiare pentru entitățile, care au suportat reforme și au fost succesori de drept pentru fostele subdiviziuni teritoriale, care în perioadele financiare precedente au fost persoane juridice separat. În context, se denotă că, în anul 2018, Agenția Națională Pentru Sănătate Publică a fuzionat 39 instituții publice, inclusiv 35 centre de sănătate publică raionale.

În aceeași perioada Agenția Națională de Asistență Socială (ANAS) a fost succesorul de drept pentru Fondul republican de susținere socială a populației.

În cadrul verificărilor echipa de audit a constatat că, rapoartele financiare consolidate nu prezintă o imagine fidelă și veridică, fiind însoțite de denaturări semnificative generate în special de denaturările admise de către instituțiile subordonate Ministerului. Unii din factori ce au condus la această opinie au fost și reformele realizate în perioada auditată, precum și fluxul de cadre, atât la nivelul managerial, cât și celor ce înregistrează și raportează informațiile financiare.

Astfel, opinia de audit a redat că, datele raportate aferente soldului mijloacelor fixe au fost denaturate cu 23,4 milioane lei. Aceste denaturări au fost determinate de cumularea mai multor factori, și anume:

• bunuri deținute de către 2 entități, care nu reflectă valoarea justă deoarece sunt învechite, deteriorate fizic (1,2 milioane lei);

• înregistrarea dublă a unui bun de către doua entități (14,3 milioane lei);

• neînregistrarea în evidența contabilă a unui bun (5,7 milioane lei);

• neînregistrarea și neraportarea unui activ nematerial, care reprezintă o componentă a sistemului informațional destinat „supravegherii epidemiologice a gripei aviare și altor maladii infecțioase” (2,2 milioane lei);

• necalcularea și neînregistrarea uzurii în evidența contabilă la active gestionate de către două entități (25,5 milioane lei).

Verificarea selectivă de către audit a unor elemente și informații consolidate și raportate de către Agenția Națională pentru Sănătatea Publică – Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, s-a stabilit raportarea neveridică a unor date reflectate în evidența în sumă de 620 mii lei. Astfel,

• nu au fost înregistrate și raportate mijloacele financiare aflate în casa Agenției și neachitate persoanelor delegate în deplasare 83,0 mii lei, situație corectată pe parcursul misiuni de audit. Totodată, s-a constatat că, în casa instituției se dețineau mijloace pentru achitarea deplasării unei persoane, care în realitate nu a fost în deplasare;

• la capitolul „plăților pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public” s-a constatat transmiterea neregulamentară în locațiune a spațiilor neutilizate în procesul tehnologic nefiind calculate, înregistrate și încasate mijloace în sumă de 150 mii lei, pentru 88 m2. La solicitarea auditului acordul între parți a fost ajustat la suprafața reală, urmând a fi efectuate recalculările și corectată evidența acestor elemente;

• pentru aceste suprafețe utilizate de către o entitate privată, Agenția nu a încasat regulamentar plățile pentru energia termică în sumă de 40,0 mii lei;

• la elementul raportat de Agenție la „Stocuri de materiale circulante” eronat au fost majorate datele cu 300,0 mii lei, rezultat al deținerii bunurilor cu termen expirat, precum si uzate fizic, cum ar fi materiale de construcții, medicamente și materiale sanitare.

Evaluarea monitorizării de către Minister a realizării scopurilor propuse și utilizării mijloacelor publice la destinație, inclusiv prin prisma afirmației de regularitate s-a constatat că, subsidiile acordate Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească în sumă de 20,0 milioane lei, pentru achiziționarea autosanitarelor, nu au fost realizată în termenii stabiliți. Potrivit informației prezentate auditului pentru nerespectarea termenului, instituția medicală a calculat penalități (septembrie 2018) în sumă de 2,7 milioane lei, care nu au fost înregistrate și încasate regulamentar. Entitatea a motivat verbal aceasta situație prin intervenția modificării unor elemente la uzina de producere a autosanitarelor la componentele ce țin de EURO 4, EURO 5 și a calificat situația ca ”forță majoră”. Documente justificative la acest capitol nu au fost prezentate auditului.

Totodată auditul relevă că, în aceeași perioadă instituția medicală a restituit agentului economic garanția de buna execuție în sumă de 700 mii lei.

La capitolul creanțe, se denotă înregistrarea valorii semnificate în sumă de 34,4 milioane lei la 31.12.2018, care s-a menținut pe parcursul anului. De menționat că, acestea au fost generate de achitarea în avans din anul 2017 unei organizații internaționale pentru procurarea medicamentelor destinate realizării Programelor naționale de sănătate. Astfel, transferurile în avans din perioada octombrie, decembrie 2017 în sumă de 31,0 milioane lei au determinat înregistrarea creanțelor la 01.01.2018 în aceeași sumă. Cu toate că, în luna iunie 2018 suma creanțelor nu a fost închisă (11,5 milioane lei) Ministerul a alocat următoarea tranșă de 22,0 milioane lei. Aceste circumstanțe au determinat formarea creanțelor și la 31.12.2018 în sumă de 17,7 milioane lei, cu dezafectarea și imobilizarea resurselor financiare publice pe un termen nedeterminat.

La capitolul cheltuielilor publice, auditul a verificat cele mai semnificative cheltuieli utilizate la remunerarea muncii. În rezultat, s-a constatat calcularea și achitarea neconformă a mijloacelor financiare în sumă 10,7 milioane lei, de către managementul a 5 instituții publice. Astfel, s-au stabilit neconformități la:

 

  • tergiversarea procesului de reorganizare si absorbție de către ANAS a Fondului republican de susținere a populației cu achitarea salariului angajaților (361,2 mii lei), în perioada, în care aceștia nu au realizat activități de bază ce țin de examinarea, aprobarea și achitarea ajutoarelor sociale cetățenilor social-vulnerabili în timp de 6 luni;
  • calcularea și achitarea sporurilor pentru intensitatea muncii și stimulări (13,1 mii lei) în lipsa persoanelor la serviciu (concediu anual, concediu medical), pentru perioade și luni integrale în care angajații nu au fost prezenți la serviciu;
  • premii neconforme, achitate în octombrie 2018, de către Agenția Națională de Sănătate Publică în sume semnificative (9390,9 mii lei), determinate în special de lipsa documentelor justificative și temeiului juridic;
  • achitarea plăților cu caracter stimulator (321,4 mii lei) cu depășirea salariului de funcție ținând-se cont de sporul pentru vechime în muncă, etc.

La capitolul cheltuieli pentru învățământul secundar profesional efectuate pentru elevii admiși la studii și care abandonează neregulamentar procesul de instruire, auditul a constatat că, deși actele normative și prevederile contractuale stabilesc recuperarea mijloacelor publice în cazul exmatriculării, se relevă că, managementul unei instituției publice din subordinea Ministerului nu a realizat condițiile contractuale cu asigurarea recuperării mijloacelor publice în suma de 0,4 milioane lei.

Cu referire la implementarea recomandărilor Curții de Conturi înaintate în rapoartele de audit precedente se denotă că, acestea au fost executate și implementate în majoritate, dar nu integral, unele regăsindu-se în actuala misiune de audit, iar două fiind reiterate. Astfel, urmează a fi evaluate și înlăturate deficiențele constatate la obiectul „Blocul curativ nr. 2 al Spitalului de Ftiziopneumologie din satul Vorniceni” cu valoarea investițiilor efectuate de 81,0 milioane lei și întreprinderea măsurilor de punere în funcțiune și utilizarea acestuia conform destinației.

De asemenea, managementul Colegiului de Medicină din mun. Bălţi, nu a ajustat suprafața reală de 234 m2 utilizată de o entitate privată, care în acord a fost eronat stabilită de 16 m2 și nu a încasat veniturile aferente spațiilor efectiv utilizate de agentul economic în sumă de 270,0 mii lei.

Cu referire la inventarierea și înregistrarea Sistemelor informaționale, s-a constatat că, o instituție publică nu a înregistrat o cotă parte în valoare de 2,2 milioane lei a „Sistemului de supraveghere epidemiologică a gripei aviare și altor maladii infecțioase”, de care a beneficiat în anul 2011 din suportul financiar a unei instituții internaționale. Astfel, echipa de audit a constatat că, acest sistem în valoare de 7,0 milioane lei, nu a fost utilizat până actualmente și nu este funcțional. De menționat că, în perioada anilor 2011-2015 de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică au fost adresate solicitări elaboratorului de sistem, iar pentru clarificarea situației a fost creat un grup de lucru, care în fond nu a soluționat problema.

Situațiile constatate de audit au fost generate de ineficiența controlului intern la instituțiile de toate nivelele, precum și lipsa activităților de audit intern la Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Natura permanentă a abaterilor și raportarea neveridică a datelor au argumentat emiterea opiniei contrare asupra situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, încheiate la 31.12.2018.