Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Auditul situațiilor financiare ale Agenției Naționale Antidoping

Auditul situațiilor financiare ale Agenției Naționale Antidoping

Noiembrie 28, 2018 accesari 1529

 

Prezentarea

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat în cadrul ședinței din 28 noiembrie curent, Raportul auditului situațiilor financiare ale Agenției Naționale Antidoping, întocmite la 31 decembrie 2017.

Auditul și-a propus să verifice, dacă situațiile financiare ale Agenției Naționale Antidoping întocmite la 31 decembrie 2017 sunt lipsite de denaturări semnificative și oferă o imagine reală şi fidelă a informațiilor prezentate, iar tranzacțiile au fost efectuate conform reglementărilor în vigoare, în vederea emiterii opiniei de audit.

Agenția Națională Antidoping este instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului. Agenția are misiunea de a asigura și a sprijini realizarea obiectivelor Programului de guvernare prin elaborarea, promovarea și implementarea politicilor în domeniul prevenirii și combaterii la nivel național a fenomenului de dopaj, a încurajării practicării unui sport curat în vederea protejării sănătății sportivilor, a promovării și susținerii cercetărilor cu privire la fenomenul dopajului în sport, precum și a elaborării reglementărilor specifice domeniilor sale de activitate, inclusiv ajustării lor la standardele și normele internaționale.

Agenția a fost instituită în anul 2014 ca rezultat al recomandărilor formulate de Grupul de monitorizare al Convenției Anti-Doping a Consiliului Europei, însă a început efectiv activitatea din anul 2015.

În calitate de executor de buget, Agenția este responsabilă de organizarea și controlul asupra planificării și utilizării alocațiilor conform destinațiilor prevăzute în bugetul instituției.

Resursele financiare destinate funcționării Agenției, potrivit cadrului normativ, sunt constituite din sursele bugetului de stat. Astfel, în anul 2017, valoarea totală a resurselor de finanțare a constituit 1 mil. 301,2 mii MDL sau 79,9% din totalul prevederilor bugetare pentru anul 2017.

Probele de audit relevă că, politica de contabilitate a Agenției reprezintă un document preluat din cadrul normativ, nefiind ajustată la specificul activității instituționale. Totodată, neținând cont de prevederile regulamentare în vederea asigurării desfășurării unei activități corecte și legale, Agenția nu a reglementat în politica contabilă, elementele specifice de aplicare corectă, univocă și uniformă a criteriilor de administrare și gestionare a patrimoniului și a resurselor umane, a duratei de funcționare utilă a unor mijloace fixe, recunoașterea și contabilizarea bunurilor procurate în leasing financiar, precum și clasificarea tranzacțiilor specifice în conturile distincte ale planului de conturi contabile. Astfel, nerespectatea criteriilor de recunoaștere, evaluare și contabilizare a mijloacelor fixe și activelor nemateriale a condiționat denaturarea nesemnificativă a informațiilor aferente în situațiile financiare, valoarea mijloacelor fixe și activelor nemateriale fiind diminuată cu 9,8 mii MDL sau cu 3,0% din valoarea totală raportată a acestora.

În același timp se atestă că, informațiile prezentate în rapoartele financiare aferente uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale au fost diminuare cu 33,2 mii MDL.

Totodată, pe parcursul misiunii de audit, Agenția a remediat unele neconformități atestate. Astfel:

  • a fost emis ordinul cu privire la implementarea controlului public intern fiind stabilită persoana responsabilă pentru organizarea și implementarea managementului financiar și control, fiind elaborat Planul de acțiunii privind implementarea și dezvoltarea acestuia și inițiată activitatea de descriere a proceselor operaționale;
  • au fost luate la evidență mijloacele fixe și activele nemateriale necontabilizate în valoare de 9,8 mii MDL;
  • a fost recalculată uzura și amortizarea în valoare de 25,9 mii MDL;
  • au fost remediate deficiențele privind calcularea și achitarea drepturilor salariale, în acest sens, raporturile de muncă cu 2 angajați care activau în cumul au fost modificate, astfel încât aceștia sunt angajați în cadrul Agenției la locul de muncă de bază;
  • mijlocul de transport primit în comodat a fost luat la evidența extrabilanțieră;
  • entitatea a publicat pe pagina oficială Planul de achiziții publice.

În opinia misiunii de audit rapoartele financiare oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă cu privire la performanța și poziția financiară a autorității prezentată la 31 decembrie 2017, în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate și raportare financiară în sistemul bugetar din Republica Moldova.