Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Auditul rapoartelor financiare ale aparatului central al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene

Auditul rapoartelor financiare ale aparatului central al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene

Aprilie 03, 2019 accesari 1223

 

Prezentarea

Curtea de Conturi a examinat, în cadrul ședinței din 3 aprilie curent, Raportul auditului rapoartelor financiare ale aparatului central al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE), încheiate la 31 decembrie 2018.

Scopul misiunii de audit a constat în obținerea probelor suficiente și relevante pentru oferirea unei asigurări rezonabile că, sub toate aspectele semnificative, rapoartele financiare ale aparatului central al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene încheiate la 31 decembrie 2018 prezintă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil și, în ansamblul său, nu conțin denaturări semnificative.

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene este organul central de specialitate al administraţiei publice, care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniile de activitate ce îi sunt încredinţate.

Prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018, pentru realizarea obiectivelor de bază, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene i-a fost aprobat bugetul la resurse, cât la cheltuieli și active nefinanciare în sumă de 375,3 mil. lei. Din acestea, resursele financiare destinate aparatului central însumează 60,9 mil. lei, fiind constituite din resursele generale - 59,4 mil. lei și resursele colectate- 1,5 mil. lei. Ulterior, pe parcursul anului, i-au fost alocate mijloace financiare suplimentare în sumă de 1,4 mil. lei, totalul precizat atât al resurselor cât și al cheltuielilor constituind 62,3 mil. lei.

La situația din 31.12.2018, totalul mijloacelor fixe a constituit 36,3 mil. lei. Probele de audit relevă că, informațiile aferente au fost afectate în unele cazuri de nerespectarea cadrului normativ privind clasificarea mijloacelor fixe, modul de calculare a uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale.

De asemenea, auditul relevă că, în bilanțul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene la subcontul „Clădiri” sunt reflectate 2 obiecte (clădirile administrative a MAEIE și Direcției consulare), cu durata de funcționare utilă stabilită de 80 ani. Conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale, durata utilă de funcționare este de 40 ani. Auditului nu i-au fost prezentate probe care ar fundamenta extinderea duratei de funcționare a clădirilor, concomitent stabilindu-se și lipsa Fișelor de inventar întocmite regulamentar.

Referitor la cheltuielile de personal auditul denotă că, acestea au fost executate în sumă de 50,0 mil. lei din care, remunerarea muncii – 39,5 mil. lei, contribuții și prime de asigurări obligatorii – 10,5 mil. lei, acestea fiind prezentate fidel în rapoartele financiare.

Auditul denotă că, conform statelor de personal MAEIE avea planificat 2 unități de personal în cadrul Serviciului tehnologia informației și comunicațiilor, pentru care în luna august 2018 a fost angajat o persoană. Totodată, pe parcursul anului au fost încheiate 5 contracte de prestare servicii IT, fiind executate cheltuieli de personal totale în sumă de 281,5 mii lei. În opinia auditului, sub aspectul eficienței utilizării resurselor alocate, se relevă necesitatea completării funcției vacante din cadrul Serviciului tehnologia informației și comunicațiilor conform statelor de personal.

Cu referință la auditul intern, ca parte componentă a controlului financiar public intern, auditul denotă, că efectul fluctuației înalte pe acest segment generează privarea conducătorului de un instrument de asigurare și consiliere destinată să adauge valoare și să îmbunătățească eficacitatea proceselor de management al riscului, control și guvernanță.

Referitor la verificările auditului privind implementarea recomandărilor înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 59 din 31.07.2018 privind Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europe la 31 decembrie 2017 prin care au fost înaintate 5 recomandări, denotă că, 4 recomandări au fost integral executate, iar 1 recomandare parțial executată. Hotărârea Curții de Conturi nr. 59 din 31.07.2018 în final, fiind propusă de a fi exclusă din regimul de monitorizare.

Pe parcursul misiunii de audit Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europe a întreprins măsuri privind remedierea deficiențelor constatate la întocmirea rapoartelor financiare pentru anul 2018.

Astfel, au fost efectuate corectări în sumă totală de 103,1 mii lei, respectiv:

  • calcularea uzurii mijloacelor fixe și a amortizării activelor nemateriale în sumă de 21,0 mii lei;
  • majorarea valorii mijlocului fix cu lucrările de proiectare - în sumă de 21,1 mii lei;
  • întocmirea și transmiterea bonurilor de livrare a bunurilor în sumă de 61,0 mii lei instituțiilor serviciului diplomatic și respectiv excluse de la conturile extrabilanțiere.

Constatările din Raportul de audit au servit drept bază pentru exprimarea opiniei fără rezerve asupra situațiilor financiare ale MAEIE la 31 decembrie 2018. Astfel, Rapoartele financiare ale MAEIE la 31 decembrie 2018, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine reală și fidelă a situațiilor patrimoniale și financiare, în corespundere cu cadrul de raportare financiară aplicabil.