Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Auditul situațiilor financiare ale Autorității Naționale de Integritate

Auditul situațiilor financiare ale Autorității Naționale de Integritate

Noiembrie 05, 2018 accesari 2020

 

Prezentarea

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat în cadrul ședinței din 5 noiembrie curent, Raportul auditului situațiilor financiare ale Autorității Naționale de Integritate (ANI) la 31 decembrie 2017.

Auditul și-a propus să verifice, sub toate aspectele semnificative, dacă situațiile financiare ale Autorității Naționale de Integritate la 31 decembrie 2017 reprezintă o imagine reală și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabilă și în ansamblul lor nu conțin denaturări semnificative datorate fraudei sau erorilor, precum și  să emită o opinie.

Autoritatea Națională de Integritate este o entitate de importanță vitală pentru prevenirea corupției prin realizarea controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor. Aceasta a fost creată la mijlocul anului 2016 odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și prin reorganizarea Comisiei Naționale de Integritate, fiind succesorul de drepturi și obligații al acesteia.

Patrimoniul gestionat de ANI, în aspectul existenței și componenței materiale, a constituit 3,5 mil. lei la finele anului 2017. În conformitate cu Legea bugetului de stat pentru anul 2017, pentru realizarea obiectivelor de bază și desfășurării activității operaționale, pentru Autoritatea Națională de Integritate au fost aprobate alocații în cuantum de 5,9 mil. lei, dintre care 5,8 mil. lei de la bugetul de stat, iar 72,7 mii lei – venituri colectate.

Probele de audit relevă că, politica de contabilitate a Autorității Naționale de Integritate reprezintă un document preluat din cadrul normativ, nefiind ajustată la specificul activității instituționale. Ca rezultat, informațiile privind mijloacele fixe și uzura acestora, precum și informațiile privind stocurile de materiale circulante din rapoartele financiare la 31 decembrie 2017 nu au fost veridice.

Prin urmare:

  • pentru unele mijloace fixe, în valoare de 1.4 mil. lei a fost majorată uzura cu suma totală de 300,2 mii lei;
  • pentru activele nemateriale, în valoare de 2.2 mil. lei a fost diminuată amortizarea cu suma totală de 127,9 mii lei;
  • pentru unele bunuri, în sumă totală de 60,2 mii lei, clasificate neregulamentar nu a fost calculată uzura. Potrivit estimărilor de audit, aceasta a constituit cca 32,8 mii lei;
  • atribuirea incorectă a unor mașini și utilaje la categoria de mijloace fixe „Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc” a condiționat înregistrarea necorespunzătoare a acestora în sumă totală de 37,3 mii lei;
  • aplicarea incorectă a regulilor de clasificare a mijloacelor fixe a afectat nesemnificativ plenitudinea și exactitatea informațiilor aferente mijloacelor fixe, prin ce au fost diminuate stocurile de materiale circulante cu suma totală de 5,8 mii lei;
  • de asemenea, din cauza clasificării necorespunzătoare a 77 bunuri materiale a generat denaturarea informațiilor categoriei respective din rapoartele financiare cu 44,0 mii lei.

Probele acumulate de audit au relevat că, abordarea superficială de efectuare a inventarierii a condiționat neidentificarea și neînregistrarea corespunzătoare a unui sistem informațional în sumă de 12,6 mii lei.

Totodată, auditul relevă că:

  • Cheltuielile aferente remunerării muncii salariaților au fost reale, în corespundere cu angajamentele asumate și prezentate fidel în rapoartele financiare,
  • Cheltuielile privind bunurile și serviciile sunt caracteristice activității autorității, iar tranzacțiile și evenimentele aferente au fost contabilizate și raportate corespunzător,

Cât privește veniturile, acestea au fost identificate pe deplin și prezentate corespunzător în rapoartele financiare.

Deși, lacunele menționate în raportul de audit precedent au fost identificate și raportate managementului ANI, abia în anul 2018 au fost întreprinse măsuri concrete de consolidare, eficientizare a procesului de achiziții. Prin urmare, ANI a elaborat și aprobat Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achizițiile publice, a repartizat responsabilitățile membrilor grupului de lucru pentru achiziții, a identificat necesitățile de bunuri și servicii, precum și a elaborat și publicat Planul de achiziții pentru anul 2018.

Totodată, urmare evaluării acțiunilor întreprinse de către ANI, în vederea implementării cerințelor și recomandărilor înaintate anterior de către Curtea de Conturi, auditul denotă nivelul înalt de îndeplinire a acestora.

Ținând cont de faptul că lacunele identificate și menționate nu au fost semnificative, precum și de faptul că acestea au fost remediate pe parcursul misiunii de audit, concluzionăm că Rapoartele financiare, în ansamblul lor, oferă o imagine corectă și fidelă.