Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Auditul situațiilor financiare ale Institutului Național al Justiției

Auditul situațiilor financiare ale Institutului Național al Justiției

Decembrie 05, 2018 accesari 1583

 

Prezentarea

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 5 decembrie curent, Raportul auditului situațiilor financiare ale Institutului Național al Justiției, încheiate la 31 decembrie.

Institutul Național al Justiției este o instituție publică ce realizează formarea inițială și continuă a persoanelor care activează în sectorul justiției, în cazurile prevăzute de legislație.

Misiunea de audit a avut drept scop de a testa, sub toate aspectele semnificative, dacă rapoartele financiare ale Institutului Național al Justiției, încheiate la 31 decembrie 2017 prezintă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil și, în ansamblul său, nu conțin denaturări semnificative.

În conformitate cu Legea bugetului de stat pentru anul 2017, pentru realizarea obiectivelor de bază și desfășurării activității operaționale, pentru Institutul Național al Justiției au fost aprobate alocații în cuantum de 26,5 mil. lei, dintre care 26,3 mil. lei de la bugetul de stat, iar 104,5 mii lei – venituri colectate. Executarea de casă față de planul precizat s-a realizat la nivel de 95,1% sau 25,2 mil. lei, iar efectivă la nivel de 97,7% sau 25,9 mil. lei.

La situația din 31.12.2017 creanțele Institutului Național al Justiției au constituit 4,2 mil. lei. Creanțele înregistrate și prezentate în rapoartele financiare ale Institutului Național al Justiției sunt reale și aparțin autorității. Creanțele în sumă de 4,2 mil. lei față de o organizație internațională sau 99,9% din totalul creanțelor, nu au fost confirmate prin acte de verificare a decontărilor reciproce cu persoanele terțe.

Auditul relevă că, în cadrul inventarierii nu s-a înregistrat corespunzător valoarea aferentă elaborării paginii web, ceea ce a afectat plenitudinea și exactitatea informațiilor aferente din rapoartele financiare cu 60,0 mii lei.

Potrivit informațiilor reflectate în Bilanțul contabil, la situația din 31.12.2017, Institutul Național al Justiției nu avea reflectat terenul aferent clădirii administrative cu suprafața de 0,3798 ha în valoare de 7,6 mil. lei.

Cât privește cheltuielile privind remunerarea muncii, probele de audit au relevat următoarele observații de audit:

  • Cheltuielile aferente contractelor de prestări servicii în sumă de 1591,0 mii lei urmau a fi planificate și reflectate la conturile relevante grupei de conturi „Servicii”, pe când Institutul Național al Justiției a planificat, executat și raportat aceste cheltuieli la contul „Remunerarea muncii” generând o majorare în aceeași mărime.
  • Institutul Național al Justiției a separat activitățile metodice și de cercetare de la norma științifico-didactică, ca rezultat activitatea metodică și de cercetare a fost realizată în baza contractelor de prestări servicii, majorând cheltuielile reflectate la contul „Remunerării muncii angajaților conform statelor” cu 526,0 mii lei.
  • Cheltuielile efective și datoriile aferente retribuirii muncii raportate la 01.01.2017 au fost diminuate cu 273,8 mii lei, acestea fiind calculate și raportate în anul 2017.
  • Reflectarea cheltuielilor aferente primelor de asistență medicală calculate de la bursele audienților la contul „Cheltuieli de personal” subcontul „Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală”, au majorat cheltuielile contului respectiv cu 179,2 mii lei.

Totodată, pe parcursul desfășurării misiunii de audit Institutul Național al Justiției a întreprins măsuri de rigoare, privind remedierea deficiențelor constatate în rapoartele financiare pentru anul 2017. Astfel, au fost efectuate corectări ce țin de: atribuirea și clasificarea mijloacelor fixe în modul corespunzător; calcularea uzurii mijloacelor fixe și a amortizării activelor nemateriale; reflectarea în evidența contabilă a terenului aferent clădirii administrative; corectarea înregistrărilor aferente stocurilor de materiale; contabilizarea corespunzătoare a valorii paginii web a instituției.

Probele de audit obținute în cadrul misiunii de audit au fost suficiente și adecvate pentru a oferi o bază privind exprimarea opiniei asupra rapoartelor financiare ale Institutului Național al Justiției, încheiate la 31 decembrie 2017.