Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Auditul situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene

Auditul situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene

Iulie 31, 2018 accesari 2034

Prezentarea

Ședința video

Curtea de Conturi a examinat, în cadrul ședinței din 31 iulie curent, Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) la 31 decembrie 2017.

Scopul auditului financiar public extern a constat în emiterea opiniei referitor la situațiile financiare ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene întocmite şi prezentate la 31.12.2017.

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene este organul central de specialitate al administrației publice care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniile de activitate, precum: 1) politica externă și promovarea intereselor naționale ale Republicii Moldova; 2) cooperarea bilaterală cu statele lumii; 3) cooperarea multilaterală cu organizațiile internaționale și inițiativele regionale; 4) procesul de integrare europeană; 5) drept internațional și tratate internaționale; 6) afaceri consulare; 7) protejarea drepturilor şi intereselor cetățenilor şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova peste hotare; 8) protocol diplomatic de stat; 9) diplomație economică.

Auditul a relevat că, finanțarea activității MAEIE și a instituțiilor serviciului diplomatic în anul 2017 s-a efectuat din: contul alocațiilor bugetului de stat – 287,1 mil. lei; și veniturilor din vânzarea mărfurilor și serviciilor – 36,9 mil. lei.

Potrivit datelor raportate la 31.12.2017 mijloacele fixe au constituit 339,4 mil. lei, din care 9,7% - revine aparatului central și 90,3 % - instituțiilor serviciului diplomatic. Totodată, totalul stocurilor de materiale circulante a însumat 6,3 mil. lei, fiind în descreștere față de 01.01.2017 cu 481,2 mii lei. Ponderea majoră de 91,8% din totalul stocurilor de materiale circulante revine instituțiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare.

La situația din 31.12.2017, MAEIE raportează la active neproductive „Terenuri” în valoare de 57,0 mil. lei, dintre care 17,7 mil. lei reprezintă terenurile cu suprafața de 6.385 m.p. înregistrate după aparatul central și 39,4 mil. lei terenurile cu suprafața de 16.340,52 m.p. aferente imobilelor instituțiilor serviciului diplomatic înregistrate peste hotarele Republicii Moldova.

Conform datelor raportate, pentru delegarea personalului aparatului central al MAEIE în scopuri de serviciu, au fost precizate alocații în sumă de 3,3 mil. lei, cheltuielile de casă fiind executate în volum de 88,5%.

Probele de audit denotă că „Alte creanțe ale instituției bugetare” au însumat 11,1 mil. lei, dintre care 42,5 mii lei reprezintă creanțele aparatului central. Concomitent, din totalul creanțelor de 11,1 mil. lei, 71,5% sau 7,9 mil. lei sunt formate urmare transferării mijloacelor bănești pentru procurarea a 11 unități de transport de către instituțiile serviciului diplomatic în luna decembrie a anului 2017 și primite în anul 2018.

La situația din 31.12.2017, MAEIE raportează mijloace bănești în sumă totală de 1,2 mil. lei, dintre care mijloace bănești în: conturi curente în afara sistemului trezorerial în sumă de - 800,5 mii lei și, alte valori și mijloace bănești în sumă de - 410,7 mii lei.

Concomitent, activitățile de audit desfășurate au constatat că procesul de achiziții publice a fost afectat de unele neconformități nesemnificative, care nu au avut impact asupra raportării cheltuielilor și situațiilor financiare.

Cu referință la auditul intern ca parte componentă a controlului financiar public intern se denotă, că deși conform schemei de încadrare este aprobat cu un număr de 1 unitate, pe parcursul anului 2017 această funcție a fost vacantă. Respectiv nefiind efectuată nici o misiune de audit intern.

Verificările auditului referitor la implementarea recomandărilor şi executarea cerințelor înaintate anterior de Curtea de Conturi către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și unele instituții din subordine, prin care au fost înaintate 12 cerințe și 40 de recomandări denotă un grad înalt de implementare a acestora. În acest context, se atestă realizarea integrală a 10 cerințe și 37 de recomandări, iar parțial executate 2 cerințe și 3 recomandări.

Urmare a activităților de audit desfășurate s-a constatat că, uzura mijloacelor fixe, amortizarea activelor nemateriale, stocurile de materiale circulante, și activele neproductive sunt raportate, în corespundere cu cadrul de raportare financiară aplicabil. Totodată, auditul atestă că informațiile din rapoartele financiare aferente cheltuielilor privind remunerarea muncii angajaților și cheltuielilor privind delegarea personalului sunt prezentate fidel.

Constatările din Raportul de audit au servit drept bază pentru exprimarea opiniei fără rezerve asupra situațiilor financiare ale MAEIE la 31 decembrie 2017. Astfel, Rapoartele financiare ale MAEIE la 31 decembrie 2017, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine reală și fidelă a situațiilor patrimoniale și financiare, în corespundere cu cadrul de raportare financiară aplicabil.