Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Auditul situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Apărării

Auditul situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Apărării

August 01, 2018 accesari 1896

Ședința video

Curtea de Conturi a examinat, în cadrul ședinței din 1 august curent, Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Apărării la situația din 31 decembrie 2017.

Scopului auditului a constat în oferirea unei asigurări rezonabile în ceea ce privește faptul, dacă situațiile financiare consolidate sunt lipsite de denaturări semnificative și oferă o imagine reală și fidelă, fiind supusă auditării perioada anului 2017.

Pentru realizarea atribuțiilor sale, Ministerul Apărării și instituțiile din subordine sunt finanțate din bugetul de stat, din contul veniturilor de la prestarea serviciilor cu plată, plăților pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public, precum și beneficiază de asistență financiară și tehnică din partea partenerilor externi de dezvoltare.

Probele acumulate de audit au relevat că, Ministerul Apărării nu a implementat un sistem de management financiar și control funcțional, aceste carențe și deficiențe având impact asupra informațiilor financiare și patrimoniale prezentate în Raportul financiar consolidat pentru exercițiul bugetar 2017.

Ministerul Apărării în comun cu organele cadastrale au asigurat delimitarea, înregistrarea terenurilor proprietate publică, precum și determinarea valorii de piață pentru utilizare existentă în scop de reflectare în evidența contabilă a 37 de terenuri, din acestea în anul 2017 au fost contabilizate numai 12 loturi de teren.

Concomitent, se atestă că, conform Hotărârilor Guvernului au fost trecute din domeniul public în domeniul privat al statului 7 loturi de teren cu destinație specială în terenuri pentru construcția de locuințe și obiecte de menire social-culturală. Astfel, Ministerul Apărării nu a contabilizat aceste loturi de teren, inclusiv 3 loturi de teren evaluate, valoarea acestora fiind estimată conform studiilor de fezabilitate pentru a încheia contractele de constituire a parteneriatului public-privat.

Auditul atestă, că Ministerul Apărării și instituțiile din subordine nu s-au conformat pe deplin cerințelor și prevederilor normelor legale, precum și recomandărilor Curții de Conturi din rapoartele de audit precedente pentru asigurarea legalizării depline a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea acestora. Ca urmare, se perpetuă deficiențele constatate de auditurile anterioare.

Urmare licitațiilor publice desfășurate centralizat au fost încheiate 13 contracte de antrepriză privind achizițiile publice, destinate reparațiilor capitale ale clădirilor unor subdiviziuni ale Ministerului Apărării, achitarea integrală a plăților fiind de 4,5 mil. lei. Ulterior, cheltuielile aferente acestor lucrări au fost transmise cu titlu gratuit instituțiilor subordonate, iar lipsa conlucrării între instituții a determinat neînregistrarea în evidența contabilă, precum și neefectuarea înscrierilor corespunzătoare în fișele de evidență a mijloacelor fixe. Aceste circumstanțe elucidează riscul privind nejustificarea majorării valorii inițiale a mijloacelor fixe, precum și furnizarea unor informații incomplete privind caracteristicile obiectelor.

Pe parcursul misiunii de audit Ministerul Apărării și instituțiile din subordine au remediat un șir de deficiențe, fiind corectate erori în sumă de circa 784 mil.lei.

Probele de audit acumulate pe parcursul misiunii au determinat expunerea opiniei de audit cu rezerve asupra situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Apărării la situația din 31 decembrie 2017.

Menționăm că, Curtea de Conturi a înaintat recomandările de rigoare, care urmează a fi implementate de către entitățile vizate în Raportul de audit.