Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Auditul situațiilor financiare privind Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Auditul situațiilor financiare privind Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Martie 28, 2018 accesari 1150

Ședința video

Rezumatul video al ședinței

Prezentarea

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței din 28 martie curent, Raportul auditului situațiilor financiare ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului la 31 decembrie 2017.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) este autoritate publică autonomă care reprezintă şi garantează interesul public în domeniul audiovizualului, fiind responsabilă pentru implementarea şi respectarea legislației naționale și a tratatelor internaționale în domeniul audiovizualului la care Republica Moldova este parte.

Bugetul CCA executat în anul 2017 a fost format din subvenţii de stat (7 138,7 mii lei); venituri ce provin din taxele anuale de compensare a cheltuielilor de reglementare, achitate de radiodifuzori, în marime de 1% din cifra de afaceri anuală (2 141,8 mii lei); venituri ce provin din taxe pentru licenţiere (139,4 mii lei). Veniturile ce provin din taxele nominalizate sunt gestionate de Consiliu.

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în conformitate cu Programul activității de audit pe anul 2018, a inițiat auditul situațiilor financiare ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului la 5 februarie 2018, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că situațiile financiare, în ansamblul lor, nu conțin denaturări semnificative datorate fraudei sau erorilor, precum și emiterea unei opinii.

Pentru atingerea scopului misiunii de audit au fost auditate tranzacțiile financiare privind: veniturile din taxa de reglementare și taxa de licență; creanțele clienților din afara sistemului bugetar, precum și alte creanțe ale instituțiilor bugetare; cheltuielile aferente retribuirii muncii; cheltuielile aferente deplasărilor; cheltuielile aferente subsidiilor; mijloacele fixe și amortizarea acestora; activele neproductive.

Urmare a procedurilor de audit asupra veniturilor nominalizate s-au constatat unele deficiențe care au compromis afirmațiile entității privind plenitudinea și regularitatea acestei clase de tranzacții, după cum urmează în continuare:

  • Plenitudinea veniturilor încasate au fost denaturate urmare a stabilirii nejustificate a cuantumului taxei de licență. Auditul relevă, că numai începând cu 26 octombrie 2017, urmare a modificărilor cadrului legal, a fost stabilită expres taxa de licență de emisie în cuantum de 3 250 lei. Astfel, până la operarea modificărilor respective, CCA neavând atribuții legale a stabilit și a perceput taxa de licență, constituind neregulamentar venituri în sumă de 54,3 mii lei.
  • Plenitudinea calculării veniturilor de la taxa de reglementare a fost afectată urmare a nestabilirii/nefuncționalității procedurilor de control intern. Astfel, urmare a lipsei de comunicare între subdiviziunile Consiliului și a insuficienței activităților de control instituite în entitate, nu s-a efectuat reconcilierea listei radiodifuzorilor luați la evidența ca plătitori de taxă cu registrul licențelor eliberate/prelungite de drept/cesionate și corectarea ulterioară a neregulilor. În consecință, deși numai 90 din 124 de titulari de licență (cca.73%) au prezentat rapoartele financiare, managementul Consiliului nu a luat măsurile de responsabilizare a radiodifuzorilor.
  • Situația creanțelor pentru taxele gestionate de CCA nu prezintă o imagine fidelă, fiind cauzată de control intern insuficient. Managementul CCA nu a utilizat măsuri de responsabilizare a radiodifuzorilor, nefiind calculate penalități în sumă de 22,0 mii lei.
  • Exactitatea și plenitudinea tranzacțiilor financiare aferente cheltuielilor pentru susținerea radiodifuzorilor nu au fost asigurate prin reglementări exhaustive. Cele mai semnificative cheltuieli ale Fondului constituie cheltuielile de finanțare a producerii emisiunilor de interes social de către radiodifuzori. În pofida naturii sensibile a domeniului, reglementările privind utilizarea cheltuielilor nu sunt clare și exhaustive, lăsând loc pentru interpretări. Astfel, alocarea mijloacelor se efectuează în baza deciziei CCA, în lipsa unui concurs, ne fiind reglementate criteriile de departajare a beneficiarilor de finanțări, ne fiind stabilite modul de evaluare a volumului cheltuielilor ce urmează a fi finanțate și justificarea utilizării mijloacelor alocate. Aceste circumstanțe au compromis transparența și echitatea alocațiilor.
  • Exercitarea eronată a tranzacțiilor cu privire la calcularea și achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii a rezultat cu deferențe de circa 17 mii lei între datele CCA și CNAS privind soldul decontărilor.
  • Lipsurile semnificative ale bunurilor au condus la denaturarea situației patrimoniale, acestea fiind condiționate de gestionarea neconformă. CCA nu a stabilit proceduri de control intern privind buna gestionarea și asigurarea integrității bunurilor entității, inclusiv prin neatribuirea numerelor de inventar pentru mijloace fixe, neîntocmirea actelor de predare-primire a bunurilor, prezența bunurilor care nu se utilizează și/sau nu sunt funcționale, efectuând inventarierea formală a fondurilor fixe în anii precedenți anului auditat. În rezultatul inventarierii realizate la situația din 01.12.2017 au fost depistate lipsuri în sumă de 691,7 mii lei și surplusuri în sumă de 14,6 mii lei.
  • Raportarea adecvată a situațiilor mijloacelor fixe este denaturată de iregularitățile privind integritatea acestora. auditul a stabilit existența a 3 sisteme informaționale „Mediamon” (un disc și un procesor pe care acestea au fost înregistrate) în valoarea totală de 415,0 mii lei, constatate lipsă în cadrul inventarierii anterioare. Totodată, modulele nu sunt funcționale și nu prezintă un bun util în activitatea entității.
  • Deficiențele în managementul gestionării clădirii CCA nu au asigurat exactitatea și evaluarea a prezentării activului în raportul financiar. CCA deține în gestiune o clădire, proprietatea statului la valoarea inițială de 12 608,8 mii lei (uzura 33%) și un teren aferent la valoarea de 11 272,3 mii lei. Potrivit Registrului bunurilor imobile, asupra imobilelor este aplicat sechestrul din a.2010. Deși obiectul litigiului între CCA și un agent economic, proprietar al unor încăperi din clădirea nominalizată a constat în restabilirea unor spații cu suprafețe mici, sechestrul a fost înregistrat integral pe imobilele gestionate de CCA. Astfel, circumstanțele create generează neasigurarea integrității patrimoniului public, și poate implica după sine cheltuieli suplimentare.

Cumulul deficienților consemnate mai sus a condiționat emiterea opiniei cu rezerve asupra situațiilor financiare ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru exercițiul bugetar 2017.

Entitatea supusă auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hotărârea Curții de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 10 lit. a) și art. 34 alin.(2) din Legea Curții de Conturi nr. 260 din 07.12.2017.