Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Auditul situațiilor financiare privind Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității

Auditul situațiilor financiare privind Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității

Mai 31, 2018 accesari 1320

Prezentare

Ședința video

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței din 31 mai curent, Raportul auditului situațiilor financiare ale Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității la 31 decembrie 2017.

Scopul auditului a constat în oferirea asigurării rezonabile în ceea ce privește faptul, dacă rapoartele financiare ale Consiliului, întocmite la 31 decembrie 2017, sunt lipsite de denaturări semnificative și oferă o imagine reală şi fidelă, iar tranzacțiile financiare au fost efectuate conform reglementărilor în vigoare.

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a fost creat la 21.12.2012, în baza Legii nr.298 din 21.12.2012. Consiliul este un organ colegial cu statut de persoană juridică de drept public, instituit în scopul asigurării protecției împotriva discriminării și a egalității tuturor persoanelor care se consideră a fi victime ale discriminării în sferele politică, economică, socială, culturală și alte sfere, fără deosebire de rasă, culoare, naționalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dezabilitate, opinie, apartenență politică sau orice alt criteriu similar, acționând în condiții de imparțialitate și independență față de autoritățile publice. Activitatea Consiliului este finanțată de la bugetul de stat, bugetul fiind aprobat de către Parlament.

Consiliul a gestionat în anul 2017 alocații în valoare totală de 3,3 mil.lei, nivelul de realizare a bugetului constituind 91,7%, soldul alocațiilor neutilizate la finele anului 2017 însumând 0,3 mil.lei.

Conform datelor din bilanțul contabil, patrimoniul administrat de Consiliu a constituit circa 2,072 mil. lei, iar datoriile 172,2 mii lei, înregistrând față de începutul anului 2017 o creștere de 241,5 mii lei și respectiv 58,9 mii lei.

Constatările din Raportul de audit au relevat că situațiile financiare întocmite de Consiliu la situația din 31.12.2017 nu prezintă o imagine fidelă și reală și sunt însoțite de denaturări, care au fost influențate de un management instituțional și financiar neracordat principiilor bunei guvernări, precum și de nerespectarea cadrului regulator, ceea ce a cauzat prezentarea neintegrală a informațiilor din Bilanțul Contabil, precum și efectuarea unor plăți salariale nejustificate.

Auditul a constatat că bunurile primite în utilizare de către Consiliu în anul 2015, în baza unui Memorandum, nu au fost inventariate și, respectiv, nu au fost reflectate în evidența contabilă și raportate în conturile contabile extrabilanțiere, fiind afectată prezentarea integrală a informațiilor din Bilanțul contabil. Situația atestată nu este una ordinară, fiind necesară implicarea responsabililor de elaborarea politicilor de evidență contabilă în domeniul finanțelor publice, pentru a avea o abordare unică în acest sens și a exclude pe viitor asemenea situații.

Lipsa unui control intern adecvat a condiționat nerespectarea prevederilor cadrului regulator aferent acordării sporului pentru accesul la secretul de stat, acesta fiind acordat în lipsa unui ordin emis si în lipsa procedurilor stipulate în Legea cu privire la secretul de stat.

S-a atestat și acordarea diferențiată a premiilor angajaților pentru zilele de sărbători profesionale și nelucrătoare în lipsa unor prevederi clare a cadrului regulator intern privind modul și condițiile de acordare a acestora.

De asemenea, lipsa unui control intern adecvat a condiționat nerespectarea cadrului regulator aferent achizițiilor publice, fiind admisă divizarea achizițiilor publice, precum și nedepunerea de către membrii grupului de lucru pentru achiziții a declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate, ceea ce generează apariția riscului conflictului de interese și, respectiv, lipsa asigurării că atribuirea contractelor de achiziții a fost efectuată în mod independent și imparțial.

Misiunea de audit a constatat că, Sistemul de management financiar și control existent în cadrul Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității se află la etapa de implementare, controlul intern nefiind funcțional în volumul deplin. Circumstanțele respective au generat deficiențe, care au afectat veridicitatea și credibilitatea informațiilor din Bilanțul contabil întocmit la situația din 31.12.2017.

Activitățile desfășurate în scopul colectării unor probe suficiente și adecvate, precum și constatările expuse în Raportul de audit au determinat echipa de audit să exprime o opinie de audit cu rezerve aferentă situațiilor financiare ale Consiliului, întocmite la 31 decembrie 2017.

Entitatea supusă auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hotărârea Curții de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 10 lit. a) și art. 34 alin.(2) din Legea Curții de Conturi nr. 260 din 07.12.2017.