Acasă / Cadrul legal

Cadrul legal rss

31.08.2017

Se aprobă numărul de personal al Curţii de Conturi – 160 de unităţi.

Vezi in Romana

23.08.2016

Documentele de lucru ale INTOSAI și standardele internaționale de audit, aprobate de INTOSAI.

Vezi in Romana

30.08.2016

Prezenta lege stabileşte cadrul juridic al controlului financiar public intern. Prezenta lege stabileşte cadrul juridic al controlului financiar public intern.

Vezi in Romana

29.08.2016

Prezenta lege reglementează regimul general al funcţiei publice, statutul funcţionarului public, raporturile juridice dintre funcţionarii publici şi autorităţile publice, precum şi alte raporturi ce decurg din acestea.

Vezi in Romana

25.08.2016

Codul de conduită a funcţionarului public (denumit în continuare Cod) reglementează conduita funcţionarului public în exercitarea funcţiei publice.

Vezi in Romana

24.08.2016

Scopul prezentei legi este stabilirea cadrului juridic, a cerinţelor unice şi a mecanismului de reglementare a contabilităţii şi raportării financiare în Republica Moldova.

Vezi in Romana

22.08.2016

Prezenta lege stabileşte cadrul juridic privind organizarea activităţii de audit de către societăţile de audit şi auditorii întreprinzători individuali, reglementează exercitarea profesiei de auditor.

Vezi in Romana

21.08.2016

Finanţele publice locale fac parte integrantă din sistemul finanţelor publice şi includ bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea

Vezi in Romana

19.08.2016

Sistemul bugetar care este o parte integrantă a sistemului de finanţe publice ale statului, constituie bugetul public naţional şi include: bugetul de stat,

Vezi in Romana

18.08.2016

Prevederile Constituție cu referire la Curtea de Conturi sînt stipulate în Articolul 133.

Vezi in Engleza

08.12.2016

Al treilea Plan de Dezvoltare Strategică al Curții de Conturi a Republicii Moldova, elaborat pentru perioada 2016-2020.

Vezi in Romana Engleza

17.10.2016

Prezentul document oferă un cadru și proceduri clare pentru organizarea activităților de comunicare ale Curții de Conturi a Republicii Moldova: interne, externe și internaționale.

Vezi in Romana

17.10.2016

Codul etic reprezintă un act normativ cu caracter intern și obligatoriu, stabilind normele de conduită etică și profesională, precum și principiile care trebuie respectate în vederea creșterii încrederii, autorității și prestigiului Curții de Conturi, ca instituție supremă de audit.

Vezi in Romana

17.10.2016

Elementele-cheie pe care se bazează prezenta Strategie sînt: profesionalismul, eficienţa şi eficacitatea, care se intercondiţionează, se susţin şi se completează reciproc, în scopul asigurării intereselor de formare individuale şi organizaţionale şi al creşterii gradului de încredere a societăţii în activităţile desfăşurate de Curtea de Conturi.

Vezi in Romana

17.10.2016

Prezenta strategie determină scopul, principiile edificării, sarcina, viziunea generală asupra arhitecturii SIA CCRM, precum şi condiţiile de realizare a ei.

Vezi in Romana

23.08.2016

Manualul de audit al regularităţii face parte din actele normativ-metodologice ale Curţii de Conturi şi prezintă o valoare de ghidare în procesul de desfăşurare a unui audit al regularităţii, care are scopul de a consolida cadrul metodologic al Curţii de Conturi şi de a îmbunătăţi abilităţile practice de audit.

Vezi in Romana

23.08.2016

Auditul sistemelor şi tehnologiilor informaţionale are scopul de a oferi certitudine rezonabilă managementului de vârf precum că riscurile generate de utilizarea TI în cadrul organizaţiei sunt adecvat conştientizate şi gestionate corespunzător.

Vezi in Romana

23.08.2016

Scopul auditului performanţei este acela de a oferi informaţii relevante în ceea ce priveşte maniera de implementare şi consecinţele activităţilor publice.

Vezi in Romana

17.10.2016

Hotărîrea nr. 66 din 17 decembrie 2013

Vezi in Romana

17.10.2016

Hotărîrea nr. 71 din 30 decembrie 2010

Vezi in Romana

23.08.2016

Prezenta Metodologie stabilește modul de elaborare, modificare/completare și abrogare a hotărîrilor Curții de Conturi.

Vezi in Romana

08.11.2016

Regulamentul privind procedurile aplicate în cadrul Curții de Conturi în cazul identificării/determinării de către auditori a riscului de fraudă/corupție

Vezi in Romana

15.01.2018

Prezenta lege reglementează mandatul, organizarea, atribuțiile, împuternicirile, garanțiile de independență, precum şi alte aspecte relevante pentru activitatea Curţii de Conturi; raporturile juridice ce apar în procesul auditului public extern.

Vezi in Romana

01.12.2016

Standardele ISSAI

Vezi in Romana