Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Comisia Electorală Centrală în vizorul Curții de Conturi

Comisia Electorală Centrală în vizorul Curții de Conturi

Decembrie 17, 2019 accesari 1711

 

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat, în cadrul ședinței din 17 decembrie curent, Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Comisiei Electorale Centrale (CEC) încheiate la 31 decembrie 2018 și Raportul auditului gestionării mijloacelor financiare alocate pentru alegerile parlamentare din 24.02.2019.

Obiectivul auditului public extern privind rapoartele financiare a constat în oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că situațiile financiare consolidate ale Comisiei Electorale Centrale și instituțiilor din subordine în exercițiul bugetar 2018 sunt întocmite și prezentate în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, prezintă o imagine fidelă și veridică a situațiilor financiare, fiind lipsite de denaturări semnificative.

Comisia Electorală Centrală este un organ de stat independent, care și își exercită funcțiile sale prin intermediul aparatului central și instituțiilor subordonate, monitorizând concomitent și activitatea organelor electorale inferioare. Pentru realizarea funcțiilor de bază, CEC este finanțată de la bugetul de stat conform limitelor aprobate în legea bugetară anuală.

Pentru anul bugetar 2018 Comisia a fost finanțată din contul alocațiilor bugetului de stat și granturilor primite. Astfel, finanțarea din bugetul de stat a însumat – 74,9 mil. lei, și reprezintă 94,6% din totalul mijloacelor precizate, iar mijloacele primite din granturi au însumat 2,9 mil. lei.

Patrimoniul gestionat în aspectul existenței și componenței materiale a constituit la finele anului – 77,4 mil. lei.

Rezultatele auditului public extern, bazate pe evaluările și activitățile desfășurate, denotă că, deși, Comisia Electorală Centrală a asigurat organizarea evidenței contabile în conformitate cu prevederile regulamentare, în aspectul situațiilor financiare și ale sistemului de control intern au fost atestate unele deficiențe menținute din perioadele anterioare.

Astfel, probele de audit relevă că, informațiile aferente au fost afectate în unele cazuri de nerespectarea cadrului normativ privind înregistrarea și clasificarea mijloacelor fixe, activelor nemateriale și stocurilor de materiale circulante, precum și privind modul de calculare a uzurii mijloacelor fixe. În acest context se relevă:

  • clasificarea neregulamentară în aspectul grupelor de conturi a unor mijloace fixe a afectat nesemnificativ prezentarea reală și inteligibilă în rapoartele financiare a informațiilor privind mijloacele fixe în valoarea totală de 87,8 mii lei;
  • în subclasa mijloacelor fixe nu au fost înregistrate 4 active nemateriale (portalurile cec.md, cicde.md, votează.md și alegător.md), cât și cheltuielile de dezvoltare și mentenanță, care ar fi condus la majorarea valorii acestora;
  • deținerea în evidența contabilă a 6 active nemateriale (programe, sisteme informatice), care nu sunt utilizate în procesele operaționale și a căror licență a expirat în anii 2012-2017, a cauzat majorarea valorii activelor nemateriale cu 104,4 mii lei;
  • introducerea setărilor greșite în programul contabil a condus la necalcularea uzurii mijloacelor fixe cu 317,4 mii lei;
  • clasificarea incorectă a stocurilor de materiale circulante care au afectat informațiile aferente categoriei respective din rapoartele financiare cu 636,2 mii lei.

Potrivit informațiilor reflectate în Bilanțul contabil la situația din 31decembrie 2018, CEC nu avea înregistrat în evidența contabilă terenul aflat în gestiune, conform Registrului bunurilor imobile, cu suprafața de 0,2 ha și valoarea cadastrală estimată de 4,5 mil. lei.

Cât privește cheltuielile privind remunerarea muncii, probele de audit relevă că, incertitudinile prevederilor legale, cauzate de modificările în Codul electoral aferente retribuirii muncii la finele anului 2018, cu substituirea noțiunii de „spor de 35 la sută” prin „indemnizație de 35 la sută” au condiționat executarea necorespunzătoare a cheltuielilor de personal (indemnizațiilor în perioada electorală pentru angajații permanenți ai CEC) în sumă de 601,8 mii lei, precum și contribuțiilor obligatorii de stat de 165,5 mii lei.

În baza activităților de audit desfășurate și a probelor colectate, echipa de audit denotă că, rapoartele financiare consolidate ale Comisiei Electorale Centrale, cu unele excepții, oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă la situația din 31 decembrie 2018, în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate și de raportare financiară în sistemul bugetar din Republica Moldova.

Cu referire la proiectul Raportului auditului gestionării mijloacelor financiare alocate pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, misiunea de audit realizată a avut drept scop evaluarea conformității gestionării mijloacelor financiare alocate pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, formularea concluziei și a recomandărilor de audit.

Perioada auditată a cuprins exclusiv partea aferentă alocațiilor pentru perioada electorală decembrie 2018 - martie 2019.

Potrivit atribuțiilor, în perioada electorală, CEC coordonează activitatea tuturor organelor electorale în vederea pregătirii și desfășurării alegerilor, inclusiv elaborarea devizelor de cheltuieli și acordă asistența metodologică organelor electorale inferioare în probleme de gestionare a mijloacelor financiare alocate.

În contextul prevederilor legilor bugetare pe anii 2018 și 2019, limita de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare a fost precizată în sumă totală de 106,3 mil. lei. Fiind executate 88,0 mil. lei, valoarea alocațiilor nevalorificate a constituit 18,2 mil. lei. Astfel, pentru luna decembrie a anului 2018 au fost precizate alocații pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare în suma de 4,8 mil. lei, partea de cheltuieli fiind executată la nivel de 47,9%, constituind 2,7 mil. lei. Ulterior, pentru anul 2019 au fost precizate alocații în sumă de 101,5 mil. lei, fiind executate cheltuieli în suma de 85,3 mil. lei. Alocațiile nevalorificate au însumat 18,2 mil. lei, dintre care 16,1 mil. lei pentru anul 2019.

Ministerul Finanțelor la solicitarea Comisiei Electorale Centrale a redistribuit 7,8 mil. lei pentru activitatea birourilor electorale peste hotarele țării, acestea fiind alocate Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, nevalorificarea alocațiilor în sumă de 1,0 mil. lei fiind cauzată de neorganizarea peste hotarele țării a 25 birouri electorale ale secțiilor de votare și supraestimarea cheltuielilor pentru cele 125 de birouri electorale deschise de 2,9 mil. lei. Concomitent, se atestă, că Raportul consolidat al Comisiei Electorale Centrale nu include cheltuielile efectuate în afara țării, dat fiind faptul că acestea sunt incluse în rapoartele prezentate de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene la Ministerul Finanțelor, din aceste considerente nu sunt cuprinse în aria auditului.

În contextul domeniului auditat, se relevă lipsa unor reglementări și a unor norme aprobate, pentru planificarea, executarea și raportarea utilizării mijloacelor financiare alocate pentru alegeri, în aspectul părților implicate în întreg procesul electoral și anume: Comisia Electorală Centrală, Centrul de instruire continuă în domeniul electoral, Consiliile Electorale de Circumscripție Electorală Uninominale și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, fiind atestată și lipsa din partea CEC a pârghiilor de responsabilizare a acestora în procesul electoral. De asemenea, echipa de audit menționează necesitatea implementării unor proceduri de control intern managerial pentru activitățile organelor electorale inferioare aferente gestiunii mijloacelor financiare alocate pentru alegeri în partea ce ține de evidența contabilă și raportarea financiară.

Probele de audit acumulate în cadrul Comisiei Electorale Centrale aferente activităților a 46 de consilii electorale de circumscripție verificate din totalul de 51 constituite, au constatat prezența unor probleme majore care afectează conformitatea gestionării mijloacelor financiare alocate pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019. În acest context, se atestă că la calcularea și achitarea indemnizaților funcționarilor electorali angajați în cadrul consiliilor electorale de circumscripție, executarea cheltuielilor privind bunurile și serviciile, precum și la gestionarea stocurilor de materiale circulante au fost stabilite neconformități și deficiențe referitor la:

  • acuratețea întocmirii documentelor primare;
  • neprezentarea de către 4 consilii electorale de circumscripție a documentelor primare aferente rapoartelor financiare;
  • lipsa în unele dosare ale consiliilor electorale de circumscripție a documentelor justificative, care ar servi bază pentru calcularea indemnizațiilor, procurarea și casarea materialelor, etc.;
  • organizarea și ținerea evidenței contabile, precum și raportarea financiară.

Aceste circumstanțe creează riscuri înalte privind conformitatea utilizării mijloacelor financiare alocate conform destinațiilor și limitelor aprobate, cauzate de lipsa pârghiilor de verificare și responsabilizare a acestora din partea Comisiei Electorale Centrale.

În concluzia echipei de audit privind aspectele conformității gestionării mijloacelor financiare, bazată pe activitățile de audit efectuate, managementul execuției cheltuielilor pentru desfășurarea alegerilor parlamentare a fost afectat de nerespectarea normelor de reglementare a disciplinei financiar-bugetare, precum și de lipsa controlului intern corespunzător, ceea ce a condiționat nereguli și incertitudini în utilizarea mijloacelor financiare pentru retribuirea muncii; efectuarea achizițiilor publice cu nerespectarea unor proceduri legale; trecerea neregulamentară la cheltuieli a bunurilor materiale; ținerea cu deficiențe a evidenței contabile de către organele electorale inferioare.