Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Conformitatea achizițiilor publice în cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Conformitatea achizițiilor publice în cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Noiembrie 30, 2020 accesari 698

 

Prezentare

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat, la data de 30 noiembrie, Raportul auditului conformității achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) și la unele entități din subordine, precum și la alte părți implicate.

Scopul misiunii de audit a fost evaluarea conformității achizițiilor publice în domeniul sănătății, prin prisma realizării de către părțile implicate a atribuțiilor și responsabilităților, la toate etapele de realizare a achizițiilor publice.

Modul în care MSMPS și instituțiile publice efectuează achizițiile publice determină, în mare parte, conformitatea și eficiența gestionării banilor publici utilizați pentru realizarea obiectivelor instituționale în domeniul sănătății. Mai mult decât atât, achizițiile publice reprezintă un domeniu favorabil pentru fraudă, care, prin efectele multiple și complexe ale acestora, afectează dezvoltarea infrastructurii instituțiilor medicale și a serviciilor prestate, concomitent afectând calitatea vieții cetățenilor.

Probele de audit au fost acumulate prin solicitarea informațiilor și datelor de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, 32 instituții publice de diferite nivele și subordonări și Compania Națională de Asigurări în Medicină.

Evaluările auditului, aferente achizițiilor desfășurate pe parcursul anului 2019, s-au axat prioritar pe cheltuielile destinate domeniului sănătății, prin verificarea a 189 contracte de achiziții, în sumă de 456 milioane lei.

Constatările auditului privind evaluarea desfășurării procedurilor de achiziții publice au stabilit neconformități în sumă de 32 milioane lei, la etapa planificării, evaluării, atribuirii, executării și monitorizării achizițiilor în domeniul sănătății.

La etapa de planificare a achizițiilor publice, instituțiile auditate nu au asigurat evaluarea conformă a necesităților prioritare de bunuri, lucrări și servicii, bazate pe calcule și analize reale. Deși, planificarea necesităților este importantă pentru asigurarea continuității prestării serviciilor medicale, această etapă a fost desfășurată cu admiterea neconformităților în sumă de 12,2 milioane lei, generate de:

 • desfășurarea a 127 de proceduri de achiziții de valoare mică în sumă de 1,2 milioane lei, neplanificate, în lipsa motivării și argumentării necesității de achiziționare urgentă;
 • neexecutarea contractelor în sumă de 6,5 milioane lei prin nesolicitarea bunurilor și serviciilor inițial planificate;
 • divizarea achizițiilor publice în sumă de 2,3 milioane lei prin desfășurarea contractelor de valoare mică cu același obiect și operatori economici.

Cu referire la etapa de evaluare și selectare a ofertelor, se denotă că acest proces a fost afectat de neasigurarea imparțialității și obiectivității membrilor grupului de lucru, care au admis neconformități, în sumă de circa 7 milioane lei și au determinat utilizarea netransparentă a mijloacelor financiare publice, prin:

 • atribuirea contractului în sumă de 2,2 milioane lei și desemnarea câștigătorului, care a depus devizul local de cheltuieli cu deficiențe și abateri;
 • stabilirea criteriilor de calificare eronate, precum și indicarea datelor imprecise în specificațiile tehnice, inclusiv privind termenii de livrare;
 • atribuirea a 13 contracte în sumă de 1,3 milioane lei, fără a fi înaintat anunțul de participare la procedura de achiziție, ceea ce poate condiționa favorizarea unor operatori economici.

Procesul de executare și monitorizare a contractelor de achiziții publice s-a realizat cu admiterea neconformităților, în sumă de 13,1 milioane lei, generate de:

 • necalcularea regulamentară de către instituțiile publice a penalităților în sumă de 700 mii lei, deși livrarea bunurilor a fost efectuată cu întârziere;
 • acceptarea de către instituțiile medicale a medicamentelor cu termenul de valabilitate restant mai mic în sumă de 10 milioane lei, decât cel stabilit în contract;
 • achiziționarea utilajului medical în sumă de 150 mii lei, de către instituțiile medicale, care nu au fost puse în funcțiune și utilizate conform destinației.

Procesul de planificare, evaluare și includere a medicamentelor compensate a fost afectat de neconformități, precum planificarea necorespunzătoare a necesităților de mijloace financiare pentru medicamentele compensate, care au fost aprobate în sume semnificative de 596,0 milioane lei, nu oferă date privind facilitarea acoperirii mai multor grupe de cetățeni care necesită compensarea medicamentelor.

Neconformitățile admise în activitatea Secretariatului pentru medicamente compensate a afectat funcționalitatea mecanismului de includere a medicamentelor pentru compensare din fondurile de asigurări. Astfel, s-a constatat că, Secretariatul nu a respectat termenii de evaluare a dosarelor depuse pentru includerea în Lista medicamentelor compensate, și anume:

 • în anul 2018, din 42 de dosare recepționate, destinate pentru tratamentul a 30 maladii și pentru care au fost eligibili aproximativ 1,6 milioane de pacienți, Secretariatul a evaluat și expediat spre examinare Consiliului doar 9 dosare pentru 6 maladii și 800 mii pacienți;
 • în anul 2019, din 8 dosare noi recepționate, destinate pentru tratamentul a 6 maladii, Secretariatul a evaluat doar 3 dosare și nu a expediat Consiliului nici un dosar.

De asemenea, se relevă că Consiliul nu a definitivat prioritățile strategice ce țin de politicile de compensare a medicamentelor. Astfel:

 • lista maladiilor prioritare a fost adoptată cu întârziere, ceea ce ar putea afecta procesul de includere a medicamentelor în Lista medicamentelor compensate, inclusiv cu impact asupra realizării dreptului solicitantului de a fi examinată cererea și dosarul, până la finele anului de gestiune;
 • includerea altor 24 de doze și forme farmaceutice noi în denumirile comune internaționale deja existente a fost întocmit fără a fi prezentat avizul obligatoriu privind disponibilitatea fondurilor de asigurări. Această situație supune riscului de formare a deficitului de mijloace a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală și nu asigură compensarea dozelor și formelor noi incluse, cât și a celor deja existente.

În Lista medicamentelor esențiale, aprobată de Organizația Mondială a Sănătății, sunt recomandate 562 denumiri comune internaționale. În context, se denotă că în Republica Moldova, Lista medicamentelor compensate conține 204 de denumiri comune internaționale, 78 dintre care nu se regăsesc în cele recomandate de Organizația Mondială a Sănătății. Cele relatate denotă că cetățenii Republicii Moldova pot beneficia doar de 126 de medicamente din cele recomandate.

Achizițiile publice în domeniul sănătății sunt relevante pentru întregul sistem de sănătate, în special pentru prestatorii de servicii medicale, deoarece asigură satisfacerea necesităților prioritare pentru continuitatea prestării serviciilor medicale pentru cetățenii Republicii Moldova.

Sistemul achizițiilor publice este complex și include o succesiune de etape realizate de către instituții cu atribuții separate. Constatările auditului privind evaluarea desfășurării procedurilor de achiziții publice, prin prisma respectării de către părțile implicate a cadrului normativ aferent, au stabilit neconformități la toate etapele procesului de achiziții publice în domeniul sănătății.