Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Conformitatea administrării veniturilor de stat de către Serviciul Vamal în anul 2019

Conformitatea administrării veniturilor de stat de către Serviciul Vamal în anul 2019

August 26, 2020 accesari 823

Prezentare

Ședință video

 

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat în cadrul ședinței din 26 august curent, Raportul auditului conformității administrării veniturilor bugetului de stat de către Serviciul Vamal (SV) în anul 2019.

Obiectivul principal al auditului a constat în evaluarea conformității administrării de către Serviciul Vamal a veniturilor încasate în bugetul de stat și identificarea eventualelor riscuri în procesul de administrare a acestora.

Serviciul Vamal este autoritatea administrativă care își desfășoară activitatea în subordinea Ministerului Finanțelor, fiind o structură organizațională separată în sistemul administrativ al acestui minister, constituită pentru prestarea serviciilor publice administrative plătitorilor vamali, pentru exercitarea și perfecționarea controlului vamal, inclusiv asupra legalității introducerii și scoaterii mărfurilor în și din teritoriul vamal, efectuarea formalităților vamale, crearea condițiilor pentru accelerarea traficului de mărfuri peste frontiera vamală. Serviciul Vamal dispune de autonomie administrativă și decizională, respectând prevederile legislației în vigoare.

•    Prognoza bugetară a veniturilor administrate de Serviciul Vamal înregistrează unele rezerve
În perioada auditată, precum și în perioadele precedente, unul dintre indicatorii de eficacitate utilizați de SV la aprecierea rezultatelor activității de administrare a impozitelor și taxelor a fost nivelul de realizare a sarcinii bugetare anuale. Analiza efectuată de audit relevă că, în perioada anilor 2017-2019 sarcina bugetară anuală privind colectarea veniturilor a suportat rectificări (micșorare/majorare) a planului de încasări inițial aprobat, pentru a-l aduce la un nivel cât mai apropiat de nivelul veniturilor vamale efectiv colectate. În acest context, auditul relevă rezerve la modalitatea de calcul și acuratețea estimărilor bugetare a veniturilor administrate de SV, care conduce la variația pe parcursul anului a indicatorilor, fapt ce denotă că există necesitatea de perfecționare a metodologiei de estimare/planificare a veniturilor.

•    Sarcina de colectare a veniturilor la bugetul de stat nu este realizată pe deplin
Pentru anul 2019, veniturile administrate de către SV au fost precizate în sumă de 23, 4 miliarde lei, sau cu 165,8 mil. lei mai puțin față de cifra de control aprobată inițial, respectiv fiind încasate 22,9 miliarde lei. Auditul denotă că, în aspectul tipurilor de venituri ponderea majoră o dețin încasările de la TVA – 67,5%, urmate de accize – 24,8%, taxe și proceduri vamale – 7,8% și 2,5% alte plăți. Doar la „amenzi aplicate” supra-încasarea veniturilor față de limita precizată este de 3,2 mil. lei, iar la celelalte tipuri nu au fost executate venituri în sumă de 527,2 mil. lei. 

•    Executarea cu deficiențe a mijloacelor provenite de la confiscarea definitivă a mărfurilor și a mijloacelor de transport, sau încasarea contravalorii acestora
Auditul a constatat că, sub regim vamal de admitere temporară, au fost declarate prin acțiune și plasate 117 454 mijloace de transport, dintre care, 98 906 unități de transport, introduse în perioada anilor 2005 – 2019, pentru care a expirat termenul legal de admitere temporară de 180 de zile. Totodată, s-a constatat că, 29 012 mijloace de transport au fost reexportate în termenii prevăzuți de legislație, însă din baza de date a Serviciului Vamal nu au fost excluse, deoarece au fost introduse cu unele date eronate. Ca rezultat, aceste nereguli au dus la neînchiderea regimului vamal de admitere temporară și raportarea eronată a datelor vamale statistice.

De menționat că, în cazul mijloacelor de transport care reprezintă corpuri delicte, ca rezultat al expirării termenului legal de admitere temporară, laboratorul vamal,  în anul 2019 a emis 1817 rapoarte de cercetare (expertiză), dintre care 1162 de rapoarte pentru mijloacele de transport declarate prin acțiune pentru care a expirat termenul de admitere temporară în sumă de 19,9 mil.lei, valoarea fiind estimată în baza prețurilor libere. 

La finele anului de gestiune Serviciul Vamal a raportat Ministerului Finanțelor mijloace încasate în bugetul de stat de la confiscarea definitivă a mărfurilor și mijloacelor de transport, sau calcularea contravalorii acestora în sumă de 9,0 mil.lei, achitarea însă fiind de 2,0 mil.lei , formându-se datorii de 7,0 mil.lei.

•    Nu toate calculele veniturilor administrate la poziția amenzi sunt înregistrate
Urmare înregistrării în SI „Economist” a 8 060 procese verbale contravenționale la 31.12.2019, au fost raportate amenzi calculate de 40,7 mil.lei, pe când achitarea reprezintă 43,5% din totalul calculat. În același timp, potrivit informațiilor prezentate la solicitarea echipei de audit, în anul 2019 organele vamale real au întocmit 8549 procese verbale contravenționale în valoare de 39,4 mil.lei, din care achitate doar  27,2%. În consecință, auditul a constatat neînregistrarea în SI Economist a 489 procese verbale cu valoarea de cca 1,3 mil. lei. Totodată se atestă  și controlul nesatisfăcător asupra înregistrării proceselor verbale în SI ANTIFRAUDA prin dublarea sumelor amenzilor aplicate și calculate, fiind efectuate înregistrări la toate pozițiile de marfă confiscată pentru care s-a întocmit un singur proces verbal contravențional. În cazul a 15 înscrieri dublate, au fost înregistrate eronat amenzi aplicate și calculate, fiind constatate divergențe cu majorarea  sumelor calculate cu 2,1 miliarde lei și respectiv celor achitate cu 554,9 mil.lei, fapt ce a condiționat raportarea eronată a datelor vamale statistice.

•    Lipsa metodei unice de raportare 
Auditul a constatat lipsa unei metode unice de raportare și de ținere a evidenței contabile a veniturilor administrate de către SV, fiind constatate divergențe dintre Informația privind sumele calculate și achitate ale drepturilor de import/export pe anul 2019, prezentată Ministerului Finanțelor, și Registrul veniturilor bugetului de stat, întocmit de Trezoreria de Stat.

•    Menținerea ponderii semnificative a unor datorii istorice problematice de încasat
O altă problemă o constituie restanțele, care la finele anului 2019 au constituit  457,1 mil. lei, înregistrate după 943 agenți economici. Formarea restanțelor se datorează, în mare parte, efectuării controlului ulterior, cu întocmirea deciziilor de regularizare în vederea încasării suplimentare a drepturilor de import/export. Valoarea restanțelor agenților economici la 31.12.2019 include plați de bază în sumă de 322,4 mil.lei precum și penalități de 134,7 mil.lei.

De asemenea, auditul atestă și menținerea unor datorii cu termenul de prescripție expirat, în urma neonorării obligațiunilor de 169,1 mil.lei, formate în anii 1995-2014, care prezintă un risc sporit de neîncasare. Astfel, din cuantumul total de 169,1 mil.lei a datoriilor cu termen expirat, pe parcursul anului 2019 în baza a 66 de decizii privind stingerea obligației vamale prin scădere a căror termen de prescripție a expirat, au fost stinse doar 5,8 mil.lei (sau 3,4%). Se denotă și controlul nesatisfăcător asupra executării stingerii obligațiilor vamale prin scădere pentru 21 de plătitori vamali lichidați prin hotărârile instanțelor de judecată și radiați din registrul de stat, valoarea datoriilor constituind 30,4 mil.lei sau 6,7 % din totalul restanțelor.

Auditul a mai constatat un șir de probleme, cum ar fi nefuncționalitatea modulului „Accounting” din  SI „ASYCUDA WORLD” prin necalcularea penalităților la plățile de bază a plătitorilor vamali, controlul nesatisfăcător asupra executării stingerii obligației vamale prin prescripție și scădere, neaplicarea consecutivă a metodelor de determinare a valorii în vamă prin corelare cu valoarea de tranzacție a unor mărfuri identice, acordarea cu nerespectarea unor prevederi normative a scutirilor și facilităților acordate.

Aceste situații reduc semnificativ gradul de conformitate al administrării vamale, având impact asupra nivelului de colectare a veniturilor în bugetul de stat, și exercitarea conformă a rolului de administrator de venituri. Constatările auditului determină necesitatea adoptării unor măsuri stringente privind remedierea deficiențelor și situațiilor problematice.