Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Conformitatea gestionării fondurilor publice de către Unitatea de Implementare și Administrare a Proiectului Creșterii Producției Alimentare

Conformitatea gestionării fondurilor publice de către Unitatea de Implementare și Administrare a Proiectului Creșterii Producției Alimentare

Martie 25, 2020 accesari 1499

 

Prezentarea

Ședința video

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat, în cadrul ședinței din 25 martie curent, Raportul auditului de conformitate gestionării fondurilor publice de către Unitatea de Implementare și Administrare a Proiectului Creșterii Producției Alimentare (UIAPCPA).

Acordarea asistenței tehnice de către Guvernul Japoniei a contribuit la creșterea producției alimentare și transpunerea rezultatelor tangibile pentru agricultori. Modernizarea sectorului agricol presupune și aprovizionarea adecvată a acestuia cu tehnică agricolă performantă, utilaje și echipamente.

Astfel, în perioada anilor 2001-2018, Guvernul Japoniei a acordat Guvernului Republicii Moldova, Grant în valoare totală de 445,0 mil. lei și anume:

 1. 198,4 mil. lei – pentru implementarea Proiectului de Asistență Fermierilor Neprivilegiați (Programul de Vânzări în rate 2 KR);
 2. 47,1 mil. lei – pentru implementarea Proiectului de îmbunătățire a Echipamentului Centrului Național de Perfecționare în domeniul Mecanizării Agriculturii;
 3. 129,6 mil. lei – pentru implementarea Proiectului de Utilizare Eficientă a Combustibilului Solid din Biomasă (procurarea cazanelor pe peleți, echipament pentru producerea peleților);
 4. 69,9 mil. lei – pentru implementarea Proiectului ,,Agricultura conservativă - dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a solurilor în Republica Moldova” (procurarea tractoarelor Kubota).

Scopul acestei misiuni a constat în oferirea unei asigurări rezonabile referitor la conformitatea gestionării fondurilor publice de către Unitatea de Implementare și Administrare a Proiectului Creșterii Producției Alimentare cu înaintarea recomandărilor de rigoare.

La realizarea misiunii, auditul s-a concentrat, în principal, pe obținerea asigurării asupra faptului dacă activitățile, tranzacțiile și informațiile au fost realizate în conformitate cu reglementările în vigoare, inclusiv cu prevederile Notelor de schimb încheiate între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei.

Pentru susținerea constatărilor și formularea recomandărilor auditul a fost efectuat la Unitatea de Implementare și Administrare a Proiectului Creșterii Producției Alimentare cu colectarea probelor adecvate de la Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediu (MADRM), Instituția Publică Centrul Național de Perfecționare în domeniul Mecanizării Agriculturii precum și la unii beneficiari și furnizori ai Proiectelor realizate.

Pe perioada de activitate de către Unitatea de Implementare au fost gestionate 7 proiecte în valoare totală de 564,4 mil. lei, dintre care 4 proiecte acordate de către Guvernul Japoniei în sumă de 445,0 mil. lei sau 78,9 %, din valoarea totală, au fost gestionate de către Unitate în calitate de implementator, iar 3 Proiecte finanțate de alți donatori în valoare de 119,4 mil. lei și anume, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Comisia Europeană, Guvernul Statelor Unite ale Americii, au fost gestionate de către Unitatea de Implementare în calitate de beneficiar.

Pe parcursul anilor 2001-2018, Beneficiarii Programului de Vânzări în Rate 2 KR, au achiziționat tehnică în rate, circa 8420 unități de tehnică agricolă. În scopul instruirii acestora a fost instituit Centrul Național de Perfecționare în domeniul Mecanizării Agriculturii și dotat cu utilaj necesar. În scopul eficientizării energiei din biomasă a fost creat Centrul de procesare a biomasei agricole pentru producerea peleţilor, precum și livrate 25 cazane.

Conform Regulamentului UIAPCPA, unitatea, în baza acordurilor cu alte organizații internaționale, poate coordona sau administra activitățile de implementare și a altor proiecte, finanțate de către acestea. Astfel, pe parcursul anilor 2001-2018, de către UIAPCPA, în calitate de beneficiar au fost administrate fonduri și din alte proiecte în baza acordurilor încheiate, în valoare de 119,4 mil. lei.

Ca urmare a realizării auditului s-au atestat unele disfuncționalități în derularea procesului de gestionare, valorificare a fondurilor din Grant, exprimate prin următoarele neconformități și anume:

 • Neasigurarea conformității procesului de creare a UIAPCPA;
 • Raportarea netransparentă și nestructurată a mijloacelor Fondului Partener pentru fiecare proiect în parte determinată de gestionarea resurselor prin intermediul unui și același cont bancar.
 • Plasarea de către Unitate a resurselor financiare în conturi de depozit în lipsa unor prevederi privind dispunerea, utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv admițând situații de conflict de interese;
 • Neasigurarea controlului corespunzător din partea conducerii Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (actualmente MADRM) a admis semnarea unor acte juridice de implementare a proiectelor administrate de Unitate de către persoane fără împuterniciri;
 • Neasigurarea de către UIAPCPA a valorificării oportunităților oferite din partea partenerilor japonezi, în favoarea Beneficiarilor Programului de vânzări în rate 2 KR, privind procurarea mașinilor agricole la condiții avantajoase;
 • Comercializarea tehnicii agricole costisitoare din lipsa ,,Programelor de utilizare”, Unitatea deviind de la principiile agreate de donator;
 • Acceptarea de către UIAPCPA a solicitanților neeligibili în derularea procesului de selectare a Beneficiarilor Programului de vânzări în rate 2 KR, fiind limitat accesul potențialilor participanți la Program;
 • Aplicarea diferențiată a cheltuielilor incluse în costul tehnicii și echipamentului agricol, favorizând în acest sens unii beneficiari ai Programului de vânzări în rate 2 KR;
 • Din lipsa de proceduri interne reglementate, privind obligativitatea asigurării facultative, în cazul reeșalonării plăților restante Unitatea ar putea suporta cheltuieli suplimentare, ca rezultat a distrugerii sau deteriorării tehnicii, echipamentului agricol;
 • Neasigurarea de către Unitate a completării setului de acte cu oferta comercială, din lipsa reglementărilor interne în acest sens;
 • Sporirea creanțelor, restanțelor cu termin expirat mai mare de 1 an în sumă de 36,8 mil.lei, determinată de insuficiența reglementărilor interne privind modul și procesul de monitorizare a bunurilor vândute în rate Beneficiarilor 2 KR;
 • Neasigurarea de către Unitate a unor proceduri scrise bine formalizate privind organizarea și desfășurarea achizițiilor;
 • Ne întreprinderea de către factorii decizionali (MADRM, UIAPCPA) a măsurilor suficiente și relevante în scopul asigurării funcționalității Centrului de procesare a biomasei agricole pentru producerea peleţilor;
 • Neasigurarea funcționalității a 11 cazane pe biomasă din 25 livrate de partenerii japonezi prin neonorarea obligațiunilor a părților implicate (Unitatea și APL-uri);
 • Neatribuirea Unității a statutului de instituție bugetară, subordonată ministerului de ramură (MAIA, MADRM) a dus la neraportarea pe parcursul mai multor ani a indicatorilor aferenți executării bugetului de stat (venituri, cheltuieli, credite acordate și rambursate) și datoriilor față de bugetul de stat pentru credite interne, fiind afectate atât executarea bugetului ministerului de ramură, cât și executarea de casă a bugetului de stat. prin neatribuirea a codului de instituție bugetară.

Mijloacele financiare acumulate în Fondul Partener, au fost valorificate în lipsa ,,Programelor de utilizare”, care au fost stabilite cu acordul ambelor părți în Notele de schimb, ceea ce nu a asigurat atingerea scopului prestabilit al Programului de vânzări în rate 2 KR, cu privire la ,,asigurarea cu tehnică agricolă a fermierilor neprivilegiați” prin vânzarea-cumpărarea mașinilor agricole costisitoare, ca de exemplu de la 1,5 mil. lei - 4,4 mil. lei, față de tractoarele Belarus, care au fost livrate din fondurile grantului și comercializate către beneficiari cu prețul de la 0,3 mil. lei până la 0,9 mil. lei în dependență de cai putere a mașinii agricole.

De asemenea, deși pentru 6 tranșe livrate de către partenerul japonez au fost stabilite obligații de către donator de a acumula mijloace financiare în Fondul partener, în cuantum de cel puțin 50% din prețul FOB, Unitatea de Implementare a majorat, de sine stătător, acest cuantum la 100% din prețul tehnicii livrate de către donator. Situația creată a contribuit direct la majorarea prețului final de vânzare a tehnicii agricole către Beneficiarii Programului prin neobținerea de către aceștia a privilegiilor acordate de donator.

În context, majorarea neargumentată de către Unitatea de Implementare, a prețului final de vânzare a tehnicii agricole, destinat Beneficiarilor, a compromis condițiile Programului, neasigurând accesul producătorilor agricoli mici și mijlocii la utilizarea ajutorului de grant oferit de către donator pentru a cumpăra mașini agricole cu prețuri mai reduse la condiții avantajoase față de cele propuse de dealerii de pe piață, ce a determinat suportarea de către producătorii agricoli a costurilor suplimentare, nefiind atins beneficiul scontat oferit de donator.

Mai mult ca atât, în anul 2012 de către Unitatea de Implementare au fost excluse datele care urmau a fi incluse în ,,Raportul privind rezultatele Fondului partener” ce țin de volumul de facto a mijloacelor acumulate în Fondul Partener prin neraportarea către partenerul japonez a sumei estimate de către auditor de circa 33,8 mil. lei. Această situație a determinat excluderea de sub monitorizarea partenerului japonez, a modului de gestionare a resurselor financiare neraportate către donator.

Urmare a evaluărilor de audit s-a constatat că, lucrările de construcție a clădirii Centrului Național de Perfecționare în Domeniul Mecanizării Agriculturii au fost desfășurate pe un teren cu drept de proprietate Republica Moldova, cu modul de folosință agricol, care pe parcursul anului 1996 a fost dat în folosință Gospodăriei agricole „SERELE CHIȘINĂULUI”.

Terenul a fost arendat pe un termen de 30 ani de către ,,ECOPLANTSERE”, arendator fiind Întreprinderea Agricolă de Stat ,,SERELE CHIȘINĂULUI”. S-a atestat că, actualmente Societatea pe acțiuni ,,ECOPLANTSERE”, reorganizată prin transformare în anul 2016, prin crearea Societății cu Răspundere Limitată ,,ECOPLANTSERE”, cu menținerea codului fiscal, a fost lichidată ca persoană juridică în anul 2017. Succesorul de drept devenind fondatorul acesteia, și anume ,,ECOPLANTERA” S.R.L.

Auditul a constatat că, din cauza unor motive neîntemeiate nici până în anul 2019, terenul aferent construcției clădirii Centrului de Perfecționare nu a fost transmis în folosință, către Instituția Publică Centrul de Perfecționare în Domeniul Mecanizării Agriculturii. Situația creată impune riscul de înstrăinare a terenului cu pierderea dreptului de preemțiune de către Instituția Publică Centrul de Perfecționare în Domeniul Mecanizării Agriculturii.

Clădirea Centrului de perfecționare construită în anii 2005-2007, pe terenul din domeniul public din resursele financiare publice în sumă estimativă de 17,3 mil. lei utilizate din fondurile Unității de Implementare reprezintă un bun imobil proprietate publică de comun cu cea privată, nefiind delimitat accesul pe teritoriul care ar fi trebuit să aparțină în folosință Instituției Publice Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Mecanizării Agriculturii, creat în anul 2010, pentru exploatarea / întreținerea terenului aferent destinat acestuia.

După recepția finală, bunul ,,clădirea Centrului Republican de Perfecționare în Domeniul Mecanizării Agriculturii”, a fost înregistrat de către Oficiul Cadastral Teritorial Chișinău în proprietatea ,,ECOPLANTSERE” la data de 28 septembrie 2007 ca fiind Investitor.

În context, deja la 27 decembrie 2007 bunul imobil creat a fost divizat în două părți cu separarea încăperilor, suprafața interioară fiind de 2482,9 m2 în proprietatea Unității de Implementare și suprafața interioară de 639,1 m2 în proprietatea AGROFERMOTECH S.R.L.

Pentru desfășurarea activității Centrului de perfecționare, în anul 2010 de la balanța Unității de Implementare, au fost transmise, cu titlu gratuit bunuri în valoare de 18,4 mil. lei construite, procurate din contul Fondului Partener 2KR din care mobilier, inventar de bucătărie etc. în sumă de 1,2 mil. lei și clădirea Centrului de perfecționare cu suprafața la sol de 1596,1 m2, înregistrată ca bun imobil în anul 2010 în proprietatea Instituției Publice Centrul de perfecționare.

Deși, donatorul a acceptat de a diminua Fondul Partener 2 KR cu doar 15,6 mil. lei, Unitatea de Implementare a utilizat 20,3 mil. lei pentru construcția atât a clădirii fabricii de peleți, cât și a fundației clădirii, cazangeriei, stației de pompare etc., în așa fel micșorând cu 4,7 mil. lei Fondul Partener 2 KR în lipsa acordului din partea partenerului japonez. Lucrările de construcție a clădirii fabricii de peleți au fost achiziționate de către Unitatea de Implementare în lipsa unor proceduri scrise bine formalizate.

De asemenea, divizarea infrastructurii clădirii, a generat costuri suplimentare în valoare de 0,6 mil. lei, ca urmare a desfășurării a două concursuri separate.

Auditul menționează că, deși conform prevederilor art. 28 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, granturile externe destinate pentru proiectele finanțate din surse externe fac parte din veniturile bugetare, iar creditele acordate prin intermediul Proiectului, reprezintă operațiuni cu instrumente ale datoriei și fac parte din sursele de finanțare, tranzacțiile efectuate prin intermediul Proiectului, până în prezent nu au fost raportate nici Ministerului Agriculturii, în calitate de fondator, pentru a le include în raportul consolidat al ministerului, nici Ministerului Finanțelor pentru includere în executarea bugetului de stat.