Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Conformitatea gestionării mijloacelor Fondului Ecologic Național în anul 2017

Conformitatea gestionării mijloacelor Fondului Ecologic Național în anul 2017

Iunie 26, 2018 accesari 1579

 

Prezentare

Ședința video

La data de 26 iunie curent, Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice Proiectul raportului auditului conformității asupra gestionării mijloacelor Fondului Ecologic Național (FEN) în anul 2017.

Auditul și-a propus ca scop identificarea domeniilor sensibile la riscuri aferente managementului și gestionării resurselor FEN, evaluarea metodelor, instrumentelor și mecanismelor existente în gestionarea FEN prin prisma repartizării și utilizării resurselor acestuia conform cadrului regulator relevant.

Conform situației la 31 decembrie 2017, FEN gestionează 345 de proiecte investiționale, cu valoarea contractelor de antrepriză de 3,29 mld. lei, inclusiv contribuția FEN - circa 2,8 mld. Lei. Concomitent, Consiliul Administrativ (CA) al FEN a aprobat spre finanțare 1,32 mld. lei (47,3%).

Analiza cheltuielilor FEN planificate în anii 2014-2016 denotă o dinamică descendentă, acestea diminuându-se de la 466,6 mil.lei în anul 2014 până la 266,6 mil.lei (cu 42,9% mai puțin) în anul 2017. Cheltuielile executate s-au diminuat, în raport cu anul 2014, cu 214,5 mil.lei (cu 50,3%), constituind la finele anului 2017 – 211,9 mil.lei. Nivelul de realizare a mijloacelor FEN în anul 2017 a constituit 79,5%, fiind înregistrat cel mai jos nivel de realizare pentru perioada 2014-2017.

Verificările auditului au identificat probleme și deficiențe majore în gestionarea mijloacelor FEN, care au limitat economicitatea, eficiența și eficacitatea gestionării mijloacelor alocate din FEN, precum și atingerea obiectivelor propuse în realizarea proiectelor investiționale finanțate din FEN.

Potrivit concluziei de audit, pentru sporirea eficienței utilizării mijloacelor financiare utilizate din FEN, metodele, mecanismele și procedurile aplicate de acesta necesită îmbunătățiri semnificative la toate etapele: preselecție, selecție, aprobare, finanțare, executare, monitorizare, finalizare și evaluare a impactului și progreselor atinse în urma implementării proiectelor investiționale.

Activitatea CA în mare parte a fost orientată spre creștere cantitativă și mai puțin spre cea calitativă, ceea ce a redus semnificativ economicitatea, eficiența și eficacitatea utilizării mijloacelor alocate din FEN. Situația se datorează, în primul rând, evaluării subiective a proiectelor investiționale, acestea fiind selectate în lipsa competitivității și unor criterii de prioritizare la selectarea proiectelor cu o relevanță majoră și cu impact economic și social semnificativ.

Totodată, deși CA are determinate atribuții și responsabilități, aprobate unele proceduri și măsuri privind gestionarea mijloacelor FEN, dirijarea activităților în cadrul proiectelor n-a asigurat realizarea deplină a obiectivelor stabilite, activitatea CA limitându-se doar la aprobarea proiectelor, extinderea termenilor de realizare, sistarea și stoparea finanțării acestora. Proiectele aprobate spre finanțare au avut o durată de realizare mai mare decât cea stabilită în contractele de antrepriză urmare a practicilor aplicate de FEN (divizarea finanțării în etape), ceea ce a condiționat nerealizarea în termen a proiectelor, alocarea mijloacelor suplimentare, etc..

Lipsa indicatorilor de evaluare intermediară a rezultatelor proiectelor investiționale finanțate din FEN face imposibilă determinarea gradului de eficiență a utilizării banilor publici, precum și atingerii obiectivelor stabilite. Modul existent de alocare a mijloacelor şi lipsa competitivității proiectelor înaintate mențin riscul major de sistare a unor proiecte sau de susținere a altora, neimplementate în termen.

În opinia auditului, continuarea abordării de finanțare a proiectelor investiționale pe etape nu asigură finalitatea proiectelor în termenele convenite cu antreprenorii și face dificilă monitorizarea implementării acestora, fiind necesar un număr de personal suplimentar, deoarece cel existent nu poate acoperi cu monitorizare un număr mare de proiecte (etapizate). În acest context, este evidentă urgentarea revizuirii modului de repartizare a mijloacelor FEN. Modificarea abordărilor aplicate actualmente de FEN, bazată pe prioritățile în cadrul domeniilor și direcțiilor de utilizare, precum și corelarea solicitărilor de proiecte noi cu resursele disponibile pentru finalizarea celor deja inițiate vor spori eficiența utilizării resurselor publice și vor exclude riscul nefinalizării și risipei mijloacelor financiare.

Printre iregularitățile majore, constatate de audit se menționează:

 • Modul și criteriile de preselecție, aprobare spre finanțare a proiectelor investiționale, precum și de distribuire a mijloacelor FEN necesită îmbunătățiri, unele proiecte fiind aprobate cu tergiversare, în timp ce altele sunt examinate în regim de urgență.
 • Modul de repartizare a mijloacelor FEN prin aprobarea finanțării proiectelor în mai multe etape, când fiecare etapă fiind înregistrată ca un proiect aparte, cauzează tergiversarea implementării acestora și riscul nefinalizării lor, implicând utilizarea ineficientă a mijloacelor publice.
 • Auditul atestă că, cadrul regulator aferent activității FEN include prevederi contradictorii, care au permis utilizarea a 4,76 mil. lei pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale ale MM, MADRM și unor subdiviziuni structurale. Aceste circumstanțe au creat premisele de aplicare incorectă a legislației, direcționând mijloace financiare semnificative pentru acoperirea unor cheltuieli care nu corespund scopului creării FEN, stabilit prin lege.
 • FEN a finanțat proiecte care nu întrunesc criteriile de eligibilitate aferente etapei de selecție și aprobare.
 • Auditul a constatat, că la licitații au participat unii și aceiași operatori economici. Astfel, în totalul de 31 de proiecte auditare, în valoare totală de 534,1 mil.lei, 84,8% sau 453 mil.lei o constituie contractele încheiate cu 5 operatori economici. Totodată se atestă că unii operatori economici execută în paralel mai multe proiecte investiționale, lucrările în cadrul cărora actualmente sunt sistate din cauza lipsei mijloacelor financiare necesare.
 • S-au admis situații de supraevaluare a valorii estimative a proiectelor, în cadrul verificării și expertizării documentației de proiect de către verificatori - persoane fizice atestate.
 • S-au atestat cazuri, când supravegherea tehnică privind implementarea proiectelor finanțate din FEN s-a efectuat în lipsa contractelor încheiate între beneficiarul și responsabil de supravegherea tehnică.
 • Achizițiile și recepționarea lucrări efectuate în cadrul proiectelor investiționale finanțate din FEN s-au efectuat cu nerespectarea cadrului regulator aferent. Astfel, în cadrul efectuării achizițiilor, de către beneficiarii proiectelor finanțate din FEN au fost acceptate ofertele anormal de reduse sau majorate față de valoarea estimativă stabilită conform cadrului regulator.
 • Auditul a constatat nefacturarea de către antreprenori a lucrărilor executate, ceea ce a generat neîncasarea la bugetul de stat a TVA în valoare de 1,4 mil. lei.
 • Modul actual de finanțare a proiectelor duce implicit la majorarea artificială a valorii contractelor de antrepriză în rezultatul ajustării neconforme. Astfel, la încheierea acordurilor adiționale cu antreprenorii, beneficiarii nu au ținut cont de prevederile Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, la 8 contracte de antrepriză în valoare totală de 176,3 mil. lei fiind întocmite 21 acorduri adiționale privind majorarea în baza ratei de inflație, valoarea contractelor inițiale fiind majorată cu 9,6 mii lei, ca pondere față de valoarea inițială a contractelor de antrepriză - de la 1,0% până la 18,2%.
 • Beneficiarii proiectelor investiționale, la încheierea contractelor de achiziție, nu solicită antreprenorilor garanția de bună execuție a lucrărilor efectuate de către antreprenor, fapt care poate genera costuri adiționale pentru bugetul public național.
 • Potrivit auditului, au fost atestate cazuri când supravegherea tehnică privind implementarea proiectelor finanțate din FEN se efectuează în lipsa contractelor încheiate între beneficiarul și responsabil de supravegherea tehnică.
 • Verificările auditului au relevat că achiziționarea lucrărilor pentru implementarea proiectelor investiționale finanțare din FEN, în multiple cazuri s-a realizat cu nerespectarea cadrului regulator relevant.
 • Verificarea contractelor de finanțare denotă nerespectarea, într-un șir de cazuri, de către FEN a criteriilor stabilite pentru efectuarea plăților pentru tranșele intermediare și tranșele finale, transferul mijloacelor bănești fiind efectuat în contextul existenței multiplelor carențe și neconformități, cum ar fi lipsa documentelor necesare.
 • Deși procesul de realizare a lucrărilor este monitorizat de către mai mulți actori (beneficiar, FEN și antreprenor), aceasta nu asigură realizarea calitativă a lucrărilor.
 • MM, MADRM, CA al FEN și beneficiarii proiectelor investiționale finanțate din FEN nu dispun de un mecanism adecvat de monitorizare a implementării proiectelor.
 • FEN nu s-a asigurat că volumele investițiilor aferente proiectului investițional au fost reflectate în evidența contabilă a beneficiarului ca investiții în curs de execuție.