Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Curtea de Conturi a auditat conformitatea procesului de vânzare-cumpărare a acțiunilor statului deținute în S.A. „Tutun-CTC”

Curtea de Conturi a auditat conformitatea procesului de vânzare-cumpărare a acțiunilor statului deținute în S.A. „Tutun-CTC”

Noiembrie 29, 2019 accesari 1827

 

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat, în cadrul ședinței din 29 noiembrie curent, Raportul auditului conformității procesului de vânzare-cumpărare a acțiunilor statului deținute în S.A. „Tutun-CTC”.

Probele de audit au fost colectate de la Ministerul Economiei şi Infrastructurii, Agenția Proprietății Publice, S.A „Tutun-CTC”, Serviciul Vamal, Serviciul Fiscal de Stat, Biroul Național de Statistică și alte entități implicate în privatizarea pachetului de acțiuni ale statului deținute în S.A. „Tutun-CTC".

Cu referire la aspectele principale privind organizarea și desfășurarea procesului de privatizare misiunea de audit a constatat că S.A. „Tutun-CTC” a fost constituită în anul 1998 cu capitalul social în mărime de 111,8 mil.lei, divizat în 5591,0 mii acțiuni simple cu valoarea nominală de 20 lei, până la privatizare statul deținea 90,8% din pachetul total de acțiuni.

În anul 2000, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat un Proiect individual de privatizare prin concurs investițional a pachetului de acțiuni ale statului deținute în S.A „Tutun-CTC", însă Agenția de Privatizare, având instituită Comisia de concurs, timp de 7 ani nu a organizat un concurs investițional de privatizare a acțiunilor statului, iar proiectul individual de privatizare, aprobat de Parlament a rămas neimplementat.

Ulterior, pentru privatizarea pachetului de acțiuni ale statului deținute în S.A. „Tutun-CTC" în perioada anilor 2008-2018 au fost instituite două comisii: Comisia de vânzare pentru organizarea privatizării acțiunilor proprietate publică a statului prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei și Comisia de concurs pentru organizarea concursurilor comerciale și investiționale, formată de Guvern la propunerea Agenției.

Conform constatărilor de audit, până la expunerea de privatizare a pachetului de acțiuni ale statului din S.A. „Tutun-CTC", beneficiarul sau autoritatea administrației publice centrale nu au evaluat activele nete la valoarea de piață, inclusiv a valorilor mobiliare și bunurilor imobile, fapt care a dus la micșorarea mărimii capitalului propriu cu 111,6 mil. lei și respectiv a valorii acțiunilor privatizate la concursul comercial din 14.12.2018.

De asemenea, nu a fost asigurată atractivitatea bunurilor pasibile de privatizare prin alegerea unei modalități adecvate de privatizare și, respectiv, atragerea unui număr cât mai mare de participanți la privatizare. Deși, în anii 2008-2018, pachetul de acțiuni al statului deținut în societatea comercială a fost expus la vânzare, prin licitație cu strigare la Bursa de Valori a Moldovei de 8 ori, acesta a fost expus numai ca un pachet unic, fără a se utiliza toate formele legale de vânzare a acțiunilor statului, inclusiv și divizare a pachetului unic în mai multe pachete de valori mobiliare, având posibilitatea de a vinde o parte din acțiuni cu menținerea controlului statului asupra pachetului majoritar de acțiuni.

La concursul comercial din 14.12.2018 de privatizare a pachetului de acțiuni ale statului a fost stabilit prețul de vânzare a acțiunilor în sumă de 165,8 mil. lei (32,65 lei per acțiune) sau ultimul preț neexpus prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei, în timp ce Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.453 nu prevede astfel de modalitate de stabilire a prețului.

La etapa a doua a concursului comercial, Comisia de concurs a admis neregulamentar oferta de privatizare a unui agent economic cu prețul de 165,8 mil. lei, care urma să fie descalificat, fiindcă nu a prezentat documentele prevăzute în Caietul de sarcini și anume situațiile financiare, autentificate de organul statistic teritorial. Totodată, același agent economic a fost înregistrat la Agenția Servicii Publice la 06.12.2018 sau cu 6 zile înainte de depunerea ofertei de participare la privatizarea valorilor mobiliare ale statului, și respectiv nu a desfășurat activitate de antreprenoriat.

Analogic, și oferta de privatizare a altui agent economic a fost înregistrată la Agenția Servicii Publice la 23.10.2018 și nu a practicat activitate de antreprenoriat.

În cadrul etapei a doua, nu a fost asigurat principiul concurenții, iar ofertantul câștigător a propus îmbunătățirea cu 85,0 mii lei a prețului inițial a ofertei de 166,0 mil. lei sau cu 0,05% și nu și-a asumat cele mai avantajoase obligații în sensul satisfacerii condițiilor concursului. Prin urmare Comisia de concurs, la orice etapă a concursului a fost în drept să adopte regulamentar decizia privind finalizarea concursului fără determinarea câștigătorului, sau să declare concursul nul.

La concursul comercial din 14.12.2018 pachetul de acțiuni ale statului deținute în S.A. „Tutun-CTC" care costa 338,27 mil.lei a fost vândut cu prețul de 166,1 mil.lei, valoarea acțiunilor fiind micșorată cu 172,2 mil. lei sau cu 50,9% din valoarea de bilanț a acțiunilor.

Întrucât prețul inițial de vânzare a pachetului de acțiuni al statului deținute în S.A. „Tutun-CTC" s-a stabilit luându-se în calcul indicatorii rentabilității comerciale și lichidității intermediare, misiunea de audit a efectuat analiza activității economice a societății, a mediului de afaceri în care a activat precum, și a activității organelor de conducere.

În anul 2018 a scăzut brusc profitul net al societății comerciale, care s-a micșorat până la 0,9 mil. lei sau cu 19,1 mil. lei (22,2 ori) față de cel obținut în anul 2007 și respectiv cu 76,0 mil. lei (84,4 ori) comparativ cu rezultatele anului 2011 când au fost înregistrați indicatori înalți ai profitului net.

Rentabilitatea activelor și rentabilitatea capitalului propriu de 17,6% și respectiv 21,86% a înregistrat cea mai bună valoare în anul 2011. Ulterior, au fost înregistrate valori minime, inclusiv în anul 2018, rentabilitatea activelor a scăzut brusc până la nivelul de 0,35% față de cel optim de 10%, iar rentabilitatea capitalului propriu a scăzut până la 0,23%, față de cel optim de 20-25%.

Activitatea reprezentanților statului, membrilor consiliilor, a comisiei de cenzori și managerilor societății în anii 2014-2018 a fost una ineficiență și nedirecționată spre promovarea și protejarea intereselor statului soldându-se cu un impact nefavorabil asupra activității societății comerciale.

Indicatorii statistici privind ramura tutunului, care pe parcursul anilor 2007-2018 au influențat activitatea S.A. ”Tutun - CTC” denotă că, suprafețele însămânțate cu tutun, recolta globală și fabricarea produselor din tutun la nivel național au înregistrat un trend negativ.

În anul 2018 volumul de producție a produselor din tutun a constituit 0,8 mld. de țigări și care a scăzut în evoluție cu 4,1 mld. de țigări față de cantitatea produsă în anul 2007 sau până la inițierea procedurii de privatizare a valorilor mobiliare, iar pentru anii 2019-2020 membrii consiliului au aprobat volume de producere și comercializare reduse de 0,3-0,2 mld. țigări, care se află sub nivelul pragului de rentabilitate și nu pot fi considerate direcții prioritare ale activității societății comerciale.

În anii 1998-2018, S.A. „Tutun-CTC” a format un fond de rezerve statutare în sumă de 220,3 mil. lei, iar organele de conducere ale societății nu au întreprins măsuri pentru utilizarea fondului de dezvoltare în vederea majorării valorii capitalului social și a potențialului economic al societății.

S.A. „Tutun-CTC”, aflându-se în procesul de privatizare, fără acordul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a înființat o societate civilă, iar potrivit unui contract a pus în dispoziția unui agent economic privat 3 imobile proprietate de stat, care au fost demolate și un teren, fiind construite în locul lor o clădire de laborator cu valoarea de 1,6 mil. lei, care ulterior a fost transmisă societății și o stație de alimentare cu combustibil cu valoarea de 7,0 mil. lei, transmisă la balanța agentului economic privat, societatea suportând și cheltuieli pentru arenda terenului în folosul firmei private.