Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Curtea de Conturi a auditat conformitatea realizării parteneriatului public-privat ale activității filialelor Î.S. „Gările și stațiile auto”

Curtea de Conturi a auditat conformitatea realizării parteneriatului public-privat ale activității filialelor Î.S. „Gările și stațiile auto”

Noiembrie 27, 2019 accesari 1296

 

Prezentarea

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat, în cadrul ședinței din 27 noiembrie curent, Raportul privind auditul conformității realizării parteneriatului public-privat (PPP) aferent modernizării și eficientizării activității filialelor Î.S. „Gările și stațiile auto”.

Scopul misiunii de audit a constat în oferirea asigurării rezonabile asupra conformității realizării parteneriatului public-privat aferent modernizării și eficientizării activității filialelor Î.S. Gările și stațiile auto”.

Obiectivul general al parteneriatului public-privat constă în îmbunătățirea serviciilor de deservire a calatorilor în filialele Î.S. „Gările și stațiile auto” prin: modernizarea infrastructurii și activității, crearea condițiilor necesare desfășurării activităților de autogară la norme și standarde internaționale, asigurarea accesului la servicii de calitate și maximă siguranță, etc.

Pentru realizarea parteneriatului public-privat, ca urmare a organizării concursului de selectare a partenerului privat într-o singură etapă a fost încheiat contractul de parteneriat public-privat între partenerul public, Agenția Proprietății Publice, și partenerul privat, S.R.L. „Gările Auto Moderne”, cu termenul de realizare de 25 ani.

Astfel, la 21.12.2018, întru realizarea parteneriatului supus auditului Î.S. „Gările și stațiile auto” a transmis în gestiunea S.R.L. „Gările Auto Moderne” activele cu valoarea contabilă de cca 58,0 mil. lei, dintre care:

 • bunuri imobile 51 unit. cu valoarea de peste 21,0 mil. lei;
 • 51 loturi de teren cu suprafața de 19,7 ha, care au fost transmise partenerului privat numai cantitativ, dat fiind că aceste terenuri nu au fost evaluate (potrivit estimărilor de audit valoarea terenurilor în cauză constituie cca 25,4 mil. lei).

Totodată de menționat, că nefiind estimate corespunzător, partenerului privat i-au fost transmise 292 unități de obiecte de mică valoare și de scurtă durată, care în evidența contabilă a ÎS „Gările și stațiile auto” au fost înregistrate fără valoare, precum și 200 unități de mijloace fixe amortizate integral, cu valoarea inițială de cca 2,2 mil. lei, valoarea contabilă a cărora, de asemenea, nu a fost ajustată potrivit normelor de evidență contabilă aplicabile.

Potrivit condițiilor PPP, partenerul privat și-a asumat obligațiile de a efectua investiții în reparația capitală a clădirilor administrative, peroanelor, parcărilor; în construcția, reconstrucția și renovarea infrastructurii; modernizarea rețelei informaționale a filialelor Î.S. „Gările și stațiile auto”. Valoarea totală a obligațiilor investiționale asumate constituie cca 200,0 mil. lei, iar termenul de realizarea a acestora este de 3 ani din data încheierii contractului de parteneriat public-privat.

Activitatea de audit a cuprins o succesiune de activități logic structurate în funcție de etapele aferente realizării unui proiect de parteneriat public-privat, care includ: studiul de pre-fezabilitate, studiul de fezabilitate, atribuirea contractului de parteneriat public-privat și monitorizarea contractului de parteneriat public-privat.

La etapa studiului de pre-fezabilitate, probele de audit colectate denotă că, cadrul regulator în vigoare aferent delimitării competențelor instituționale în domeniul parteneriatului public-privat, nu determină clar responsabilitățile, privind elaborarea propunerilor de parteneriat public-privat, precum și ordinea de prezentare, înaintare a acestora Guvernului spre aprobare, ceea ce impune necesitatea ajustării în acest sens a cadrului legislativ-normativ în vigoare, pentru asigurarea unor abordări uniforme a procesului respectiv la nivel național.

La etapa studiului de fezabilitate, probele colectate de audit au relevat că, implementarea parteneriatului public-privat a fost fundamentat preponderent pe rezultatele studiului de fezabilitate, concluziile și afirmațiile căruia nu au fost suficient întemeiate, și anume:

 • Î.S. „Gările și stațiile auto” pe parcursul anilor 2015-2018 nu a solicitat nici un fel de credite de la băncile comerciale, ceea ce limitează auditul în posibilitatea de a confirma sau infirma refuzul băncilor în acordarea creditelor întreprinderilor de stat. Totodată, întreprinderea nu deține un plan de afaceri cu argumentările de rigoare pentru a obține credite bancare. Prin urmare, în viziunea auditului, nu au fost testate și identificate mai multe oportunități de atragere a mijloacelor financiare, precum și impactul acestora asupra activității întreprinderii.
 • Analiza remunerării muncii, în perioada de referință 2015-2018, efectuată de echipa de audit, relevă că salariul mediu brut al angajaților Î.S. „Gările și stațiile auto” corespunde nivelului salariului mediu brut pe economie cu unele abateri nesemnificative, iar față de cel de ramură este mai mare în toți anii de referință aproximativ cu cca 25%. Astfel, se denotă că concluziile formulate în studiul de fezabilitate aferente nivelului redus de remunerare a muncii personalului încadrat sunt unele insuficient justificate.
 • Prognozarea creșterii vânzărilor din bilete, în rezultatul modernizării filialelor întreprinderii, în primul an cu 45%, în al 2-lea an – cu 15%, iar în următorii 23 de ani – cu 2% consecutiv față de anul precedent, derivă din obținerea în perioada de realizare a PPP-lui (25 de ani) a veniturilor de 2882,9 mil. lei. Deși, riscul scăderii numărului de călători este evaluat în studiul de fezabilitate cu probabilitatea mare (49%) și cu impact mare (64%), fiind recomandate partenerului privat măsuri de atenuare a riscului (publicitatea, metoda de atragere a clienților și de micșorare a costurilor, planificarea și controlul), se denotă lipsa unor soluții concrete de micșorare a costurilor, ceea ce condiționează o posibilă micșorare a unităților de personal angajat în câmpul muncii cu impact social negativ, precum și o posibilă majorare a prețului la bilete care, totodată, este dependentă și de riscul majorării prețurilor la carburanți. În acest context, nu au fost identificate, accentuate unele măsuri aliniate la păstrarea, majorarea locurilor de muncă prin prisma obiectivelor stabilite de strategiile naționale de dezvoltare a domeniului, la care s-a făcut referință și în studiul de fezabilitate.
 • În studiul de fezabilitate, una din direcțiile impactului proiectului se referă la implementarea de noi strategii privind activitatea de autogară pentru îmbunătățirea procesului tehnologic (exemplu: introducerea taxei de peron), ceea ce, de asemenea, s-ar răsfrânge negativ asupra costurilor biletelor. În viziunea auditului, introducerea taxei de peron nu poate fi percepută ca o strategie, dar mai degrabă ca o nouă sursă de venituri, ceea ce putea fi admisibilă și pentru Î.S. „Gările și stațiile auto”.
 • Încasarea în Bugetul de stat a unei plăți pentru utilizarea activelor proprietate publică pe parcursul perioadei de derulare a parteneriatului de cca 249,3 mil. lei (valoarea medie a profitului net pe ultimii trei ani 2015-2017 (4975,2 mii lei) + 5% anual) este doar o componentă a beneficiilor, care vor fi obținute conform proiectului studiului de fezabilitate. Probele de audit acumulate, însă, relevă că profitul net pentru anii de referință luat în calculul nominalizat anterior nu corespunde realității, fiind diminuat semnificativ cu suma cheltuielilor aferente reparațiilor capitale, înregistrate în evidența contabilă necorespunzător.

Totodată, auditul denotă că, ținând cont de situația și performanța financiară a Î.S. „Gările și stațiile auto” înregistrată în anii 2015-2018, nu este justificată în deplina măsură promovarea serviciilor de interes public în domeniul transportului rutier prestate utilizatorilor autogărilor în calitate de obiect al parteneriatului public-privat. Astfel, evoluția activității economico-financiare a întreprinderii în perioada analizată se caracterizează prin: trendul ascendent continuu a cifrei de afaceri (veniturilor din vânzări); menținerea mărimii profitului net obținut anual; evoluția pozitivă a câștigurilor salariale a personalului încadrat, care este foarte apropiată sau chiar devansată față de cea înregistrată la nivelul național; menținerea relativă a volumului investițiilor anuale efectuate; înregistrarea dinamicii relativ constante a ratelor profitabilității și rentabilității comerciale.

Totodată, auditul denotă că situațiile financiare ale Î.S. „Gările și stațiile auto” întocmite pe anii 2016-2018 nu prezintă în măsura deplină performanța financiară reală, fidelă și credibilă a entității, dat fiind că:

 • au fost identificate unele neconformități aferente recunoașterii unor cheltuieli de reparații capitale în sumă totală de 4,0 mil. lei în componența cheltuielilor curente, care urmau a fi capitalizate;
 • în anul 2017 a fost constituit un provizion în sumă totală de 1,5 mil. lei, destinat acoperirii eventualelor cheltuieli, pierderi generate urmare derulării a unor litigii. Cheltuielile aferente provizionului în cauză sunt relevante perioadelor de gestiune anterioare, astfel, fiind afectată veridicitatea ratelor profitabilității și rentabilității comerciale pentru anul de gestiune respectiv;
 • în urma încheierii contractului de PPP personalul angajat în câmpul muncii entității a fost concediat în corespundere cu legislația în vigoare, ceea ce a atras suportarea cheltuielilor în anul 2018 în sumă de cca 2,0 mil. lei.

La momentul actual, în urma implementării parteneriatului public-privat supus auditului, în cadrul Î.S. „Gările și stațiile auto” s-a înregistrat o situație financiară nefavorabilă. Dat fiind că prin Hotărârea Guvernului nr.898 din 12.09.2018 nu a fost identificată sursa de finanțare a activității Î.S. „Gările și stațiile auto”, la situația din 31 decembrie 2018 în gestiunea acesteia au rămas doar:

 • creanțele – 16,8 mil. MDL, din care 12,2 mil. MDL constituie obiectul litigiilor o perioadă îndelungată;
 • numerarul în casierie și conturi curente – 8,8 mil. MDL;
 • datoriile curente – 20,1 mil. MDL.

Probele de audit acumulate relevă că activele rămase în gestiunea entității nu pot asigura în deplină măsură realizarea datoriilor curente înregistrate. La momentul actual datoriile curente față de operatorii de transport au însumat cca 8,2 mil. lei. De asemenea, statele de personal aprobate pe anul 2019 în număr de 4 unități, precum și remunerația membrilor Consiliului de administrație în această perioadă, implică anumite cheltuieli anuale cu personalul respectiv, care, similar situației descrise anterior, nefiind acoperite cu surse de finanțare respective, au condiționat formarea unor datorii de cca 1,1 mil. lei.

La etapa atribuirea contractului de parteneriat public-privat misiunea de audit a constatat următoarele:

 • Comisia de selectare a partenerului privat instituită pe data de 25.09.2018 a activat fără a fi desemnate responsabilitățile și atribuțiile fiecărui membru.
 • Criteriile prestabilite în Documentația-standard creează premise de neatingere a scopului scontat al PPP. Deși, în Documentația-standard au fost enunțate informațiile privind valoarea totală a investițiilor (200,3 mil. lei) repartizate pe destinații respective, pe filiale, pe perioade în timp, precum și starea tehnică a filialelor întreprinderii cu specificarea corespunderii sau necorespunderii acestora cerințelor și condițiilor minime pentru autogări, informațiile în cauză nu contribuie la crearea imaginii ample asupra volumului fizic al lucrărilor și serviciilor și bunurilor relevante investițiilor.
 • În Documentația-standard aprobată au fost stabilite subiectiv unele criterii, care au condiționat riscuri aferente creării unor condiții restrictive și abuzive pentru participanții eventuali la concurs.
 • Garanția de bună execuție a contractului de PPP a fost substituită nemotivat cu Polița de asigurare facultativă a răspunderii contractuale.

La etapa monitorizarea contractului de PPP s-a constatat că, în cadrul parteneriatului supus auditului, controlul asupra modului de realizare a parteneriatului public-privat se efectuează prin intermediul Comisiei de monitorizare, care potrivit clauzelor contractului aferent urma a fi constituită în termen de 120 zile din data semnării contractului. De menționat, că partenerul public a instituit Comisia respectivă cu întârziere de cca 2 luni.

La situația din 15 septembrie 2019 Planul investițional aprobat pentru anul 2019 (primul an investițional) a fost realizat la nivel de circa 19%. Particularitățile expuse, denotă existența unor bariere în implementarea proiectului de PPP supus auditului, care amenință asupra atingerii obiectivelor scontate a proiectului per ansamblu.

Rezultatele auditului indică că, modul de realizare a parteneriatului public-privat aferent modernizării și eficientizării activității filialelor Î.S. „Gările și stațiile auto” nu corespunde în deplina măsură cu principiile fundamentale aplicate în domeniul parteneriatului public-privat.

În consecință, la momentul actual, în cadrul Î.S. „Gările și stațiile auto” s-a declanșat criza financiară, ceea ce generează riscul sporit privind insolvabilitatea întreprinderii în perioadele de gestiune viitoare.