Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Curtea de Conturi a auditat Consiliul Audiovizualului

Curtea de Conturi a auditat Consiliul Audiovizualului

Iunie 23, 2020 accesari 1129

 

Prezentarea

Ședința video

Raportul auditului privind conformitatea gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Consiliul Audiovizualului (CA) în perioada 2018-2019 a fost examinat în cadrul ședinței Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) din 23 iunie curent.

Consiliul Audiovizualului este o autoritate publică autonomă, independentă față de orice altă entitate și are menirea de a asigura informarea pluralistă și obiectivă a tuturor cetățenilor din Republica Moldova.

Obiectivul prezentei misiuni de audit a constat în evaluarea faptului dacă Consiliul Audiovizualului a asigurat conformitatea gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public. Aria de audit a cuprins procesele de planificare, executare și raportare a veniturilor obținute, cheltuielilor efectuate și a patrimoniului gestionat.

În conformitate cu Codurile din domeniu și cu Legile anuale ale bugetului de stat, bugetul Consiliului este format din 2 componente: i) resursele generale (bugetul de stat) și ii) veniturile colectate. Astfel, pentru anul 2018, veniturile precizate ale Consiliului au însumat 10 542,80 mii lei, dintre care 7 042,80 mii lei din resursele generale și 3 500,00 mii lei din veniturile colectate. Efectiv însă, resursele generale au constituit 7 210,59 mii lei, iar veniturile colectate – 2 501,10 mii lei, dat fiind faptul că veniturile colectate au fost formate din taxele pentru eliberarea licențelor și autorizațiilor către radiodifuzori, și taxele de reglementare în valoare de 1% din cifra de afaceri anuală a radiodifuzorilor, acestea nu au atins nivelul valorilor planificate.

În aceeași ordine de idei, pentru anul 2019 bugetul CA a fost precizat în mărime de 9 307,30 mii lei, dintre care 8 057,30 mii lei din resursele generale și 1 250,00 mii lei din veniturile colectate. Efectiv însă, veniturile au constituit 8 175,48 mii lei, dintre care resursele generale 8 076,99 mii lei, iar venituri colectate 98,49 mii lei. Micșorarea veniturilor efective colectate a fost condiționată de anularea taxelor pentru eliberarea, reperfectarea actelor permisive radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii media și a taxelor de reglementare pentru radiodifuzori, odată cu intrarea în vigoare a Codului serviciilor media audiovizuale.

Valoarea patrimoniului gestionat de către Consiliul Audiovizualului atestă o stabilitate a indicatorilor de bază, cu excepția creanțelor, care la finele anului 2018 au înregistrat 3 049,18 mii lei, acestea fiind colectate, sau trecute la cheltuieli în cazul subsidiilor acordate - în anul 2019 în proporție de cca 88%, înregistrând sold la finele anului 671,77 mii lei. La momentul actual, acestea înregistrează 276,34 mii lei, fiind recuperate în mare parte. La fel, la capitolul activelor nefinanciare a fost înregistrată o donație din partea Consiliului Europei în valoare 418,01 mii lei sub formă de mijloace fixe.

În același timp, fără a influența concluzia generală, auditul atrage atenția asupra unor deficiențe și disfuncționalități în activitatea entității, acestea fiind preponderent generate de lacunele din sistemul de control intern managerial și sunt exprimate prin:

  • încasarea, în anul 2019, a unor venituri în valoare de 71,5 mii lei, la bugetul entității fără fundament legal; deși acestea nu au fost utilizate pe parcursul anului și au rămas la contul Consiliului, la situația din 31 decembrie 2019, auditul atestă, în acest context, unele lacune în administrarea veniturilor Bugetului de stat din taxele de licențiere.
  • acumularea concediilor nefolosite mai mult de un an de zile în număr de 796 zile estimate la 348,51 mii lei, ceea ce condiționează perturbarea echilibrului bugetar al autorității pentru perioadele viitoare;
  • Acordarea unor premii unice cu ocazia sărbătorilor naționale, în anul 2018 în valoare de 83,04 mii lei, fără a deține reglementări transparente privind cuantumul acestora, și, ca urmare, condiționarea unor riscuri cu accent asupra impactului social prin prisma nerespectării principiului echității și coerenței;
  • includerea în Raportul anual de activitate al Consiliului informații statistice imprecise cu privire la numărul real al angajaților, precum și a cotelor procentuale a acestora, situație care creează premise de neluarea deciziilor de rigoare în mod oportun de către toți actorii implicați în domeniul administrat;
  • ne întreprinderea măsurilor suficiente și efective pentru implementarea recomandărilor auditului Curții de Conturi precedent privind scoaterea sechestrului asupra clădirii și terenului gestionat de către CA aplicat în Registrul bunurilor imobile. Tergiversarea procesului nominalizat nu contribuie la direcționarea optimă a resurselor spre gestionarea mai eficientă a altor activități și necesități de moment;
  • atribuirea, în perioada precedentă, a unor bunuri materiale în valoare de 174,04 mii lei la grupe de conturi necorespunzătoare, fiind furnizate utilizatorilor de rapoarte financiare informații neveridice în acest aspect;
  • procurarea în anul 2010 a unui sistem informațional nefuncțional și neutilizat din momentul procurării până în prezent, fapt ce denotă irosirea mijloacelor publice în valoarea acestui sistem de 415,0 mii lei.

La fel, auditul exprimă îngrijorări asupra activității de bază a entității, în condițiile în care fluctuația personalului în cadrul Consiliului a atins cota de 40%, iar numărul actual al membrilor CA real încadrați în funcție este la limita minimă stabilită de cadrul legal pentru a asigura deliberarea ședințelor.

Rezumând constatările și concluziile formulate, auditul public extern reiterează că factorul principal care a generat disfuncționalitățile enumerate a constituit în mare parte controlul intern managerial fragmentat, pentru care auditul a oferit unele recomandări relevante expuse în proiectul Raportului de audit.