Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Curtea de Conturi a auditat gestionarea resurselor financiare și a patrimoniului public de către Î.S. ,,Servicii pază” a MAI

Curtea de Conturi a auditat gestionarea resurselor financiare și a patrimoniului public de către Î.S. ,,Servicii pază” a MAI

Decembrie 21, 2020 accesari 370

 

Prezentarea

Ședința video

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat, la data de 21 decembrie curent, Raportul auditului conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Întreprinderea de Stat (Î.S.) ,,Servicii pază” a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) în anul 2019.

Scopul misiunii de audit a constat în evaluarea faptului dacă Î.S. ,,Servicii Pază” a MAI a asigurat conformitatea gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public. Aria de audit a cuprins procesele de planificare, executare și raportare a veniturilor obținute și cheltuielilor efectuate, precum și modul de gestionare a patrimoniului public deținut.

Î.S. ,,Servicii Pază” a MAI a fost creată în anul 2010 prin reorganizarea Serviciului Pază de Stat și prin contopirea Direcției generale pază de stat cu subdiviziunile ei teritoriale. La momentul creării entității, fondator al întreprinderii a fost desemnat Ministerul Afacerilor Interne. Întreprinderea a fost constituită în calitate de agent economic, care își desfășoară activitatea de întreprinzător în baza proprietății transmise în gestiune în conformitate cu Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi. Astfel, entitatea activează în mod independent, din propria inițiativă, în numele său și pe propriul risc, cu scopul de a-și asigura o permanentă sursă de venituri și a-și menține viabilitatea pe piața economică.

Entitatea este reprezentată în 32 de unități teritoriale, având 28 de subdiviziuni care prestează servicii de pază a bunurilor și valorilor materiale, atât ale persoanelor fizice, cât și juridice, precum și pentru paza și protecția fizică a cetățenilor.

În conformitate cu situațiile financiare prezentate Biroului Național de Statistică, în anul 2019, Î.S. ,,Servicii Pază” a MAI a înregistrat venituri în sumă totală de 134 928,35 mii lei, ceea ce reprezintă valori majorate față de anul 2018 cu 1416,47 mii lei. De menționat că, veniturile din vânzări au constituit cea mai importantă sursă de venituri (99%), ceea ce corelează și genul de activitate al entității. Prin urmare, se atestă că veniturile obținute din vânzări se divizează pe 2 tipuri de activități, și anume:

  • veniturile obținute de la paza tehnică – 68% sau 91124,9 mii lei, și
  • veniturile obținute de la paza fizică – 31%, sau 42097 mii lei.

Concomitent, în perioada de referință, entitatea a efectuat și cheltuieli în sumă de 133 627,96 mii lei, ceea ce la fel reprezintă valori majorate față de anul precedent cu 1273,57 mii lei, cea mai semnificativă pondere a acestora (76%) fiind înregistrată la capitolul cheltuielilor de personal, inclusiv asigurările sociale și primele medicale. Aceasta se explică prin faptul că forța productivă a entității o reprezintă anume resursele umane prin intermediul cărora se desfășoară activitatea de bază. Totodată, 12% din cheltuieli sau 15931,94 mii lei au fost înregistrate la cheltuielile privind stocurile, iar 10917,62 mii lei, sau circa 8% au fost înregistrate la alte cheltuieli.

Misiunea de audit, evaluând conformitatea gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Î.S. t ,,Servicii Pază” a MAI în anul 2019, a concluzionat că, ansamblul activităților cuprinse în aria de audit, nu corespund pe deplin exigențelor cadrului normativ în vigoare, precum și reglementărilor interne existente. Deficiențele identificate au fost cauzate atât de lipsa unor proceduri exhaustive ale controlului intern managerial, cât și de neconformarea responsabililor din cadrul entității la prevederile legale. Astfel, se relevă necesitatea urgentă de consolidare a sistemului de control intern managerial, care să asigure susținerea managementului în abordarea și gestionarea riscurilor de conformitate.

Ca urmare a testărilor de audit efectuate se atestă că, din cauza unor lacune în cadrul sistemului de control intern actual, entitatea a înregistrat unele carențe privind conformitatea gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public deținut, exprimate prin:

  • neînregistrarea în evidența contabilă a 16 terenuri și 6 clădiri asupra cărora entitatea deține drepturi de proprietate, ceea ce a denaturat situațiile financiare pentru perioada de gestiune cu cca 2881,55 mii lei și a condiționat necalcularea uzurii respective pentru clădirile menționate;
  • nerespectarea prevederilor legale aferente gestionării unor mijloace fixe în valoare de 16 680,72 mii lei, ceea ce influențează în mod nefavorabil costul real al serviciilor prestate, baza de cost a tarifelor pentru serviciile prestate precum și valoarea indicilor de performanță aferenți activității operaționale;
  • gestionarea neregulamentară a creanțelor cu termen de prescripție expirat în valoare totală de 8041,7 mii lei ceea ce oferă entității premise pentru a influența direct asupra rezultatelor financiare, în condițiile în care aceasta înregistrează creanțe compromise încă din anul 2010;
  • reflectarea neconformă la capitolul datorii pe termen lung a bunurilor primite cu titlu gratuit în valoare de 3206,45 mii lei, ceea ce a condiționat raportarea eronată a informațiilor aferente datoriilor pe termen lung, rezultatului financiar al anului de gestiune și, ca urmare, nemajorarea capitalului propriu – indicator important pentru evaluarea activității întreprinderii și pentru luarea deciziilor de rigoare în coraport cu activele nete gestionate;
  • administrarea necorespunzătoare a unor stocuri învechite moral și fizic în valoare de 2017,98 mii lei, ceea ce a admis reflectarea denaturată a situațiilor financiare pentru toate perioadele de gestiune aferente și prezentarea indicatorilor de performanță necorespunzători realității pentru luarea deciziilor de rigoare aferente activităților economico-financiare și sociale. În consecință, se atestă un interes scăzut din partea responsabililor, care din anul 2013 și până la momentul actual nu au întreprins măsurile corespunzătoare pentru a elucida definitiv situația creată;
  • neconstituirea provizionului aferent zilelor de concediu nefolosite în valoare de 430,04 mii lei, ceea ce poate perturba echilibrul financiar al entității pentru perioadele viitoare;
  • acordarea unor premii în valoare totală de 221,91 mii lei contrar exigențelor legale ceea ce reduce semnificativ realizarea conformă a managementului instituțional.

Auditul a constatat că, deși, cadrul legal expune faptul că funcția de fondator al întreprinderii de stat, în numele Guvernului, este exercitată de către Agenția Proprietății Publice, se relevă că, până la momentul actual, Ministerul Afacerilor Interne continuă să îndeplinească aceasta misiune. De remarcat că, MAI a înaintat inițiative pentru a modifica forma de organizare a entității auditate din întreprindere de stat în instituție publică, ceea ce ar permite acestuia să desfășoare în continuare funcția de fondator.

Curtea de Conturi concluzionează că ansamblul activităților cuprinse în aria de audit nu corespund pe deplin exigențelor cadrului normativ în vigoare precum și reglementărilor interne existente. Astfel, prin prisma constatărilor expuse, se relevă o abordare neconformă asupra procesului de trecere la cheltuieli a creanțelor, precum și a materialelor învechite și neutilizate, ceea ce oferă premise entității de a influența și a dirija rezultatul financiar pentru a menține artificial rata de profit a acesteia. Concomitent, unele procese și activități aferente gestionării patrimoniului deținut nu au fost desfășurate în baza principiilor bunei guvernări și nu au garantat integritatea și dezvoltarea continuă a bunurilor administrate, iar neaplicarea și neinstituirea unor politici, proceduri și reguli interne au admis acumulări semnificative de creanțe și datorii compromise generând în așa fel și alte riscuri în raport și aspect de regularitate pentru obținerea indicatorilor economico-financiari pozitivi.