Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Curtea de Conturi a auditat Instituția Publică Compania „Teleradio Moldova”

Curtea de Conturi a auditat Instituția Publică Compania „Teleradio Moldova”

Iulie 27, 2020 accesari 220

 

Prezentarea

Ședina video 

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 27 iulie curent, Raportul auditului privind conformitatea gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Instituția Publică Compania „Teleradio Moldova” (TRM) în perioada 2017–2019.

Misiunea de audit a fost inițiată în scopul evaluării conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către entitatea auditată în raport cu criteriile regulamentare, precum și pentru formularea unei concluzii de audit și înaintarea recomandărilor relevante.

TRM este serviciul public de radiodifuziune și televiziune din Republica Moldova, independentă în raport cu alte autorități și entități publice sau private, care oferă produse audiovizuale şi multimedia de diverse genuri pentru diferite categorii de public, poartă responsabilitate editorială pentru alegerea conținutului serviciului media audiovizual și stabilește modul de organizare a serviciului respectiv. Fondator al TRM este Parlamentul Republicii Moldova.

Patrimoniul gestionat de TRM, în aspectul existenței și componenței materiale, a constituit 31.0 mil. lei, la finele anului 2019, înregistrând o creștere de cca 47,1% față de aceiași perioadă a anului 2017. Bugetul furnizorului public național de servicii media se constituie din subvenţii de la bugetul de stat și din venituri proprii.

Evaluând conformitatea gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public, în perioada anilor 2017–2019, s-a concluzionat că unele activități realizate nu au întrunit în totalitate criteriile de conformitate, care guvernează această entitate, iar sistemul de control intern managerial necesită a fi consolidat, în vederea susținerii managementului în abordarea riscurilor de regularitate.

Concluzia auditului se bazează pe acele aspecte, care ulterior evaluării probelor obținute și a efectelor neconformităților identificate, prin prisma factorilor cantitativi și calitativi al materialității, au fost apreciate ca semnificative și au natura să influențeze deciziile utilizatorilor vizați. Astfel:

Bugetul TRM în perioada auditată a fost planificat și executat prin alocarea de subsidii de la bugetul de stat, ceea ce nu corespunde criteriilor de recunoaștere a acestora. Se atestă că, deși Codul serviciilor media audiovizuale indică finanțarea necesităților de activitate ale companiei prin subvenții, normele juridice speciale aplicabile în exclusivitate pentru elaborarea, aprobarea, executarea, raportarea și controlul bugetelor și fondurilor componente ale bugetului public național nu prevăd astfel de transferuri.

O altă lacună identificată de audit la compartimentul elaborării bugetului relevă că, deși, caietul de sarcini reprezintă temei pentru aprobarea bugetului TRM, din cauza lipsei și disfuncționalității unor controale de prevenire, bugetul TRM pentru anul 2019 a fost adoptat anterior aprobării de către Consiliul de Observatori a caietului de sarcini, în lipsa unor explicații argumentate asupra examinării și aprobării întârziate a documentului menționat.

Cât privește locațiunea, probele colectate de audit, ca urmare a verificării pe un eșantion de 31 de contracte de locațiune sau 70% din numărul total al acestora, au relevat că:

  • conform prevederilor din 8 contracte, bunurile închiriate au fost transmise neconform, fără întocmirea actului de primire–predare sau cu întocmirea întârziată a acestora,
  • unele acte de primire–predare a bunurilor în chirie, aferente a 13 contracte de locațiune au fost întocmite într-o manieră generală, fără indicarea bunului transmis, cantitatea, calitatea, numărul cadastral, costul, uzura și valoarea reziduală a activului, etc.,
  • contrar prevederilor contractuale, pentru unele tranzacții de locațiune (23 contracte sau 74,2 % din totalul eșantionului) nu a fost transferată și depusă garanția pentru chirie și asigurare a executării acordurilor, deposedând în acest fel Compania de instrumente de protecție privind nerealizarea promisiunilor (obligațiilor) asumate de locatar;
  • deși nu au fost afectate veniturile Companiei, în anul 2017, în două cazuri, contrar reglementărilor în vigoare, nu a fost inițiată procedura de dare în locațiune a bunurilor imobile, fiind admise executarea relațiilor de locațiune cu locatarul în baza unor contracte expirate. De menționat, că începând cu anul 2018, în cazurile aferente au fost încheiate contracte de locațiune corespunzător exigențelor în vigoare.

Din totalul spațiilor libere neutilizate de TRM, doar cca 31,3% au fost transmise în locațiune, ceea ce a diminuat potențialul acumulării veniturilor din sursa respectivă, care, pentru anii 2017-2019, conform estimărilor de audit, pentru spațiile libere neutilizate și pasibile locațiunii (513m2) putea fi de cel puțin 711,8 mii lei.

În rezultatul analizelor efectuate la compartimentul „alte venituri”, s-a constatat că:

  • deși reglementările interne, acordă dreptul de a stopa prestarea serviciilor de publicitate și coproducere în caz de neachitare a acestora la timp, TRM nu s-a folosit de acest drept și a continuat relațiile comerciale cu doi agenții economici, restanțele cărora la situația din 31.12.2017 și 31.12.2019, constituiau 88,6 mii lei și, respectiv, 308,5 mii lei, precum și penalitatea de 18,7 mii lei și, respectiv, 45,9 mii lei;
  • în anul 2018, TRM nu a calculat și nu a înaintat unor operatori economici cereri sub formă de sancțiuni pentru neexecutarea în termen a angajamentelor asumate, nefiind astfel înregistrate și acumulate venituri din sancțiuni pentru bunurile și serviciile livrate cu întârziere, în sumă totală de cca 10,7 mii lei;
  • tarifele aferente unor servicii, prestate contra plată de către TRM, nu se bazează pe un sistem amplu de formare și actualizare a acestora și nu sunt corelate cu costurile de producție.

Unele decizii ale Consiliului de Observatori  și ale Consiliului de Supraveghere privind modificarea și aplicarea coeficienților tarifari pentru remunerarea muncii salariaților, în lipsa mijloacelor financiare, nu corespund prevederilor legale în vigoare. Conform estimărilor efectuate de TRM la solicitarea auditului, pentru realizarea prevederilor acestor hotărâri erau necesare mijloace financiare de cca 18846,5 mii lei.

TRM nu a dispus și nu dispune de o procedură scrisă și exhaustivă cu privire la modul de determinare a principalelor aspecte, care stau la baza stabilirii și achitării drepturilor salariale pentru conducerea TRM, inclusiv pentru membrii Consiliului de Observatori și Consiliului de Supraveghere, ceea ce a creat unele neconformități la calcularea remunerațiilor acestei categorii de angajați.

Neexecutarea pe deplin, de către TRM, a reglementărilor interne aferente plăților de stimulare a angajaților pentru acumularea veniturilor comerciale a generat stabilirea și achitarea neconformă a acestora în sumă totală de 2770,6 mii lei.

Emiterea de către directorul general al TRM a unor decizii aferente calculării și achitării ajutoarelor materiale în sumă totală de 9066,6 mii lei în lipsa resurselor financiare aprobate corespunzător în acest scop a eludat cadrul regulator aplicabil în exclusivitate pentru elaborarea, executarea și raportarea bugetelor.

Din cauza unor reglementări contradictorii din politica de contabilitate, precum și din cauza lipsei unei proceduri specifice privind determinarea costurilor obiectelor create de sine stătător, auditul a constatat că, recunoașterea și contabilizarea înregistrărilor radio și TV s-a efectuat neconform, în baza costului unei ore de drepturi de autor și nu în baza costurilor real suportate de companie. Astfel, toate costurile efectiv suportate, inclusiv costurile aferente: materialelor consumate, retribuirii muncii, onorariilor, contribuțiilor de asigurări sociale și medicale, deplasărilor etc, au fost decontate prin trecerea la cheltuielile perioadei, fără a fi incluse în valoarea de intrare a imobilizărilor. Prin urmare, valoarea imobilizărilor corporale create de sine stătător a fost diminuată necorespunzător cu cca 111331,7 mii lei.

La compartimentul achiziții publice s-a determinat că, unele achiziții publice, în sumă totală de 1158,8 mii lei, pentru procurarea autoturismelor au fost realizate prin impunerea în documentația pentru realizarea procurărilor a unor condiții și cerințe tehnice limitative. Din această cauză, la procedurile de achiziții publice au participat câte un singur agent economic, care ulterior a și fost anunțat de către grupul de lucru câștigător al achiziției.

Ca rezultat al examinării modului de gestiune, înregistrare, evidență și raportare a patrimoniului gestionat de către TRM se denotă, nerealizarea pe deplin a măsurilor de păstrare și protejare adecvată a fondului înregistrărilor radiofonice și televizate, netransmiterea spre păstrare în Arhiva Națională, și neincluderea fondului în Registrul patrimoniului cultural național mobil.

Auditul a constatat că, în perioada auditată 2017–2019, baza de odihnă „UNDA”, situată în or. Vadul lui Vodă, nu s-a utilizat conform destinației, din cauza stării degradante a acesteia, și a generat cheltuieli de întreținere (paza, arenda terenului, etc.), pentru această perioadă în sumă de 842,4 mii lei. În condițiile când resursele financiare nu sunt suficiente, iar alocațiile pentru investiții sunt minime aceasta nu creează premise favorabile pentru menținerea patrimoniului public în condiții în care aceasta să poată fi utilizată și ca urmare să aducă plus valoare entității.