Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Curtea de Conturi a auditat legalitatea repartizării, eliberării, utilizării și restituirii autorizațiilor multilaterale pentru transportul internațional de mărfuri

Curtea de Conturi a auditat legalitatea repartizării, eliberării, utilizării și restituirii autorizațiilor multilaterale pentru transportul internațional de mărfuri

Mai 23, 2019 accesari 823

 

Prezentarea

Curtea de Conturi a examinat, în cadrul ședinței din 23 mai curent, Raportul auditului privind legalitatea repartizării, eliberării, utilizării și restituirii autorizațiilor multilaterale pentru transportul internațional de mărfuri (autorizații CEMT) pe anii 2018-2019.

Auditul a avut drept scop verificarea legalității tranzacțiilor aferente autorizațiilor în cauză.

Probele de audit au fost colectate de la Agenția Națională Transport Auto (ANTA) și Comisia CEMT – organ constituit anual prin ordinul organului central de specialitate (Ministerul Economiei și Infrastructurii), fiind compus pe principiul parității între mediul privat și cel public. Totodată, au fost solicitate explicații de la organul central de specialitate, de la unii operatori de transport (OT) și o persoana terță.

Menționăm că, Conferința Europeană a Miniștrilor de Transport (CEMT), la fel și succesorul ei de drept – Forul Internațional de Transport, este organizația interguvernamentală la care Republica Moldova a aderat în anul 1996. Sistemul de autorizații multilaterale CEMT reprezintă un instrument pentru liberalizarea pieței de transporturi rutiere de mărfuri, crearea condițiilor pentru concurența loială între operatorii de transport din diferite țări și, nu în ultimul rând, diminuarea poverii ecologice, prin favorizarea utilizării autovehiculelor care corespund normelor tehnice de emisii poluante și sonore. În calitatea sa de stat membru al Forului Internațional de Transport, Republica Moldova obține cota de autorizații multilaterale CEMT acordate anual și le distribuie operatorilor de transport autohtoni, printr-un concurs public, în baza criteriilor de eligibilitate determinate de cadrul național de reglementare.

Rolurile și responsabilitățile în acest proces sunt divizate astfel:

Ministerul Economiei și Infrastructurii - instituie Comisia CEMT și aprobă procesele-verbale ale ședințelor acesteia;

Comisia CEMT – validează cererile depuse de către operatorii de transport pentru participare la repartizarea autorizațiilor CEMT;

Agenția Națională Transport Auto – realizează activități aferente procesului de repartizare a autorizațiilor CEMT, eliberează autorizații CEMT și monitorizează utilizarea autorizațiilor CEMT.

Începând cu 1 septembrie 2018, au intrat în vigoare modificările cadrului regulator în materie de proceduri, în special, digitizarea repartizării autorizațiilor CEMT prin utilizarea obligatorie a Sistemului informațional „e-Autorizație transport” pentru solicitarea și procesarea datelor, repartizarea și eliberarea autorizațiilor pentru efectuarea transporturilor rutiere.

Reieșind din importanța sporirii încrederii în procedurile instituite a participanților pieței de transport rutier de mărfuri, auditul s-a axat pe evaluarea transparenței și conformității activităților realizate de părțile implicate, precum și pe identificarea performanțelor drept rezultat al transformării în mod electronic a serviciului public privind repartizarea autorizațiilor CEMT, ca urmare a modificărilor menționate.

Astfel, ca urmare a implementării procedurilor electronice, au fost eliminate un șir de iregularități admise în perioadele precedente:

Operatorii de transport depun cererea de solicitare a autorizațiilor și introduc datele privind parcul de autovehicule eligibile online, fără a se deplasa fizic la sediul ANTA;

Cererile depuse se înregistrează în mod automat, în ordinea depunerii lor, astfel evitându-se necesitatea constituirii și a păstrării de către ANTA a dosarelor operatorilor de transport pe suport de hârtie;

Repartizarea autorizațiilor în mod electronic se face matematic, direct proporțional, fiind remediate disproporțiile admise anterior în acest sens;

Repartizarea autorizațiilor prin procedura electronică a eliminat echivalarea neregulamentară de către Comisia CEMT a 1 autorizații anuale la 10 autorizații pe termen scurt, în dezavantajul operatorilor de transport, cărora le-au fost repartizate autorizații pe termen scurt.

În același timp, au fost reiterate iregularitățile datorate neconformării responsabililor la normele și regulile exigente în domeniul auditat, principalele dintre ele exprimându-se prin nerespectarea de către Comisia CEMT a atribuțiilor statuate, aceasta asumându-și și unele responsabilități neprevăzute de cadrul normativ. Neconformarea la normele și regulile stabilite a constat în validarea operatorilor de transport neeligibili și, invers, în excluderea din concurs a operatorilor de transport care au întrunit cerințele normative. Astfel:

• utilizarea ineficientă a autorizațiilor CEMT în anul în curs determină neeligibilitatea operatorului de transport la repartizarea autorizațiilor pe anul următor. Fiind informată de către ANTA despre faptul că nu corespund cerințelor în cauză 73 de operatori de transport care au solicitat autorizațiile pentru anul 2018, Comisia CEMT i-a validat integral și le-a repartizat 153 de autorizații, în așa mod dezavantajând 316 operatori de transport care au întrunit criteriile de eligibilitate. Comisia CEMT nu a respectat criteriul nominalizat și în cadrul repartizării autorizațiilor pentru anul 2019, prin admiterea la concurs a 89 operatori de transport care nu au realizat limita de parcurs în anul precedent, dintre care 22 de operatori au continuat utilizarea ineficientă a autorizațiilor atât în anul 2017, cât și în anul 2018.

În conformitate cu reglementările aplicabile, utilizarea ineficientă a autorizațiilor CEMT în anul curent servește drept temei pentru retragerea acestora, în baza deciziei Comisiei CEMT, și pentru redistribuirea lor altor operatori de transport. Agenția, invocând lipsa reglementărilor în materie de proceduri, nu și-a îndeplinit integral responsabilitățile, ceea ce a generat neretragerea a 209 autorizații de la 108 operatori de transport, care nu au asigurat utilizarea eficientă a acestora în anul 2018.

Cu toate că, gradul de utilizare ineficientă a autorizațiilor în perioada anilor 2017-2018 a înregistrat o tendință ascendentă, majorându-se cu 8 puncte procentuale, părțile responsabile nu au întreprins măsuri pentru a identifica cauza nerespectării criteriului de eligibilitate menționat. Utilizarea ineficientă continuă a autorizațiilor CEMT poate genera reducerea cotei de autorizații alocate Republicii Moldova de către Forul Internațional de Transport.

Comisia CEMT, neavând atribuția statuată de a stabili modurile de distribuire a autorizațiilor, altele decât cele reglementate, a aprobat tranzacțiile de schimb (cedare-primire) al autorizațiilor repartizate inițial pentru anul 2018. În cadrul tranzacțiilor respective au participat 127, sau 33%, de operatori de transport, care au transmis/primit 154, sau 10%, de autorizații. Faptul că, din acei 127 operatori de transport, 40 operatori de transport au cedat de la 50% până la 100% de autorizații repartizate inițial indică asupra posibilei comercializări a autorizațiilor între aceștia, cu generarea veniturilor tenebre de către unii operatori de transport, pe de o parte, și cu obținerea autorizațiilor de către alți operatori de transport care au evitat procedurile regulamentare, pe de altă parte. Astfel, 3 operatori de transport neeligibili au beneficiat de 5 autorizații anuale și 10 autorizații pe termen scurt. De asemenea, un operator de transport, deținând numai 2 unități de transport, a beneficiat de 3 autorizații, ceea ce contravine normei de repartizare a autorizațiilor în funcție de numărul de autovehicule eligibile. Ulterior, pentru anul 2019, Comisia CEMT a aplicat neregulamentar măsuri de sancționare a cedenților, prin diminuarea parcului eligibil al acestora. Ca urmare, Comisia a exclus din concurs 24 operatori de transport, care au întrunit cerințele normative și, invers, nu a descalificat 3 operatori de transport neeligibili. La fel, în loc de invalidarea operatorilor de transport, în conformitate cu legea, pentru utilizarea ineficientă a autorizațiilor Comisia a decis invalidarea unităților de transport din parcul eligibil al acestora. În același timp, Comisia CEMT asumându-și atribuții improprii la repartizarea autorizațiilor pentru anul 2019, prin stabilirea condițiilor de validare neregulamentare menționate, nu le-a respectat. Astfel de devieri au fost constatate în 68 de cazuri (circa 16%), parcul eligibil, în unele cazuri, fiind micșorat cu 252, iar în alte cazuri, fiind majorat cu 25 unități de transport, ceea ce indică asupra favorizării unor operatori de transport în dezavantajul altora prin luarea unor decizii neargumentate.

Admiterea neconformităților a fost condiționată și de imperfecțiunea și dispersarea sistemelor informaționale utilizate pentru digitizarea serviciului public aferent autorizațiilor CEMT. Astfel, Sistemul informațional „e-Autorizație transport”, elaborat în cadrul Proiectului „e-Transformare a Guvernării”, în valoare de 3,8 mil. MDL, și stabilit expres prin lege în calitate de instrument informațional unic de repartizare a autorizațiilor multilaterale CEMT, nu poate fi utilizat în acest sens, deoarece acesta din start a fost conceput numai pentru efectuarea tranzacțiilor aferente autorizațiilor unitare.

Eliberarea autorizațiilor CEMT, începând cu luna februarie a anului 2019, se realizează prin intermediul unui alt Sistem informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP), dezvoltat în cadrul celui de-al II-lea Proiect de Ameliorare a Competitivității, posesorul sistemului fiind Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Misiunea de audit denotă un cumul de cauze aferente carențelor identificate în procedurile instituite pentru repartizarea, eliberarea și utilizarea autorizațiilor multilaterale CEMT, în special, nerespectarea normelor regulamentare și/sau stabilirea propriilor reguli și proceduri, care reprezintă interdependența dintre cauză și efect pentru disfuncționalitățile atestate.