Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Curtea de Conturi a auditat rapoartele financiare ale Aparatului Președintelui Republicii Moldova

Curtea de Conturi a auditat rapoartele financiare ale Aparatului Președintelui Republicii Moldova

Noiembrie 20, 2019 accesari 1364

 

Prezentarea

Curtea de Conturi a examinat, în cadrul ședinței din 20 noiembrie curent, Raportul auditului rapoartelor financiare ale Aparatului Președintelui Republicii Moldova încheiate la 31 decembrie 2018.

Scopul auditului public extern a constat în oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare ale Aparatului Președintelui Republicii Moldova încheiate la 31 decembrie 2018 sunt întocmite și prezentate în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, iar, în ansamblul lor, nu conțin denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii, precum și emiterea unei opinii.

Totodată, în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 10 din 07.02.2019, în cadrul misiunii de audit au fost examinate aspectele privind reconstrucția clădirii Președinției Republicii Moldova.

Potrivit Legii bugetului de stat pentru anul 2018, pentru realizarea atribuțiilor, Aparatului Președintelui Republicii Moldova i-au fost aprobate alocații în cuantum de 21,6 mil. lei, care pe parcursul anului au fost precizate în sumă de 22,1 mil. lei. Executarea de casă față de planul precizat s-a realizat la nivel de 87,3 % sau cu 2,8 mil. lei mai puțin.

La situația din 31.12.2018 valoarea totală a mijloacelor fixe ale Aparatului Președintelui Republicii Moldova constituia 179,7 mil. lei și a activelor neproductive (terenurilor) - 1,4 mil. lei. Valoarea mijloacelor fixe și a activelor neproductive la finele anului 2018 s-a majorat față de situația similară a anului precedent (7,4 mil. lei), datorită înregistrării în evidența contabilă în luna ianuarie 2018 a clădirii administrative în valoare de 164,3 mil. lei și a terenului aferent de 1,4 mil. lei transmise gratuit din gestiunea Direcției Generale pentru Administrarea Clădirilor Guvernului, conform Hotărârii Guvernului nr. 349 din 29.05.2017.

Probele de audit care au stat la baza oferirii opiniei de audit au relevat:

  • Atribuirea, înregistrarea și raportarea neveridică a mijloacelor fixe în sumă totală de 1,3 mil. lei, cauzate de incorectitudinea recunoașterii, clasificării și înregistrării în evidența contabilă a acestora;
  • Reflectarea incompletă în evidența contabilă la cheltuieli a rezultatului reevaluării unor mijloace fixe, care s-a micșorat față de valoarea de bilanț în urma reevaluării efectuate, diferența de 1,9 mil. lei nefiind reflectată în debitul contului de cheltuieli;
  • Reflectarea  și raportarea incorectă a unor cheltuieli în sumă totală de 0,1 mil. lei, cauzate de erori admise la recunoașterea și clasificarea acestora;
  • Reflectarea incompletă în evidența contabilă la venituri a rezultatului reevaluării unor mijloace fixe, care s-a majorat față de valoarea de bilanț în urma reevaluării efectuate, diferența de 4,0 mil. lei, nefiind reflectată în creditul contului de venit.

Referitor la examinarea aspectelor ce țin de reconstrucția clădirii Președinției Republicii Moldova, auditul a relevat că, lucrările de reconstrucție, ca urmare a consecințelor produse în rezultatul evenimentelor din 7 aprilie 2009, s-au efectuat în perioada 2009-2011 cu finanțare din bugetul de stat. În perioadele ulterioare anului 2011, pentru finalizarea lucrărilor nu au fost alocate resurse bugetare.

În perioada 2018 lucrările de reconstrucție s-au efectuat cu suportul financiar al Guvernului Turciei în baza Protocolului de cooperare încheiat între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia, și ratificat de către Parlament prin Legea nr.112 din 28 mai 2015.

Auditul a constatat că, pentru finisarea lucrărilor în anul 2018 a fost implementat proiectul ,,Reconstrucția clădirii Președinției Republicii Moldova”, cu suportul financiar al Guvernului Turciei, prin intermediul Agenţiei Turceşti pentru Colaborare și Coordonare (TIKA), care și-a asumat integral controlul asupra realizării proiectului, asigurând și coordonând toate aspectele cu caracter financiar, fără a fi utilizate în acest scop resurse financiare din bugetul de stat.

În temeiul Hotărârii Guvernului nr.777 din 04.10.2017 pentru modificarea și completarea anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, proiectul menționat a fost inclus în Lista proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum şi aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile și serviciile destinate acestora.

Pentru inițierea lucrărilor preconizate, prin Dispoziția Prim-ministrului Republicii Moldova  nr.24-d din 15 martie 2017, a fost creat un grup de lucru format din specialiști din diverse instituții, pentru evaluarea stării clădirii după executarea lucrărilor în perioada 2009-2011. Astfel, grupul de lucru a întocmit un proces-verbal, în care a evaluat starea reală a clădirii, inclusiv volumele de lucrări executate anterior la acest obiect, indicând resursele bugetare utilizate în acest scop, volumul lucrărilor executate care nu au fost achitate, precum și volumul lucrărilor degradate în perioada 2010-2017, cauzate de nefinalizarea  procesului tehnologic din lipsă de resurse financiare, care au fost evaluate cantitativ și documentate la fața locului.

Auditul denotă că, la efectuarea lucrărilor în anul 2018 a fost utilizată documentația de proiect și de deviz elaborată și expertizată în perioada 2009-2010, fără implicarea instituției prezidențiale în procesul de întocmire a documentației de planificare și proiectare a lucrărilor de reconstrucție.

În scopul selectării antreprenorului pentru executarea lucrărilor, TIKA a organizat la 22.12.2017 în Republica Turcia o licitație, în rezultatul căreia a fost desemnată în calitate de antreprenor o companie privată turcă, care ulterior a selectat subantreprenorii, fără a implica instituția prezidențială în procesul de selectare. Ca rezultat, TIKA la 08.01.2018 a încheiat cu antreprenorul selectat acordul de renovare a clădirii Președinției, în valoare de 7180,0 mii euro. Totodată, în baza acordului din 14.06.2018 încheiat de către TIKA cu un agent economic rezident al Republicii Moldova, a fost prevăzută dotarea clădirii Președinției cu mobilier, tehnică și echipament, în valoare totală de 88,3 mii euro.

Auditul a constatat că, transmiterea lucrărilor de reconstrucție și a dotărilor s-a realizat prin actele de primire-predare semnate la 31.07.2019 de către reprezentantul TIKA și reprezentantul Aparatului Președintelui Republicii Moldova. Lucrările de reconstrucție executate, transmise de către TIKA în valoare totală de 8964,3 mii euro, care includ și lucrări suplimentare de 1784,3 mii euro au fost reflectate în actele de primire-predare fără indicarea tipului lucrărilor, unităților cantitative și a prețurilor pe unitate de măsură.

Deși, lucrările de renovare s-au finisat, iar actele de primire-predare au fost transmise Aparatului Președintelui Republicii Moldova de către TIKA, până la finalizarea auditului în evidența contabilă nu era reflectată valoarea lucrărilor de reconstrucție, precum și valoarea altor dotări (518,3 mii euro). În opinia auditului, situația constatată poate genera riscul afectării rapoartelor financiare pe anul 2019 ale Aparatului Președintelui Republicii Moldova în mărimea echivalentă cu valoarea lucrărilor și bunurilor primite.                

Auditul public extern a auditat și alte domenii aferente raportării financiare. Astfel, la informațiile aferente cheltuielilor privind remunerarea muncii, indemnizațiilor la încetarea acțiunii contractului de muncă și a raporturilor de serviciu, deplasărilor de serviciu, achizițiilor publice, patrimoniului public (clădirea și terenul din gestiune), evidenței stocurilor de materiale circulante, a creanțelor și datoriilor interne, pe eșantioanele verificate, nu au fost constatate erori și denaturări.