Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Curtea de Conturi a auditat rapoartele financiare ale orașului Cricova

Curtea de Conturi a auditat rapoartele financiare ale orașului Cricova

Aprilie 23, 2019 accesari 970

 

Prezentarea

Proiectul raportului auditului rapoartelor financiare ale orașului Cricova încheiate la 31 decembrie 2017 a fost examinat în cadrul ședinței Curții de Conturi din 23 aprilie curent.

Localitatea Cricova este amplasat pe o suprafață de 745 km2, cu o populație de 10,7 mii locuitori.

Potrivit informațiilor, reflectate în Rapoartele financiare ale or. Cricova pentru anul 2017, valoarea totală a activelor constituie 97,7 mil. lei; a veniturilor și cheltuielilor au constituit 79,3 mil. lei și respectiv 42,9 mil. lei.

Misiunea de audit desfășurată a relevat că, rapoartele financiare, supuse auditului, cu excepția efectelor unor aspecte, oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate și de raportare financiară aplicate în sistemul bugetar.

Activitatea de audit a relevat unele nereguli, care au condiționat denaturarea informațiilor prezentate în rapoartele financiare auditate. Astfel, urmare a clasificării și înregistrării în evidența contabilă a lucrărilor de proiectare a condiționat o majorarea semnificativă a valorii altor mijloace fixe cu suma de 1249,4 mii lei și diminuarea valorii clădirilor – cu suma de 120,9 mii lei, construcțiilor speciale – cu 389,6 mii lei, instalațiilor de transmisie – cu 587,4 mii lei și investițiile capitale în active în curs de execuție – cu 151,5 mii lei.

De asemenea, se denotă că, primăria orașului Cricova nu a evaluat și înregistrat în evidența contabilă valoarea infrastructurii drumurilor în sumă de 107,6 mil. lei și a terenurilor cu suprafața de 304,95 ha în valoare de 38,4 mil. lei.

Urmare a reflectării eronate a valorii unui bun imobil, în sumă de 1,0 mil. lei, transmis în comodat Instituției Medico-Sanitare Publice (IMSP) „Centrul de Sănătate Cricova” și necontabilizarea patrimoniului, în sumă de 10,3 mil. lei, transmis în gestiune Întreprinderii Municipale (ÎM) „Regia Comunal Locativă Cricova”, a cauzat subevaluarea valorii raportate a acțiunilor și altor forme de participare în capital în interiorul țării, în sumă de circa 9,3 mil.lei.

Primăria orașului Cricova nu a reflectat în evidență valoarea infrastructurii tehnico-edilitară aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, aflate pe terenuri publice. Conform informațiilor, prezentate echipei de audit de către ÎM „Regia Comunal Locativă Cricova”, la 31.12.2017 pe teritoriul or. Cricova aceasta dispunea de infrastructură tehnico-edilitară aferentă sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare (rețelele de apă și de canalizare) primite gratuit de la primăria orașului în anii 2013-2017 în sumă de circa 6,7 mil. lei.

Lipsa informațiilor privind numărul apartamentelor privatizate pe teritoriul or. Cricova determină necolectarea mijloacelor financiare în bugetul UAT de la privatizarea și locațiunea acestor apartamente.

Autoritatea administrației publice locale (AAPL) nu a înregistrat dreptul de proprietate asupra 61 de blocuri locative în valoare de 59,8 mil. lei transmise din proprietate publică a statului în proprietate publică a AAPL în anul 2001, ceea ce a cauzat înregistrarea neconformă în evidența contabilă la primărie a valorii acestora, care de fapt au fost transmise în administrare ÎM fondate.

Analiza selectivă a identificat 38 de apartamente cu suprafața totală de 1592,9 m.p. din fondul locativ public al APL neprivatizate, cu locatarii acestora nefiind încheiate contracte de arendă sau locațiune, ceea ce contribuie la ratarea veniturilor în bugetul APL.

Probele de audit denotă carențe la aspectul alimentării copiilor în instituțiile de învățământ în or. Cricova. Prin ordinul Ministerului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016 a fost aprobată cantitatea zilnică necesară de produse alimentare pentru un copil din instituțiile de învățământ. Probele de audit acumulate denotă că, în anul 2017, personalul medical din instituția preșcolară de învățământ, la întocmirea meniurilor, nu au respectat cantitatea zilnică pentru un copil, aceasta fiind pentru unele produse micșorată, iar pentru altele fiind majorată. Această situația atrage după sine și nerespectarea limitelor zilnice a normelor financiare de cheltuieli efective.

Auditul menționează că, pe parcursul misiunii de audit, Primăria or. Cricova a întreprins unele acțiuni de remediere a deficiențelor constatate.

Ca urmare, pe parcursul misiunii de audit de către primăria orașului Cricova au fost remediate următoarele neregularități:

  • clasificarea conformă a mijloacelor fixe – 1,2 mil. lei;
  • clasificarea conformă a stocurilor de materiale circulante – 0,4 mil. lei;
  • evaluarea și contabilizare valorii străzilor cu suprafața de 216,7 mii m.p. în valoare de 107,0 mil. lei;
  • inventarierea tuturor terenurilor proprietate publică a APL, au fost evaluate și înregistrate în evidența contabilă analitică terenurile cu suprafața de 304,95 ha în valoare de 38,4 mil. lei;
  • contabilizat valoarea acțiunilor și altor forme de participare în capital în interiorul țării – 9,9 mil. lei;
  • crearea comisiilor de inventariere a patrimoniului transmis în gestiune ÎM și a fondului locativ neprivatizat;
  • monitorizarea săptămânală a respectării cantităților zilnice necesare de alimentare a copiilor din instituția preșcolară.