Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Curtea de Conturi a auditat rapoartele financiare consolidate ale MECC

Curtea de Conturi a auditat rapoartele financiare consolidate ale MECC

Iulie 20, 2020 accesari 446

 

Prezentarea

Ședința video

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, astăzi 20 iulie, Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC), încheiate la 31 decembrie 2019.

Scopul misiunii de audit a constat în oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că, rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, încheiate la 31 decembrie 2019, sub toate aspectele semnificative prezintă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil și, în ansamblul său, nu conțin denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorilor.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării este autoritatea publică centrală de specialitate, care organizează, coordonează și conduce activitățile în domeniul educației; culturii și patrimoniului național; cercetării și inovării; tineretului; culturii fizice și sportului; relațiilor interetnice și funcționării limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.

Rapoartele financiare consolidate pentru anul 2019 ale MECC, cuprind informațiile financiare de la 89 de entități, prezentând următorii indicatori:

• active totale – 4338,9 mil. lei, inclusiv active nefinanciare – 1590,1 mil. lei și financiare – 2748,8 mil.lei;

• datorii – 39,0 mil. lei;

• rezultatul financiar al instituției bugetare – 4299,9 mil. lei;

• venituri – 2860,8 mil. lei;

• cheltuieli de casă și efective, respectiv 2504,8 mil. lei și 3200,1 mil. lei;

• rezultatul anului curent negativ de 339,4 mil. lei.

În opinia Curții de Conturi, rapoartele financiare nu prezintă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, fiind emisă opinia contrară. Temei pentru opinia contrară exprimată de echipa de audit a constat în deficiențele menționate, cum ar fi:

  • diminuarea totală a valorii contului „Terenuri” cu 2296,3 mil. lei și a contului „Clădiri” cu 5018,78 mil. lei, inclusiv: neînregistrarea a 402,4 ha și nereflectarea altor 307 terenuri cu suprafața de 2255 ha și a 1096 clădiri și construcții din administrarea entităților la autogestiune;
  • diminuarea valorii contului „Clădiri” cu 94,1 mil. lei ca urmare a nesoluționării în anul 2012 de transmitere de la balanța Academiei de Științe a Moldovei la balanța Liceului Teoretic Republican „Aristotel” a investițiilor ce însumează 69,9 mil. lei și necapitalizării sumei de 7,8 mil. lei; necontabilizării clădirilor aferente Taberei de odihnă pentru copii din s. Românești cu 8,2 mil. lei; necapitalizării investițiilor efectuate din contul comenzii de stat cu 7,4 mil. lei, fiind majorate cheltuielile aferente serviciilor educaționale, etc;
  • majorarea valorii contului „Acțiuni și alte forme de participare în capital” în total cu 1834,3 mil.lei;
  • majorarea valorii investițiilor în curs de execuție cu 54,2 mil. lei, inclusiv ca urmare a evidenței duble a investițiilor realizate la Școala de cultura generală din or. Râbnița atât de către MECC cât și de către Liceul Teoretic „Evrika” în sumă de 13,3 mil. lei, precum și la 7 obiecte cu 14,5 mil. lei, ce sunt înregistrate și în evidența contabilă a APL, și la 3 obiecte cu 15,5 mil. lei, deja vândute de APL; necapitalizării investițiilor cu 7,8 mil. lei și aferente lucrărilor facturate și neexecutate cu 3,1 mil. lei;
  • neexecutarea recomandării precedente emise de CCRM, ca urmare valoarea activelor moștenirii culturale sunt diminuate datorită necontabilizării clădirilor-monumente cu valoare de cel puțin 188,3 mil. lei (Complexul Monastic „Căpriana” - 87,8 mil. lei, Complexul Monastic „Curchi” - 92,5 mil. lei)
  • pentru perioada raportată se atestă majorarea cheltuielilor aferente serviciilor neatribuite altor aliniate cu 15,86 mil. lei și, respectiv, micșorarea valorii activelor nemateriale cu 14,24 mil. lei și a altor mijloace fixe cu 1,62 mil.lei, datorită clasificării și raportării incorecte a cheltuielilor aferente elaborării și tipăririi produselor curriculare;

Totodată, MECC nu deține informația privind modul de utilizare ulterioară a rezultatelor cercetărilor științifice. Instituțiile de cercetare nu dispun de informații exhaustive cu privire la activele nemateriale obținute. Conform informației AGEPI la 31.12.2019, în patrimoniul instituțiilor de cercetări științifice erau înregistrate 341 brevete, inclusiv 157 acordate în anul 2019, ce nu sunt contabilizate.

În conformitate cu prevederile regulamentare, manualele pentru elevi sunt proprietate a MECC și sunt transmise în custodie organelor locale de specialitate în domeniul învățământului pentru utilizare în instituțiile de învățământ. La 31.12.2019, la Fondul Special pentru Manuale (FSM) este înregistrat un fond total de 3,55 mil. de exemplare în valoare de 106,1 mil. lei. În același timp, se relevă unele divergențe, față de sistemul informațional al Fondului Special pentru Manuale, unde sunt raportate 4,15 milioane de exemplare sau cu +0,6 milioane mai mult. În perioada 2011-2019 MECC a procurat manuale școlare și didactice de 202,1 mil. lei, care au fost atribuite nejustificat la cheltuieli. Deoarece finanțarea achizițiilor de manuale s-a efectuat din diferite surse, iar evidența manualelor la MECC, FSM și Direcțiile de învățământ raionale/municipale nu este una univocă, echipa de audit nu a fost în măsură să determine fără echivoc valoarea totală a manualelor, inclusiv a celor transmise în licee și în instituțiile de învățământ profesional tehnic.

Cheltuielile executate ale procesului de studii, instruire aferente alocațiilor bugetare și veniturilor proprii nu se raportează proporțional numărului de locuri bugetare și în bază de contract existente în cadrul ciclului de studii din învățământul superior și profesional tehnic. Ca urmare, nu se determină corect costul per student, elev aferent comenzii de stat și în bază de contract, iar o parte din cheltuielile pentru locurile de studii în bază de contract, ca regulă, sunt acoperite din contul alocațiilor bugetare. Prin urmare, datorită compensării neregulamentare a costurilor aferente studiilor în bază de contract cheltuielile aferente serviciilor pentru realizarea planului „Comenzii de stat” au fost supraevaluate cu circa 391,7 mil. lei.

Monitorizarea neconformă a procesului de executare a contractului de reconstrucție și modernizare a Centrului de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din mun. Bălți, a dus la faptul că volumul de lucrări confirmat prin acte de recepție, dar care efectiv/fizic nu a fost executat, constituie 3,15 mil.lei, din care 0,54 mil.lei nici nu va mai putea fi îndeplinit.

MECC nu a asigurat monitorizarea și inventarierea anuală a obligațiilor contractuale aferente valorii garanțiilor de bună execuție a obiectivelor de investiții capitale, ce urmau a fi depuse la un cont de depozit bancar separat. În anul 2019 pentru cheltuielile capitale de investiții executate de 52,8 mil. lei nu au fost efectuate rețineri a garanțiilor de bună execuție în mărime de 5% sau 2,6 mil. lei.

Conducerea MECC urmează să consolideze controlul intern managerial, care, la moment, nu asigură gestionarea riscurilor aferente procesului financiar – contabil, fiind atestate erori semnificative, care au stat la baza emiterii opiniei contrare.

Deși, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a întreprins acțiuni privind executarea recomandărilor înaintate prin Rapoartele de audit precedente, nivelul de implementare a acestora este de doar 12%, 12 recomandări nefiind implementate, din cauza capacităților instituționale reduse, precum și lipsei monitorizării activității entităților subordonate.