Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Curtea de Conturi a auditat situațiile financiare ale ANRE la 31 decembrie 2017

Curtea de Conturi a auditat situațiile financiare ale ANRE la 31 decembrie 2017

Iunie 28, 2018 accesari 1885

 

Prezentare

Ședința video

Curtea de Conturi a examinat astăzi, 28 iunie, proiectul Raportului auditului situațiilor financiare ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) la 31 decembrie 2017.

Scopul misiunii de audit a fost de a verifica dacă situațiile financiare ale ANRE la 31 decembrie 2017 prezintă o imagine reală și fidelă, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil și nu conțin denaturări semnificative.

Agenția este o autoritate publică autonomă, investită cu competențe de reglementare și monitorizare a sectoarelor energeticii, cu statut de persoană juridică, responsabilă față de Parlament și independentă în raport cu alte autorități, organe publice sau alte entități publice sau private. ANRE implementează politica statului privind reglementarea în domeniul energetic, asigură reglementarea și monitorizarea funcționării eficiente a piețelor și desfășurarea activităților în domeniile respective. Agenția este condusă de un Consiliu de administrație, care reprezintă un organ colegial, format din 5 directori, desemnați de către Parlament, pe bază de concurs, pentru o perioadă de 6 ani.

Patrimoniul gestionat de ANRE a constituit, la finele anului 2017, circa 23,5 mil. lei, din care 10,0 mil. lei, sau cca 43% au revenit creanțelor. Agenția își formează bugetul pentru anul următor în baza plăților regulatorii, stabilite la un nivel suficient, încât să acopere cheltuielile necesare pentru asigurarea activității sale, în conformitate cu legea. Astfel, bugetul ANRE pentru anul 2017 a constituit, la venituri – 30,8 mil. lei, iar la cheltuieli – 44,1 mil. lei, cu un deficit bugetar de 13,2 mil. lei.

Auditul a relevat că, Agenția pentru Reglementare în Energetică nu aplică corespunzător normele de contabilitate, precum și cadrul de raportare financiară. Deși, potrivit prevederilor legale autoritatea auditată urma să organizeze și să țină evidența contabilă în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate (SNC), această a aplicat normele de evidență contabilă și raportare financiară specifice sistemului bugetar. Constatările de audit au servit drept bază pentru exprimarea opiniei cu rezerve cu privire la rapoartele financiare auditate.

Concomitent, auditul denotă că cheltuielile aferente remunerării muncii (19,2 mil. lei sau 58,7% din totalul cheltuielilor), serviciilor de locațiune (2,9 mil. lei sau 9,0% din totalul cheltuielilor), servicii informaționale (1,6 mil. lei sau 4,8% din totalul cheltuielilor), deplasări de serviciu peste hotare (0,6 mil lei sau 2,0% din totalul cheltuielilor), servicii neatribuite la alte aliniate (0,4 mil. lei sau 1,3% din totalul cheltuielilor) prezintă o imagine fidelă, sunt eligibile, realiste și susținute cu documentele justificate respective.

Procesul achizițiilor în cadrul Agenției, sub toate aspectele semnificative, a fost recunoscut de către auditul public extern ca unul complex și realizat printr-o succesiune de etape și în corespundere cu cadrul legal în vigoare.

Activitatea Agenției se realizează în baza programului anual de activitate, care reprezintă în sine o listă de activități dezintegrate și neconjugate cu abordările, direcțiile, obiectivele de dezvoltare strategice și anuale și indicii de performanță cuantificabili și măsurabili respectivi. Auditul a constatat, că programul anual de activitate nu asigură dezvoltarea durabilă și continuă a domeniului auditat, iar nestabilirea indicilor de performanță nu permite raportarea activității ANRE în corespundere cu exigențele legale, ceea ce poate avea impact asupra perceperii și sesizării activităților desfășurate și performanțelor realizate în domeniul energeticii.