Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Curtea de Conturi a auditat situațiile financiare ale Biroului Relații Interetnice

Curtea de Conturi a auditat situațiile financiare ale Biroului Relații Interetnice

Iulie 25, 2018 accesari 2469

 

Prezentarea

Ședința video

Proiectul raportului auditului situațiilor financiare ale Biroului Relații Interetnice (BRI) încheiate la 31 decembrie 2017 a fost examinat în cadrul ședinței Curții de Conturi din 25 iulie curent.

Obiectivul general al auditului a constat în oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul dacă situațiile financiare auditate aferente anului bugetar 2017 sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, nu conțin denaturări însemnate ca urmare a fraudei sau erorii și oferă o imagine reală și fidelă a poziției financiare și a celorlalte informații referitoare la activitățile desfășurate de entitățile auditate, cu emiterea unei opinii asupra situațiilor financiare.

Biroul Relații Interetnice este autoritatea administrativă centrală în subordinea Guvernului care promovează politica statului în domeniul relațiilor interetnice și funcționării limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.

În calitate de organ consultativ, pe lângă Birou funcționează, pe baze obștești, Consiliul coordonator al organizațiilor etnoculturale, din care fac parte factori de decizie din cadrul Biroului și conducători ai asociațiilor obștești ale minorităților naționale. Pe lângă Birou mai funcționează și Casa Naționalităților, care este un centru cultural și de documentare al organizațiilor etnoculturale din țară.

Principalele surse de întreținere ale BRI pentru anul 2017 au constituit finanțarea de la bugetul de stat (3918,9 mii lei), veniturile obținute ca rezultat al locațiunii bunurilor patrimoniului public (596,2 mii lei), precum și veniturile înregistrate de la activele intrate cu titlul gratuit (2,7 mii lei). Resursele obținute în anul 2017 (4517,8 mii lei) au fost direcționate pentru efectuarea cheltuielilor de personal, procurarea bunurilor și serviciilor, achitarea prestațiilor sociale, finanțarea reparațiilor capitale ale clădirii și alte cheltuieli. Nivelul de executare a bugetului aprobat pentru anul 2017 a constituit 99,3%.

Conform datelor din Bilanțul contabil, patrimoniul administrat de Birou a constituit 5 mil. 375,7 mii lei, ponderea majoră revenindu-i mijloacelor fixe, care au constituit la finele anului 5 mil. 109,8 mii lei sau 95 la sută.

Probele de audit acumulate au stabilit că, BRI este deținătorul unui teren cu o suprafață de 0,88 ha, care i-a fost transmis în anul 2004 de către Consiliul municipal Chișinău. Potrivit titlului de autentificare a deținătorilor de teren, drepturile asupra terenului au fost înregistrate la organele cadastrale, însă nu au fost făcute înregistrările regulamentare în evidența contabilă privind stabilirea valorii acestuia. Urmare a procedurilor de audit se atestă că, de BRI nu a supus evaluării terenul nominalizat conform cadrului normativ în vigoare, valoarea căruia, potrivit estimărilor auditului, constituie 1145,5 mii lei.

Misiunea de audit a constatat denaturări semnificative ale situațiilor financiare urmare neînregistrării în evidența contabilă a paginii web oficiale a Biroului, creată în anul 2008, deși au fost suportate cheltuieli în valoare de 25,9 mii lei pentru proiectarea și modernizarea acestei paginii web.

Probele de audit acumulate au identificat și unele lacune ale sistemului Managementului Financiar și Control (MFC) care au constat în lipsa documentării etapei de pregătire a implementării sistemului de management, lipsa descrierii narative și grafice a proceselor operaționale, precum și lipsa politicii de comunicare, fapt ce denotă că asigurarea rezonabilă prezentată prin intermediul Declarațiilor de bună guvernare, precum că sistemul MFC se conformează cerințelor cadrului legal, nu corespunde deplin realității.

Biroul Relații Interetnice a admis anumite carențe a cadrului regulator privind achizițiile publice, precum: în cadrul licitației publice pentru achiziționarea serviciilor nu au fost stabilite criteriile specifice de evaluare a ofertelor (cum ar fi prețul, termenul de execuție, calitatea oferită, ciclul de viață, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor) și nici algoritmul de calcul pentru stabilirea acestuia. În aceste condiții, drept câștigătoare a fost declarată oferta cu 11,1 mii lei mai mare decât oferta cu cel mai mic preț, propusă de un alt operator economic.

Politicile guvernamentale privind reformarea administrației publice au prevăzut necesitatea modificării structurii și funcțiilor exercitate de Birou. Astfel, urmare elaborării unui nou act normativ de organizare şi funcționare a entității se prevede redenumirea Biroului Relații Interetnice (BRI) în Agenția Relații Interetnice (ARI), autoritate administrativă centrală din subordinea Guvernului Republicii Moldova, fiindu-i păstrate funcțiile de implementare a politicilor în domeniul relațiilor interetnice, iar funcțiile de elaborare și de promovare a politicilor în acest domeniu fiind transmise Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Evaluările auditului privind domeniile selectate pentru a fi auditate, precum retribuirea muncii, prestații sociale, procurări și casări ale mijloacelor fixe și a bunurilor materiale, cheltuieli pentru servicii de transport, cheltuieli pentru deplasări de serviciu, cheltuieli privind uzura mijloacelor fixe, precum și evidența veniturilor colectate nu au constatat deficiențe semnificative care ar afecta situațiile financiare ale BRI pentru anul 2017.

Totodată, pe parcursul misiunii de audit, Biroul Relații Interetnice a remediat o mare parte din deficiențele constatate.

Menționăm că, Curtea de Conturi a înaintat recomandările de rigoare, care urmează a fi implementate de către entitatea vizată în Raportul de audit.