Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Curtea de Conturi a auditat situațiile financiare ale ÎS ”MoldATSA”

Curtea de Conturi a auditat situațiile financiare ale ÎS ”MoldATSA”

Iulie 24, 2018 accesari 2183

 

Prezentarea

Ședința video

Proiectul raportului auditului situațiilor financiare ale ÎS ” MoldATSA” la 31 decembrie 2017 a fost examinat în cadrul ședinței Curții de Conturi din 24 iulie curent.

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a inițiat auditul situațiilor financiare ale ÎS „MoldATSA” la 31.12.2017, având drept scop de a verifica, sub toate aspectele semnificative, dacă acestea prezintă o imagine reală și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil.

ÎS „MoldATSA” este agent economic independent cu drepturi de persoană juridică, care desfășoară activitatea de întreprinzător pe baza proprietății de stat ce i-a fost transmisă în gestiune. Scopul activității ÎS „MoldATSA” constă în asigurarea utilizării spațiului aerian și deservirea traficului aerian. Gestionarea ÎS „MoldATSA” este exercitată de către fondator – Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI) prin intermediul Consiliului de administrație (CA) și administratorului întreprinderii.

Misiunea de audit desfășurată anterior de către Curtea de Conturi privind regularitatea gestionării patrimoniului public de către ÎS „MoldATSA” pe perioada anilor 2010-2011 a elucidat unele carențe, fiind înaintate recomandările de rigoare (8 recomandări). Astfel, din cele 8 de recomandări înaintate, au fost realizate integral 6, două - parțial realizate.

Patrimoniul gestionat de ÎS „MoldATSA” aparține în totalitate statului și, în aspectul existenței și componenței materiale, a constituit la finele anului 2017 cca 265,3 mil. lei.

Unul dintre obiectivele principale al activității unei întreprinderi este acela de a obține profit. În contextul dat, auditul denotă că profitul net al ÎS „MoldATSA” la finele anului 2017 a constituit 11,0 mil. lei, înregistrând o creștere de 8,2 mil. lei față de anul precedent.

Situațiile financiare supuse auditului, sub toate aspectele semnificative, prezintă poziția patrimonială inteligibilă, credibilă și exhaustivă. Inventarierea desfășurată a contribuit la stabilirea și evaluarea reală a elementelor patrimoniale, astfel asigurând, sub toate aspectele semnificative, raportarea reală și fidelă a patrimoniului gestionat. Totodată, auditul atestă unele neconformități/carențe admise de managementul întreprinderii, care au afectat veridicitatea informațiilor financiare aferente capitalului social, capitalului propriu, costurilor serviciilor prestate, unele cheltuieli operaționale și consecutiv rezultatul financiar al perioadei de gestiune.

Potrivit cadrului normativ în vigoare (HG nr. 351 din 23.03.2005), listele bunurilor imobile proprietate publică a statului reprezintă un inventar centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu gestionarii respectivi. Probele de audit acumulate relevă că 19 bunuri imobile (cu valoarea inițiala la 31 decembrie 2017 de 3,4 mil. lei), înregistrate în evidența contabilă a întreprinderii, nu au fost incluse în Lista bunurilor imobile proprietate publică a statului, aprobată prin HG nr.351 din 23.03.2005, iar 3 bunuri imobile înregistrate în Lista respectivă nu se regăsesc în evidența contabilă a entității auditate.

Neasigurarea promovării și implementării unui management eficient al resurselor umane în cadrul întreprinderii a condiționat acumularea numărului semnificativ de zile de concediu anual nefolosite (2395 zile la situația din 31 decembrie 2017, relevante pentru 127 salariați din totalul de 255 încadrați). Conducerea și-a propus în anul 2018 obiectivul privind reducerea numărului de zile de concedii anual nefolosite, fiind aprobat graficul de utilizare a acestora.

Verificările de audit asupra modului de desfășurare a achizițiilor denotă că în perioada auditată au fost efectuate achiziții în valoare totală de cca 44,0 mil. lei, fiind încheiate 108 contracte de achiziții. Probele colectate de audit au relevat unele iregularități admise în procesul achizițiilor, exprimate prin:

  • aplicarea procedurii necorespunzătoare de atribuire a contractelor de achiziții de bunuri, lucrări, servicii;
  • divizarea achizițiilor în scopul evitării procedurilor distincte de achiziții. În contextul dat, se denotă achiziționarea tehnicii de calcul în suma totală de 0,2 mil. lei (nefiind încheiate contracte de achiziție), precum și mobilierului cu valoarea de 0,2 mil. lei (fiind încheiat un singur contract de achiziție în suma de 42,9 mii lei, iar celelalte în afara relațiilor contractuale).
  • achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor, nefiind încheiate contracte respective. Astfel, au fost achiziționate bunuri/lucrări/servicii în suma totală de 18,4 mil. lei.

Probele de audit obținute oferă o imagine reală și fidelă a situațiilor patrimonială și financiară ale ÎS „MoldATSA” la data respectivă și sunt suficiente pentru a exprima opinia cu rezervă.