Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Curtea de Conturi a auditat situațiile financiare ale municipiului Bălți pe anul 2017

Curtea de Conturi a auditat situațiile financiare ale municipiului Bălți pe anul 2017

Iunie 25, 2018 accesari 1541

 

Prezentare

Ședința video

Proiectul raportului auditului situațiilor financiare aferente procesului bugetar și gestionării patrimoniului public al autorităților publice locale (APL) din municipiul Bălți pe anul 2017 a fost examinat în cadrul ședinței Curții de Conturi din 25 iunie curent.

Auditul a verificat dacă situațiile financiare, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine corectă și fidelă a situației patrimoniale și celei financiare ale APL din municipiul Bălți la 31 decembrie 2017.

Unitatea administrativ teritorială (UAT) din municipiul Bălți este persoană juridică de drept public, care dispune, în condițiile legii, de un patrimoniu distinct de cel al statului și al altor unități administrativ-teritoriale. Bugetul UAT din municipiul Bălți a fost constituit în anul 2017 din următoarele surse: transferuri cu destinație specială – 298,7 mil. lei (64,4%), venituri proprii – 146,24 mil. lei sau (31,5%), alte venituri – 18,8 mil. lei (4,1%).

În urma auditului, Curtea de Conturi a aprobat opinie cu rezerve, determinată de efectul denaturărilor aferente: în bilanțului contabil – în sumă de 110,6 mil. lei și în raportului privind veniturile și cheltuielile - în sumă de 22,05 mil. lei. Iregularitățile care au servit drept bază pentru opinia de audit se referă la:

 • denaturarea și diminuarea elementelor bilanțiere de active nefinanciare, gestionate de Direcția învățământ, tineret și sport (DÎTS), prin:
  • recunoașterea valorii mijloacelor fixe în lipsa documentelor justificative, în sumă de 111 mii lei, contrar prevederilor legale;
  • necorespunderea datelor evidenței analitice privind mijloacele fixe cu cea sintetică în suma de 136,1 mii lei;
   • reflectarea eronată a activelor nemateriale în valoare de 83,3 mii lei la contul 318 ,,Alte mijloace fixe”;
  • reflectarea eronată a unor bunuri ca mijloacelor fixe în valoare de 238,6 mii lei, care nu au fost date în exploatare;
  • neevaluarea bunurilor imobiliare folosite pentru procesul de învățământ la efectuarea inventarierii pentru determinarea valorii juste a acestora, fiind diminuată valoarea lor de bilanț cu cca 67,1 mil. lei;
 • diminuarea valorii terenurilor proprietate publică cu circa 16,6 mil. lei;
 • majorarea neconformă a valorii tranzacțiilor privind lucrările de reparații capitale cu suma de 222,6 mii lei;
 • majorarea valorii cheltuielilor aferente subsidiilor acordate cu diminuarea concomitentă a valorii cheltuielilor aferente serviciilor prestate, în sumă de 14,33 mil. lei;
 • majorarea valorii cheltuielilor aferente subsidiilor acordate cu diminuarea concomitentă a valorii creanțelor cu suma de 1,83 mil. lei și a valorii granturilor acordate organizațiilor obștești cu 145,3 mii lei;
 • diminuarea veniturilor și creanțelor de la chiria bunurilor publice, în sumă totală de 21,4 mii lei, în urma neîncasării și neraportării veniturilor;
 • majorarea cheltuielilor aferente reparațiilor curente cu diminuarea concomitentă a valorii mijloacelor fixe, în urma efectuării reparațiilor capitale, cu suma de 5,5 mil. lei;
 • lipsa reflectării valorii avansurilor primite în sumă de 19,22 mil. lei și restanței în sumă de 4,2 mil. lei aferente impozitelor și taxelor locale.

În opinia auditului, cu excepția aspectelor care au stat la baza emiterii opiniei cu rezerve, rapoartele și situațiile financiare, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine corectă și fidelă a situației patrimoniale și celei financiare ale APL din municipiul Bălți la 31 decembrie 2017.