Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Curtea de Conturi a auditat situațiile financiare ale orașului Codru, satului Budești și comunei Tohatin

Curtea de Conturi a auditat situațiile financiare ale orașului Codru, satului Budești și comunei Tohatin

Noiembrie 23, 2018 accesari 1997

 

Ședința video

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat în cadrul ședinței din 23 noiembrie curent, Raportul auditului situațiilor financiare ale orașului Codru, încheiate la 31.12.2017, Raportul auditului situațiilor financiare ale satului Budești, încheiate la 31.12.2017 și Raportul auditului situațiilor financiare ale comunei Tohatin, încheiate la 31.12.2017.

Raportul auditului situațiilor financiare ale orașului Codru, încheiate la 31.12.2017

Prezentarea

Primăria orașului Codru este o unitate administrativ-teritorială (UAT) de nivelul I din componența municipiului Chișinău având o suprafață de 2636,38 ha și circa 16,170 locuitori. În conformitate cu prevederile legale, UAT beneficiază de autonomie decizională, organizatorică, gestionară și financiară și are dreptul la inițiativă în ceea ce privește administrarea treburilor publice locale, exercitându-și, în condițiile legii, autoritatea în limitele teritoriului administrat.

Scopul misiunii de audit a constat în obținerea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că, rapoartele financiare ale orașului Codru aferente procesului bugetar și gestionării patrimoniului public sunt întocmite și prezentate în conformitate cu cadrul de raportare financiar aplicabil, cu emiterea unei opinii de audit.

Urmare acumulării probelor de audit, Curtea de Conturi a emis opinia contrară, aceasta fiind determinată de efectul denaturărilor la situația din 31.12.2017 aferente: mijloacelor fixe – în sumă de 10,54 mil. MDL; terenurilor – de 256,6 mil. MDL; creanțelor – de 5,5 mil. MDL; veniturilor efective - în sumă de 0,27 mil. MDL și cheltuielilor efective – în sumă de 2,2 mil. MDL. Denaturările au fost condiționate de:

 • nerecunoașterea și neevaluarea terenurilor cu suprafața de 293,7 ha, valoarea estimativă fiind de 256,6 mil. MDL, fapt care a determinat diminuarea valorii terenurilor gestionate de primăria orașului Codru;
 • nerecunoașterea și necontabilizarea valorii infrastructurii tehnico-edilitare aferentă sistemului public de alimentare cu apă și canalizare cu cel puțin 12,7 mil MDL, fapt care a afectat plenitudinea valorii patrimoniului prin diminuarea valorii instalațiilor de transmisie cu efect asupra cheltuielilor efective;
 • limitarea auditului în obținerea probelor suficiente și adecvate în cuantificarea efectului denaturărilor aferente celor 114 străzi, neînregistrate ca construcții speciale, cu efect asupra plenitudinii veniturilor și veracității cheltuielilor efective;
 • planificarea nerealistă și cu risc inerent a transferurilor cu destinație specială, care a condiționat admiterea unor abateri de la cadrul legal în vigoare a raporturilor interbugetare, condiționând din bugetul de stat transferuri suplimentare în sumă de 0,52 mil MDL.

Un șir de deficiențe au fost constatate la capitolul achiziții publice, care la primăria orașului Codru au fost afectate de unele neconformități:

 • autoritatea contractantă nu a asigurat pe deplin principiul transparenței achizițiilor publice prin omiterea publicării planului de achiziții pentru anul 2017 pe pagina web a primăriei orașului Codru, în termenii stabiliți în conformitate cu prevederile regulamentare, în rezultat, nu s-a asigurat accesul la informațiile de interes public;
 • nu a fost publicat în Buletinul achizițiilor publice, conform prevederilor legale, anunțul de intenție privind achizițiile publice preconizate a fi desfășurate pentru unele obiecte, fiind limitată, astfel, transparența achizițiilor publice etc.

 

Raportul auditului situațiilor financiare ale satului Budești, încheiate la 31.12.2017

Prezentarea

Satul Budești este o unitate administrativ-teritorială de nivelul I din componența municipiului Chișinău având o suprafață de 2839 ha și circa 5019 locuitori. Localitatea este persoană juridică de drept public și dispune, în condițiile legii, de un patrimoniu distinct de cel al satului și al altor unități administrativ-teritoriale, alcătuit din bunuri mobile de imobile din domeniul public sau privat al satului.

Curtea de Conturi a auditat situațiile financiare ale satului Budești, municipiul Chișinău, încheiate la 31 decembrie 2017, care cuprind: poziția financiară, performanța financiară, fluxurile de numerar ale primăriei și raportul narativ privind executarea bugetului pe anul 2017, inclusiv un rezumat al politicilor contabile semnificative.

Examinând situațiile financiare ale satului Budești a fost emisă opinia contrară, fiind determinată de efectul denaturărilor constatate la 31.12.2017, aferente: mijloacelor fixe, care au fost diminuate cu 23,93 mil. MDL, uzurii, diminuată cu suma de 11,01 mil. MDL și terenurilor, fiind subevaluate cu suma de 66,31 mil. MDL, condiționate de:

 • limitarea auditului în obținerea probelor suficiente și adecvate pentru cuantificarea efectului denaturărilor aferente serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare prestate, din cauza imposibilității determinării volumului real de apă captat și furnizat în anul 2017, care au afectat plenitudinea veniturilor și veracitatea cheltuielilor efective;
 • diminuarea valorii construcțiilor speciale cu suma de 16,84 mil. MDL, determinată de nerecunoașterea și necontabilizarea lucrărilor de reparații capitale (ale străzilor – de 16,49 mil. MDL, și ale ogrăzii grădiniței de copii – de 0,35 mil. MDL), influențând asupra veracității cheltuielilor efective;
 • supraevaluarea valorii clădirii cu 0,11 mil. MDL, ca urmare a clasificării incorecte a mijloacelor de transmisie (0,08 mil. MDL) și a utilajelor (0,03 mil. MDL);
 • subevaluarea valorii clădirilor cu 1,64 mil. MDL, din cauza clasificării incorecte a altor mijloace fixe (0,05 mil. MDL) și neincluderii valorii lucrărilor de reparație capitale (1,58 mil. MDL) și valorii proiectelor (0,01 mil. MDL), precum și subevaluarea valorii uzurii și cheltuielile aferente acesteia (0,01 mil. MDL);
 • supraevaluarea valorii altor mijloace fixe cu 0,84 mil. MDL, ca urmare al neexcluderii din evidența contabilă a valorii proiectului „Alimentare cu apă și canalizare a satului Văduleni” (0,1 mil. MDL), clasificării incorecte a mijloacelor de transmisie (0,49 mil. MDL) și a activelor nemateriale (0,25 mil. MDL);
 • subevaluarea valorii activelor în curs de execuție cu 0,3 mil .MDL, datorită neincluderii în evidența contabilă a valorii proiectului „Lucrări de proiectare și construire a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare a satului Budești”
 • nerecunoașterea și necontabilizarea valorii infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare cu 5,2 mil. MDL și a uzurii acesteia (1,66 mil. MDL), care au afectat plenitudinea valorii patrimoniului, prin diminuarea valorii instalațiilor de transmisie (1,02 mil. MDL) și construcțiilor speciale (4,18 mil. MDL), influențând asupra cheltuielilor efective;
 • nerecunoașterea și neevaluarea terenurilor cu suprafața de 292,38 ha, în valoare de 66,31 mil. MDL, ceea ce a determinat diminuarea valorii terenurilor gestionate de primăria satului Budești.

Totodată, auditul menționează că, pe parcursul misiunii de audit primăria satului Budești a întreprins unele acțiuni de remediere a deficiențelor constatate. Astfel:

 • au fost reflectate în evidența contabilă construcțiile speciale (drumuri) în valoare de 16,49 mil. MDL;
 • a evaluat și reflectat în evidența contabilă terenurile proprietate publică locală a UAT Budești în sumă de 66,31 mil. MDL;
 • a reflectat în evidența contabilă uzura în sumă de 9,79 mil. MDL, aferentă construcțiilor speciale/drumuri (9,79 mil. MDL) și clădirii grădiniței de copii (0,01 mil. MDL)
 • a fost transmis proiectul „Alimentarea cu apă și canalizare satului Văduleni ”, în valoare de 98,82 mii MDL, Primăriei orașului Vadul lui Vodă;
 • a majorat valoarea contului „Investiții capitale în active în curs de execuție” cu suma Proiectului „Lucrări de proiectare și construire a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare ale satului Budești” – de 0,3 mil. MDL;
 • a fost majorată valoarea clădirii grădiniței de copii (1,59 mil. MDL) cu suma lucrărilor de reparație – de 1,58 mil. MDL, și a lucrărilor de construcție (a încălzirii autonome) – de 0,01mil. MDL etc.

 

 

Raportul auditului situațiilor financiare ale comunei Tohatin, încheiate la 31.12.2017

Prezentarea

Comuna Tohatin este o unitate administrativ teritorială de nivelul I din componența municipiului Chișinău, care are o suprafață totală de 1,519 mii ha și o populație de 2,37 mii locuitori. Comuna este persoană juridică de drept public și dispune, în condițiile legii, de un patrimoniu distinct de cel al statului și al altor UAT. Aceasta beneficiază de autonomie financiară, are dreptul la inițiativă în ceea ce privește administrarea problemelor publice locale, își exercită autoritatea în limitele teritoriului administrat și în condițiile autonomiei locale.

Scopul misiunii de audit a constat în obținerea unei asigurări rezonabile referitor la faptul dacă rapoartele financiare ale comunei Tohatin aferente procesului bugetar și gestionării patrimoniului public sunt întocmite și prezentate în conformitate cu cadrul de raportare financiar aplicabil, cu emiterea unei opinii de audit.

Examinând rezultatele auditului, Curtea de Conturi a emis opinia contrară asupra situațiilor financiare, aceasta fiind determinată de efectul denaturărilor la situația din 31.12.2017 aferente: mijloacelor fixe, diminuate cu 49,06 mil. MDL, uzurii, diminuată cu 12,67 mil. MDL, terenurilor, fiind subevaluate cu suma de 107,2 mil. MDL și veniturilor efective, diminuate cu 0,38 mil. MDL.

Astfel, auditul a constatat următoarele deficiențe:

 • diminuarea valorii construcțiilor speciale cu suma de 37,42 mil. MDL, determinată de nerecunoașterea și necontabilizarea drumurilor cu valoarea de 16,85 mil. MDL și lucrărilor capitale în suma de 20,57 mil. MDL (contra alunecărilor de teren de 20,24 mil. MDL și pavarea trotuarelor de 0,33 mil. MDL), ceea ce a influențat asupra veracității cheltuielilor efective;
 • supraevaluarea investițiilor cu 1,71 mil. MDL, ca urmare a reflectării incorecte a mijloacelor de transmisie (infrastructurii tehnico-edilitare aferentă sistemului public de alimentare cu apă și canalizare);
 • nerecunoașterea și necontabilizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare în suma de 0,91 mil. MDL, care au afectat plenitudinea valorii patrimoniului, influențând asupra cheltuielilor efective;
 • nerecunoașterea și neevaluarea terenurilor proprietate publică locală cu suprafața de 303,68 ha, în valoare de 107,2 mil. MDL, ceea ce a cauzat diminuarea valorii terenurilor gestionate de primăria comunei Tohatin.

Pe parcursul misiunii de audit, primăria comunei Tohatin a întreprins unele acțiuni de remediere a deficiențelor constatate. Astfel:

 • a reflectat în evidența contabilă construcțiile speciale (drumuri) în valoare de 16,85 mil. MDL și uzura acestora de 12,67 mil. MDL;
 • a clasificat regulamentar și efectuat corectările respective la mijloacele fixe cu 8,37 mil. MDL, majorând valoarea contului „Instalații de transmisie” cu 7,74 mil. MDL, contului „Investiții în curs de execuție” cu 0,63 mil. MDL și a micșorat valoarea contului „Clădiri” cu 0,20 mil. MDL, contului „Construcții speciale” cu 6,87 mil MDL, contului „Active nemateriale” cu 0,01 mil. MDL, contului „Alte mijloace fixe” cu 1,29 mil. MDL;
 • a evaluat terenurile proprietate publică locală a UAT Tohatin în sumă de 107,20 mil. MDL.

Menționăm că, probele de audit obținute denotă că situațiile financiare ale Primăriilor auditate, încheiat la 31.12.2017 nu oferă o imagine reală și fidelă a situației patrimoniale și financiare, și sunt suficiente pentru exprimarea opiniei contrare.