Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Curtea de Conturi a auditat situațiile financiare ale satului Colonița și ale comunei Grătiești

Curtea de Conturi a auditat situațiile financiare ale satului Colonița și ale comunei Grătiești

Februarie 27, 2019 accesari 2467

 

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat în cadrul ședinței din 27 februarie curent, Raportul auditului rapoartelor financiare ale primăriei satului Colonița, încheiate la 31.12.2017 și Raportul auditului rapoartelor financiare ale comunei Grătiești, încheiate la 31 decembrie 2017.

Raportul auditului situațiilor financiare ale primăriei s. Colonița, încheiate la 31.12.2017

Prezentarea

Satul Colonița este unitate administrativ-teritorială de nivelul întâi din componența municipiului Chișinău având o suprafață de 3065 ha și circa 3607 locuitori.

Scopul misiunii de audit a constat în obținerea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că, rapoartele financiare  ale satului Colonița aferente procesului bugetar și gestionării patrimoniului public sunt întocmite și prezentate în conformitate cu cadrul de raportare financiar aplicabil, cu emiterea unei opinii de audit.

Urmare acumulării probelor de audit Curtea de Conturi a emis opinia contrară, determinată de efectul denaturărilor constatate, aferente: mijloacelor fixe, diminuate cu 11,54 mil. lei; terenurilor, subevaluate cu suma de 114,57 mil. lei; cheltuielilor efective, diminuate cu suma de 9,05 mil. lei și veniturilor efective, subevaluate cu suma de 0,22 mil. lei.

 Astfel, auditul a constatat următoarele deficiențe:

 • nerecunoașterea și neînregistrarea în evidența contabilă a 559,07 hectare de terenuri în valoare de 114,57 mil. lei;
 • nerecunoașterea și neînregistrarea în evidența contabilă a drumurilor în valoare de 10,99 mil. lei și uzurii acestora de 8,40 mil.lei, ceea ce a determinat diminuarea valorii construcțiilor speciale;     
 • lipsa unei formule de finanțare a învățământului preșcolar a condiționat transferuri suplimentare din bugetul de stat în sumă de 0,26 mil. lei, neutilizate după destinație de către primăria Colonița, prin ce au fost diminuate veniturile efective și datoriile aferente. Pe parcursul anului 2017, APL nu a asigurat respectarea normei în vigoare pentru alimentația copiilor în instituțiile de învățământ preșcolar de 22,95 lei/zi aceasta constituind  de fapt în mediu pe an 19,22 lei/zi. Ca urmare, în anul 2017, în raport cu transferurile primite de la bugetul de stat și cu cheltuielile efective, de la părinți a fost încasată suplimentar plata pentru întreținere copiilor la grădiniță în sumă totală de 0,09 mil. lei. 
 • denaturarea încasărilor a impozitului pe bunurile imobiliare, inclusiv a celor care nu au fost date în exploatare mai mult de 3 ani, a fost cauzată din lipsa monitorizării informației privind subiecții și obiectele  impunerii a impozitului pe bunuri imobiliare;
 • diminuarea valorii instalațiilor de transmisie ca urmare a neinventarierii, neevaluării și necontabilizării gazoductelor transmise spre deservire SRL Chișinău-Gaz, cu efect asupra cheltuielilor efective.

Auditul menționează că, pe parcursul misiunii de audit Primăria s. Colonița a întreprins unele acțiuni de remediere a deficiențelor constatate:

-  au fost evaluate  terenurile proprietate publică locală a UAT Colonița, în sumă de 114,42 mil. lei;

- au fost evaluate și reflectate în evidența contabilă la contul ”Construcțiile speciale” drumuri, în valoare de 10,99 mil. lei și s-a calculat uzura acestora în suma de 8,40 mil. lei;

- a fost corectată valoarea mijloacelor fixe etc.

Raportul auditului rapoartelor financiare ale comunei Grătiești, încheiate la 31.12.2017

Prezentarea

Comuna Grătiești este o unitate administrativ teritorială de nivelul I din componența mun. Chișinău, care are o suprafață totală de 2,83 mii ha și o populație de 6,8 mii locuitori. Comuna este persoană juridică de drept public și dispune, în condițiile legii, de un patrimoniu distinct de cel al statului și al altor UAT. Aceasta beneficiază de autonomie financiară, are dreptul la inițiativă în ceea ce privește administrarea treburilor publice locale, își exercită autoritatea în limitele teritoriului administrat și în condițiile autonomiei locale.

În opinia echipei de audit, având în vedere denaturările semnificative constatate, rapoartele financiare ale com. Grătiești, încheiate la 31.12.2017, nu oferă o imagine corectă și fidelă a situației patrimoniale și financiare.

Opinia contrară asupra situațiilor financiare a fost determinată de efectul denaturărilor aferente următoarelor posturi de bilanț, care nu prezintă o informație veridică și fidelă: 

 • Diminuarea valorii mijloacelor fixe cu cel puțin 2,85 mil lei, condiționată de:
 • excluderea din evidență a valorii clădirilor transmise în comodat, necapitalizării lucrărilor de reparații capitale și clasificării incorecte ca clădiri a construcțiilor speciale a dus la diminuarea valorii clădirilor cu 1,56 mil lei;
 • majorarea valorii construcțiilor speciale în sumă de 3,96 mil lei cu impact asupra valorii uzurii și cheltuielilor efective, determinată de clasificarea incorectă a unor active (4994,64 mii lei), nerecunoașterea lucrărilor de reparații capitale a străzilor (1030,02 mii lei). Totodată valoarea construcțiilor speciale a fost diminuată/ denaturată în rezultatul neînregistrării a 112 străzi, valoarea cărora nu a putut fi estimată de audit;
 • diminuarea valorii instalațiilor de transmisie cu suma de 5,63 mil. lei condiționată de clasificarea incorectă a unor instalații de transmisie;
 • urmare a nestabilirii în politicile contabile a criteriilor de atribuire a activelor materiale la mijloace fixe și stocuri de materiale circulante, s-a majorat valoarea altor mijloace fixe  cu suma de 1,75 mil. lei cu impact asupra cheltuielilor efective;
 • diminuarea valorii investițiilor în curs de execuție în rezultatul clasificării incorecte a altor mijloace fixe cu suma de 1,32 mil. lei;
 • neînregistrarea și neevaluarea terenurilor cu suprafața de 489,41 ha a denaturat semnificativ informațiile rapoartelor financiare. Potrivit estimărilor de audit, valoarea terenurilor proprietate publică locală a fost diminuată cu cel puțin 115,79 mil. lei;
 • majorarea valorii investițiilor cu 2,19 mil lei  prin includerea valorii clădirilor transmise în comodat IMSP „CS Grătiești” – care reprezintă bunuri din domeniul public al UAT;
 • nerespectarea principiului contabilității de angajamente la înregistrarea veniturilor, creanțelor și datorilor aferente impozitelor, taxelor locale și serviciilor de arendă/locațiune a condiționat diminuarea creanțelor cu 471,05 mii lei și a datorilor cu 1333,65 mii lei;
 • raportarea lucrărilor de reparații capitale ca cheltuieli a condiționat majorarea cheltuielilor cu 1,33 mil. lei, influențând veridicitatea uzurii mijloacelor fixe și rezultatului financiar;

Primăria com. Grătiești nu deține informații exhaustive cu privire la ținerea cadastrului funciar. Astfel, conform datelor din Darea de seamă funciară  pentru anul 2017, com. Grătiești are o suprafață totală de 2,83 mii ha, din care: 0,59 mii ha – terenuri proprietate publică a statului; 0,47 mii ha – terenuri proprietate publică a UAT; 1,77 mii ha – terenuri aflate în proprietate privată. Totodată, conform datelor sintetice din Registrul Bunurilor Imobile (RBI), până la data de 01.01.2017 sunt înregistrate drepturile de proprietate a com. Grătiești asupra terenurilor cu o suprafață de 1,90 mii ha, din care: 0,14 mii ha – terenuri proprietate publică a statului; 0,08 mii ha – terenuri proprietate publică a UAT; 1,68 mii ha – terenuri aflate în proprietate privată.

Informațiile prezentate, la solicitarea echipei de audit, privind terenurile proprietate publică a UAT (489,41 ha), de asemenea nu corespundeau cu informațiile indicate în darea de seamă funciară (474,28 ha)  cu 7,13 ha.

Menționăm că, probele de audit obținute denotă că situațiile financiare ale Primăriilor auditate, încheiate la 31.12.2017 nu oferă o imagine reală și fidelă a situației patrimoniale și financiare, și sunt suficiente pentru exprimarea opiniei contrare.