Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Curtea de Conturi a examinat rapoartele financiare ale MAI

Curtea de Conturi a examinat rapoartele financiare ale MAI

Iulie 22, 2020 accesari 657

 

Prezentarea

Ședința video

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 22 iulie curent, Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI), încheiate la 31 decembrie 2019.

Scopul auditului public extern a constat în oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne, încheiate la 31 decembrie 2019 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.

În opinia Curții de Conturi, rapoartele financiare, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil. Totodată au fost depistate și unele deficiențe, care au stat la baza emiterii opiniei cu rezerve, prezentate în continuare.

Clasificarea, atribuirea și raportarea unor cheltuieli și solduri nu oferă o imagine corectă și fidelă a situațiilor financiare ale MAI. Astfel, din cauza neevaluării și necontabilizării mijloacelor fixe, unele instituții din subordine au admis subevaluarea imobilizărilor corporale cu suma de 95,3 mil. lei, iar altele supraevaluarea mijloacelor fixe cu 10,2 mil. lei, datorită ținerii în evidența contabilă a unor active demolate și inexistente.

De asemenea, valoarea investițiilor capitale în active în curs de execuție, reflectate în rapoartele financiare consolidate ale MAI au fost subevaluate cu suma de 27,2 mil. lei, cauza fiind neaprobarea regulamentară a alocațiilor pentru investițiile capitale în legile bugetare anuale.

Auditul atestă clasificarea și atribuirea neconformă a unor cheltuieli bugetare în sumă de 70,7 mil. lei, rapoartele financiare consolidate fiind denaturate cu suma nominalizată.

Probele de audit relevă că, în anul 2019, veniturile executate au însumat 2570,1 mil. lei, partea de venituri nefiind executată de către 9 instituții din subordinea MAI cu suma de 155,2 mil. lei, inclusiv 30,8 mil. lei din vânzarea mărfurilor și serviciilor cu plată și 63,2 mil. lei din granturi primite de la organizațiile internaționale.

Veniturile raportate către Serviciul Medical la grupa de conturi „Donații voluntare” în sumă de 4,9 mil. lei au fost încasate nejustificat din salariile unor angajați ai MAI, veniturile și rezultatul financiar fiind supraevaluate cu suma nominalizată.

În același timp cheltuielile și activele nefinanciare au fost executate la nivel de 94,1% sau 2568,7 mil. lei. În pofida precizării bugetului și micșorării cheltuielilor cu 87,4 mil. lei, 10 instituții din subordinea MAI nu au valorificat alocații în sumă de 159,8 mil. lei, nevalorificarea fiind determinată de nivelul de planificare a limitelor de cheltuieli, inclusiv și de nedebursare a unor granturi externe la nivelul planificat.

Situația privind creanțele și datoriile din raportul financiar consolidat în unele cazuri, nu prezintă o imagine fidelă, acestea fiind formate neregulamentar. Astfel, creanțele a două instituții (CSC „Dinamo” - 13,5 mil. lei; Aparatul Central al MAI - 2,5 mil. lei) formate în anii 2016-2019, în sumă de 16,0 mil. lei, sub formă de partajare de costuri în Proiectul PNUD „Consolidarea capacităților MAI și ale subdiviziunilor subordonate pentru implementarea eficientă a reformelor sectoriale” sunt supraevaluate din motivul tergiversării transmiterii lucrărilor real executate la 31.12.2019, privind reconstrucția bazinului de înot al Clubului Sportiv Central (CSC) „Dinamo”.

Datorită nerespectării de către unii titulari de avans din cadrul MAI a reglementărilor privind operațiunile cu numerar aferente cheltuielilor speciale, soldul contului „Creanțe privind decontarile cu titularii de avans” a fost supraevaluat cu suma de 3,1 mil. lei.

În anul 2019, organizația internațională a livrat Aparatului Central al MAI, în contul creanței formate în anii 2016-2017, utilaj de filtrare pentru bazin cu valoarea de 8,0 mil. lei, auditul stabilind că operatorul economic exportator a declarat în vamă utilajul la prețul de 5,6 mil. lei, creanța fiind subevaluată cu suma 2,3 mil. lei.

Reconstrucția bazinului de înot al CSC ,,Dinamo” a fost inițiată în lipsa unui proiect și deviz general de cheltuieli, expertizat în mod regulamentar, nefiind asigurată calitatea în construcții, precum și eficiența și transparența utilizării mijloacelor publice. Deși, bazinul de înot este cu număr cadastral unic, în anii 2018-2019, organizația internațională a achiziționat 4 documentații de proiect și deviz, fragmentate cu valoarea totală a lucrărilor de construcție în sumă de 44,2 mil. lei achiziția de lucrări fiind divizată prin modificări repetate ale volumelor de lucrări. Cheltuielile totale pe obiectul reconstrucția bazinului de înot însumează 26,5 mil. lei, CSC ,,Dinamo” a acumulat angajamente pentru reconstrucția obiectului conform estimărilor de deviz în sumă de 17,8 mil. lei, neavând aprobate regulamentar alocații la capitolul investiții capitale în legile bugetare pe anii 2016-2019, acestea având impact negativ asupra bugetului de stat.

Cheltuielile raportate, ce țin de utilizarea combustibilului pentru transportul aflat în dotare, sunt supraevaluate cu suma de 2,4 mil. lei, datorită casării neregulamentare de către 6 instituții din subordinea MAI a 149,3 mii litri de combustibil prin aplicarea unor norme de consum majorate față de norma de bază, rezultatul financiar fiind supraevaluat cu suma de 2,4 mil. lei.

MAI a cheltuit 2,3 mil. lei pentru studiul de fezabilitate al parteneriatui public-privat, însă timp de trei ani nu a inițiat construcția spațiului locativ, contractul încheiat cu partenerul privat a fost reziliat, garanția pentru ofertă în sumă de 200,0 mii lei nu a fost transferată în bugetul de stat, iar angajații MAI nu au fost asigurați cu spațiu locativ de serviciu.

Cheltuielile raportate la contul „Compensațiile pentru chiria spațiului locativ și pentru serviciile comunale” sunt supraevaluate cu suma de 0,5 mil. lei, cauza fiind stabilirea neregulamentară a cuantumului indemnizației pentru închirierea spațiului locativ la 640 de angajați ai Ministerului, care depășește valoarea de referință de 1500 lei, aferentă calculării salariilor angajaților din sectorul bugetar.

Agenția Rezerve Materiale nu a asigurat îndeplinirea sarcinilor de acumulare, împrospătare şi înlocuire a bunurilor materiale din rezervele de stat menite să asigure protecția populației în cazul unor eventuale situații excepționale, inclusiv pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19.

Soldul stocului bunurilor din rezerva materială de stat este afectat de nerecuperarea creanțelor în sumă de 147,0 mil. lei, cu termenul de achitare expirat, care au crescut față de anul precedent cu 2,3 mil. lei, creanțele fiind validate de instanța de judecată, pentru bunurile nerestituite în rezerva de stat.

Timp de 11 ani Agenția Rezerve Materiale nu rambursează Ministerului Finanțelor datoria în sumă de 98,2 mil. lei aferentă împrumutului acordat pentru completarea rezervelor materiale de stat cu grâu alimentar, afectând stocul real al rezervelor materiale de stat raportate la 31.12.2019.

Cinci instituții din subordinea MAI nu au încasat veniturile din locațiunea bunurilor proprietate publică formând creanțe în sumă de 10,9 mil. lei. CSC „Dinamo”, fără a organiza o licitație publică și în lipsa unei hotărâri de Guvern a transmis la doi agenți economici în locațiune, contrar legii, două terenuri proprietate publică cu suprafața totală de 2,2 ha pentru construcții, pe un termen de 10 ani și respectiv 25 ani, fapt care atrage după sine nulitatea contractului de locațiune nominalizat încheiat între părți. Totodată, persistă riscul înstrăinării terenurilor date în locațiune, iar în cazul privatizării, fiind pasibilă cauzarea unor prejudicii bugetului în sumă de circa 2,8 mil. euro (echivalent cu 56,0 mil. lei).

Probele vizuale de audit, colectate pe terenul dat în locațiune din str. Gh. Asachi, au stabilit că un agent economic a construit 4 stadioane pentru mini fotbal, o parcare auto, o spălătorie auto și 11 imobile cu valoarea cadastrală de 9,0 mil. lei, care au fost înregistrate la Organul Cadastral. Totodată, fără permisiunea Locatorului a instalat pe fațada sălii de sport un panou publicitar de circa 50 m2 a unei companii de construcții private. La 31.05.2020, creanța Locatorului față de CSC „Dinamo” pentru arenda terenului constituie 288,4 mii lei și respectiv 40,5 mii lei - penalități pentru neachitarea plăților. Cu referire la terenul din str. N. Dimo, 30, dat în locațiune s-a stabilit că, ocatorul a construit un fundament din beton cu lungimea de 50 metri și înălțimea de 50 cm, un șopron acoperit cu țiglă metalică și o construcție ușoară din lemn, care au fost înregistrate la Organul Cadastral.

Potrivit Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016–2020, ca obiectiv a fost prevăzută construcția Centrului comun de instruire a personalului MAI în concordanță cu standardele Uniunii Europene. În anul 2020, MAI a considerat inoportună construcția Centrului pe terenul din str. Nicolae Dimo, care este supus alunecărilor de pământ, schimbând locația lui în edificiul Academiei „Stefan cel Mare”. Prin urmare, auditul denotă că nu a fost atins unul din obiectivele pentru acordarea suportului bugetar comunitar, și anume construcția în anii 2017-2019 a Centrului comun de instruire a personalului MAI în concordanță cu standardele Uniunii Europene, iar suportul bugetar comunitar în sumă de 17,8 mil. lei a fost cheltuit neeficient și administrat defectuos.

Implementarea sistemului de control intern managerial în cadrul instituțiilor subordonate Ministerului decurge lent, acesta fiind parțial conform Standardelor naționale de control intern în sectorul public, fapt confirmat și prin Declarația de buna guvernare, prin urmare fiind necesare eforturi și îmbunătățiri.