Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a mun. Chișinău a fost auditată de Curtea de Conturi

Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a mun. Chișinău a fost auditată de Curtea de Conturi

Iunie 24, 2020 accesari 1649

 

Prezentarea

Ședința video

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat, în cadrul ședinței din 24 iunie curent, Raportul auditului conformității executării bugetului și gestionării patrimoniului public de către Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare (DGLCA) a mun. Chișinău pe anii 2018-2019.

Ședința a avut loc în regim de teleconferință cu participarea Președintelui, Vicepreședintelui și membrilor CCRM, inclusiv și reprezentanții entității auditate. Curtea de Conturi apreciază deschiderea și progresele înregistrate în discuțiile dintre auditorii CCRM și reprezentanții Primăriei municipiului Chișinău pe parcursul misiunii de audit.

Marian Lupu, Președintele CCRM a subliniat importanța participării dlui Ion Ceban, Primar general al municipiului Chișinău la ședință: „Pe parcursul ultimilor ani, niciodată nici un primar al municipiului Chișinău nu a participat la ședințele CCRM. Pentru Curtea de Conturi este un semnal foarte bun, ceea ce înseamnă că conducerea de vârf a primăriei manifestă deschidere și conlucrare cu echipa de auditori, conștientizând necesitatea și aportul tuturor recomandărilor și constatărilor înaintate de instituția supremă de audit, care au menirea să îmbunătățească managementul financiar și utilizarea patrimoniului public pentru a aduce plusvaloare atât administrației primăriei municipiului Chișinău, cât și cetățenilor”.

Scopul auditului a constat în oferirea unei asigurări rezonabile asupra conformității executării bugetului și gestionării patrimoniului public de către DGLCA pentru anii 2018 și 2019.

Rezultatele misiunii de audit indică asupra unui șir de iregularități admise în procesul bugetar și în gestiunea patrimoniului public de către DGLCA, care în opinia auditului au fost generate de 3 cauze majore:

1) Lipsa unei reacții adecvate din partea Consiliului Municipal Chișinău și Primăriei mun. Chișinău asupra rezultatelor misiunilor de audit public extern precedente;

2) Imperfecțiunea cadrului normativ;

3) Ineficiența sistemului de control intern managerial implementat în cadrul DGLCA, care nu asigură în măsură deplină respectarea prevederilor cadrului normativ în vigoare și implicit – utilizarea eficientă a resurselor bugetare.

Rapoartele financiare ale DGLCA pentru anii de gestiune 2018-2019 prezintă date eronate, valoarea denaturărilor fiind estimate de către audit la circa 4,7 miliarde lei, inclusiv:

  • denaturări în sumă de circa 4,5 miliarde lei, urmare a majorării neîntemeiate a valorii patrimoniului municipal cu valoarea apartamentelor privatizate și a încăperilor comune din blocurile locative, dreptul de proprietate asupra cărora, aparține proprietarilor apartamentelor privatizate;
  • denaturări în sumă totală de 159 milioane lei, urmare a înregistrării neconforme la contul 251100 “Subsidii acordate ÎM nefinanciare”, a mijloacelor financiare transferate ÎM pentru serviciile prestate, efectuarea investițiilor capitale sau procurarea mijloacelor de transport.
  • denaturări în sumă totală de 1,7 milioane lei, urmare a calculării neconforme a uzurii peste valoarea inițială a mijloacelor fixe.
  • denaturări în sumă totală de 18,3 milioane lei, cauzate de înregistrarea neconformă a mijloacelor fixe noi intrate, la alte conturi contabile, decât cele care urmau a fi aplicate conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale;
  • denaturări generate de neînregistrarea în evidența contabilă a terenurilor gestionate de către DGLCA.

De asemenea, rămân a fi în continuare nesoluționate deficiențele ce țin de nedelimitarea bunurilor proprietate publică municipală pe domenii (public și privat) și neînregistrarea în Registru bunurilor imobile a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor patrimoniului public municipal.

Potrivit explicațiilor responsabililor din cadrul Primăriei mun. Chișinău, deficiențele în cauză necesită mijloace financiare considerabile și vor fi soluționate pe parcursul anilor 2021-2022, în cadrul Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, conform prevederilor Legii nr. 29 din 05.04.2018 ”privind delimitarea proprietății publice”.

Situație precară se atestă în cadrul procesului de achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor, sistemul de control intern managerial neasigurând în măsură deplină publicitatea și transparența procedurilor de achiziții publice, dar și tratamentul egal, imparțial și nediscriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici.

În acest sens, auditul relevă că în perioada anilor 2018-2019, DGLCA a încheiat 354 contracte de achiziții, dintre care 247 de contracte (sau 70 %) au constituit contractele de valoare mică.

În unele cazuri, îndeosebi cele aferente anului de gestiune 2018, contractele de valoare mică au fost atribuite prin Sistemul Informațional Automatizat “M-Tender”, însă în termeni foarte restrânși de până la 5 zile calendaristice. Ca urmare, contractele de valoare mică în unele cazuri au fost atribuite către unele companii afiliate, care aveau aceeași adresă juridică, aceeași fondatori, sau conducători cu grad de rudenie (soacră-noră sau frate-soră).

O altă abatere generată de controlul intern managerial ineficient este efectuarea planificării și finanțării ÎM din subordine, fără respectarea clasificației economice a cheltuielilor și fără asigurarea utilizării conform destinației a mijloacelor financiare alocate în acest sens.

Rezultatele auditului conformității executării bugetului și gestionării patrimoniului public de către DGLCA pe anii 2018-2019, indică asupra ineficienței sistemului de control intern managerial, implementat în cadrul DGLCA, care nu asigură în măsură deplină respectarea prevederilor cadrului normativ în vigoare și implicit – utilizarea eficientă a resurselor bugetare.