Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Două rapoarte ale Curții de Conturi, audiate de către comisia parlamentară de profil

Două rapoarte ale Curții de Conturi, audiate de către comisia parlamentară de profil

Iunie 23, 2020 accesari 74

 

Astăzi, 23 iunie, Comisia de control al finanțelor publice (CCFP) a Parlamentului Republicii Moldova a examinat, în cadrul ședinței publice, organizate în regim de teleconferință, două rapoarte de audit ale Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM).

Constatările și recomandările Raportului cu privire la auditul conformității gestionării fondurilor publice de către ANRE în anul 2018, aprobat prin Hot. CCRM nr.58 din 25.10.2019, au fost prezentate de către Viorel Chetraru, vicepreședintele CCRM, de Vasile Moșoi, șef Direcție generală de audit IV, precum și de către membrii echipei de audit.

Menționăm, că activitățile de audit desfășurate aferente generării și gestionării veniturilor ANRE în anul 2018 nu au identificat neconformități și devieri de la cadrul legislativ-normativ. Pe parcursul misiunii de audit Agenția a întreprins măsurile de rigoare privind remedierea unor deficiențe constatate, și anume: a efectuat tranziția evidenței contabile la cerințele Standardelor naționale de contabilitate la situația din 1 ianuarie 2019, a fost aprobat Regulamentul privind elaborarea bugetului ANRE, a fost inițiat auditul financiar extern pentru anul de gestiune 2018. Situațiile financiare întocmite la 31.12.2018 au fost publicate pe pagina web oficială și a fost suplinită unitatea de audit intern, la fel, au fost reduse de 3 ori numărul zilelor de concediu anual nefolosite.

În cadrul misiunii de audit, deși au fost identificate unele lacune și derogări aferente procesului de elaborare, aprobare și modificare a bugetului; raportare financiară; gestionare a veniturilor; achiziții publice, condiționate prevalent de lipsa cadrului regulator relevant și prevederile lacunare a acestuia, în perioada supusă auditului, sub toate aspectele semnificative, formarea, utilizarea și raportarea fondurilor publice gestionate a fost în corespundere cu cadrul regulator aplicabil.

Raportul de audit poate fi accesat aici: Raport

Detalii privind constatările Raportului misiunii de follow-up asupra implementării recomandărilor din Hot. CCRM nr.11 din 11.04.2018 privind Raportul auditului ”Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal-bugetar al acestora”, aprobat prin Hot. CCRM nr.66 din 25.11.2019, au fost prezentate de Eduard Moroșan, membru al CCRM, Ion Pleșca, șef Direcție audit și șef al echipei de audit, precum și Sergiu Știrbu, șef Direcție de audit V. 
Municipiul Chișinău se distinge față de alte autorități auditate prin refuzul de exprimare a opiniei, prin rapoarte care au fost contestate, datorită rapoartelor financiare nemulțumitoare sau incomplete, care s-au prezentat auditorilor Curții de Conturi, a remarcat la demararea audierilor Igor Munteanu, Președintele CCFP. 

Menționăm că, obiectivul general al misiunii de audit din anul 2018 a constat în evaluarea conformității și eficienței organizării și monitorizării serviciilor publice de transport urban de către autoritățile publice, precum și în evaluarea conformității și eficienței gestiunii patrimoniului public de către întreprinderile prestatoare de acest serviciu. Pentru remedierea situațiilor atestate, au fost dispuse spre implementare către 10 entități în total 68 recomandări, fiind atestate ca implementate integral 9 recomandări, parțial implementate – 38 și neimplementate – 21.

Potrivit constatărilor Raportului misiunii de follow-up asupra implementării recomandărilor, măsurile întreprinse de către entitățile vizate în urma implementării recomandărilor auditului precedent n-au fost suficiente pentru a elimina integral deficiențele constatate, prin urmare se mențin problemele identificate anterior, nesoluționarea cărora indică un grad înalt de materializare, continuitate și avansare a problemelor.

Misiunea de audit a concluzionat că, implementarea insuficientă a recomandărilor Curții de Conturi a fost determinată în principal de lipsa de consecvență în acțiunile responsabililor în vederea administrării eficiente a serviciilor de transport și fondurilor publice.

Raportul de audit poate fi accesat aici: Raport