Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Evaluarea conformității administrării fiscale a veniturilor încasate în bugetul de stat în 2019

Evaluarea conformității administrării fiscale a veniturilor încasate în bugetul de stat în 2019

August 26, 2020 accesari 839

 

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat în cadrul ședinței din 26 august curent, Raportul auditului conformității administrării veniturilor bugetului de stat de către Serviciul Fiscal de Stat (SFS) în anul 2019.

Obiectivul principal al auditului a constat în evaluarea conformității administrării fiscale a veniturilor încasate în bugetul de stat și identificarea ariilor problematice  privind colectarea impozitelor și taxelor cuvenite bugetului.

SFS, în calitate de organ al statului împuternicit cu activități de administrare fiscală, este responsabil de asigurarea colectării depline și la termen a impozitelor și taxelor, a penalităților și amenzilor în bugetele de toate nivelurile, precum și de efectuarea acțiunilor de urmărire penală în caz de existență a unor circumstanțe ce atestă comiterea infracțiunilor fiscale. SFS este subordonat Ministerului Finanțelor (MF), misiunea entității fiind administrarea fiscală prin crearea de condiții contribuabililor pentru conformare la respectarea legislației, monitorizarea procesului de conformare, aplicarea uniformă a politicii și reglementărilor in domeniul fiscal.

•    Sarcina de colectare a veniturilor la bugetul de stat a fost executată parțial comparativ cu indicatorii prognozați 
Principalele încasări de venituri bugetare la bugetul public național (BPN) administrate de SFS revin bugetului de stat. Astfel, în anul 2019, SFS a încasat venituri în sumă de 17 236 mil. lei, față de 17 281,1 mil. lei - planificate, sau cu o executare de 99,7 %, nefiind realizată sarcina planificată de colectare a veniturilor la BS în valoare nominală de 45,1 mil. lei.

În anul 2019, s-a constatat  că  ponderea veniturilor administrate de SFS raportate la PIB, au înregistrat o diminuare, atât la BPN cât și la BS. La fel, auditul atestă că în anul 2019 s-a înregistrat cel mai încetinit ritm de creștere a veniturilor. Un instrument util pentru analizarea acestui fenomen ar constitui estimarea nivelului economiei tenebre în țară. Însă se menționează, că în anul 2019 nu au existat studii oficiale cu referință la acest subiect important.

•    SFS nu utilizează metodele de prognozare bugetară prestabilite
Fundamentarea și prognoza veniturilor pentru anul 2019 s-a realizat de către MF, aceasta fiind remisă doar spre coordonare organului fiscal. Deși, SFS are atribuții de planificare, organul fiscal nu a fost nemijlocit antrenat în fundamentarea veniturilor bugetare și în elaborarea prognozelor bugetare prin aplicare a metodelor reglementate. 

•    Neexercitarea pe deplin a atribuției de administrator de venituri, provenite din taxe și plăți pentru serviciile acordate de unele autorități ale statului, precum și din aplicarea amenzilor
În anul 2019, SFS a fost desemnat în calitate de administrator de venituri la unele plăți și taxe provenite din prestarea serviciilor publice și aplicarea sancțiunilor de către unele autorități ale statului. Însă, organul fiscal nu și-a realizat pe deplin atribuțiile ce țin de exercitarea acestui rol, neefectuând controlul asupra virării integrale și în timp a veniturilor respective. Prin urmare organul fiscal s-a limitat doar la evidența plăților încasate și reconcilierea acestor date cu Ministerul Finanțelor, fără a dispune de sumele calculate la buget. Acest fapt a afectat acuratețea informației din Sistemul Informațional al SFS, date care stau la baza statisticilor fiscale privind veniturile calculate la buget, achitările, precum și suma reală a restanțelor și supraplăților înregistrate de contribuabili.

•    Deficiențe în raportarea restanțelor din evidența fiscală a SFS
Nivelul restanțelor administrate de către SFS reflectă, per ansamblu, o tendință de descreștere, însă acest fenomen se datorează stingerii restanțelor din evidența de bază și trecerii obligațiilor fiscale în evidența specială, care în condițiile cadrului legal nu se consideră restanțe. La situația din 31.12.2019 obligațiile fiscale care figurau în evidența specială au însumat 12 034,4 mil.lei, sau majorându-se comparativ cu anul 2018 cu 541 mil. lei. 

Cu privire la corectitudinea raportării de către organul fiscal a restanțelor se menționează că SFS a exclus neîntemeiat din evidența fiscală restanțele unor contribuabili în suma de 8,4 mil. lei, cu toate că aceștia nu le-au achitat și nu au fost scăzute din datorii prin alte metode legale. Pe parcursul auditului, SFS a restabilit în evidență și a raportat suplimentar MF suma respectivă, fiind corectate dările de seamă.

•    Normele interne nu au prevăzut raportarea restanțelor contribuabililor insolvabili
La finele anului 2019, obligațiile fiscale datorate la bugetul de stat înscrise în evidența specială au însumat  peste 12 miliarde de lei. În totalul acestora, 6,7 miliarde lei revin  datorilor contribuabililor aflați în procedură de insolvabilitate. Conform art. 129 din Codul Fiscal se statuează că aceste obligații sunt considerate restanțe, iar conform art.206 sunt atribuite la obligații fiscale înregistrate în evidența specială. În acest context se menționează că lipseau normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor privind modul de raportare a restanțelor contribuabililor insolvabili. Pe parcursul auditului  MF a efectuat modificări în Regulamentul aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.103 din 09.12.2005, stipulând că obligațiile fiscale restante ale contribuabililor insolvabili nu se raportează ca restanțe.

•    Aplicarea ulterior termenului limită a stimulării fiscale a contribuabililor
Auditul a stabilit că SFS a anulat ulterior finalizării procesului de stimulare fiscală, suma amenzilor și majorărilor de întârziere în valoare de 2,1 mil. lei, acestea fiind stinse în evidență fiscală de bază în aprilie 2019, deși termenul regulamentar prestabilit pentru acest proces a expirat. Suma de 2,1 mil.lei nu și-a găsit reflectarea în datele agregate și raportate privind rezultatele procesului de stimulare fiscală. 

•    Procesul de executare silită a arieratelor este vulnerabil și necesită a fi consolidat
Reforma instituțională și operațională promovată în ultimii ani de organul fiscal a contribuit la modernizarea și dezvoltarea funcției de executare silită a arieratelor. Totuși există  unele neconformități pe care organul fiscal urmează să le remedieze. În acest context auditul menționează neaplicarea sechestrării cotelor sociale deținute de contribuabilii restanțieri în capitalul social a unor societăți cu răspundere limitată, neexistând nici un precedent de utilizare a acestui instrument stabilit conform prevederilor Codului fiscal. 

Efectuând verificări selective auditul a constatat per total trei cazuri când contribuabilii aveau restanțe la buget în valoare de 32,9 mil. lei, în același timp deținând cote sociale în societățile cu răspundere limitată în valoare de 95,4 mil. lei, care nu au fost sechestrate regulamentar.  

La situația din 31.12.2019,  executorii judecătorești aveau intentate proceduri de executare a 439 documente emise de SFS în sumă de 408,6 mil lei, dintre care au fost restituite la buget doar 26,6 mil. lei, sau 6,5%.
•    Necontestarea în modul stabilit de Codul de executare a actelor emise de executorul judecătoresc, prin care au fost afectate interesele statului privind recuperarea la buget
Conform contractului încheiat la datat cu 27 februarie 2020 între executorul judecătoresc și un agent economic, executorul i-a transmis bunurile pentru comercializare în condiții de consignație. De menționat că agentul economic nu dispunea de un magazin specializat în comercializarea bijuteriilor, ridicându-și licența de activitate cu metale și pietre prețioase cu 8 zile înainte de a fi încheiat contractul de consignație. Echipa de audit efectuând  vizualizări la fața locului a constatat că la adresa indicată în contract  își desfășoară activitatea un restaurant. Mai mult ca atât, în perioada instituirii stării de urgentă epidemiologică în țară, executorul judecătoresc de comun cu consignatarul, a reevaluat de două ori valoarea bunurilor, micșorând-o cu 3,4 mil lei sau până la 4,1 mil. lei, motivând că bijuteriile din aur și argint nu au putut fi comercializate în lunile martie-aprilie 2020, acestea, ulterior, fiind doar expuse vânzării pe un portal online. Doar în pe perioada auditului organul fiscal a solicitat executorului judecătoresc să-și revizuiască actele emise, la  care executorul a comunicat că a reziliat contractul cu consignatarul și a anulat actele de evaluare a bunurilor.    
•    SFS nu deține date privind rezultatele investigării și urmăririi penale a fraudei fiscale de către organele competente
Deși, în cadrul controalelor fiscale SFS sistematic constată infracțiuni fiscale, materialele controalelor fiind remise pentru investigare organelor de drept, instituția nu dispune în toate cazurile de date privind intentarea acțiunilor de investigare și rezultatele examinării acestora. Cele menționate au fost  condiționate și de faptul că SFS nu are încheiate acorduri bilaterale de cooperare cu organele de drept, ceea ce ar asigura calitatea datelor deținute. 

Potrivit concluziei de audit, în perioada auditată SFS a dispus de un sistem relativ funcțional din punct de vedere a conformității, fiind întreprinse acțiuni privind consolidarea și dezvoltarea controlului intern managerial al instituției aferent administrării fiscale, punându-se accent pe modernizarea și perfecționarea procedurilor aplicate, dezvoltarea cadrului normativ intern, ceea ce în final a asigurat o mai bună organizare a activității instituției. Însă, în pofida efortului depus, auditul constată prezența unor nereguli și vulnerabilități aferente administrării fiscale.