Funcționarea azilurilor și internatelor pentru pensionari și persoane cu dezabilități - gaură neagră în utilizarea banilor publici

MUNTEANU Andrei

Membru


december 18, 2017 • views 4214

curtea-suprema

Semestrul II al anului 2017 a fost perioada, în care Curtea de Conturi a planificat, inclusiv, efectuarea misiunilor de audit financiar în unele instituții subordonate Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, care deservesc cele mai defavorizate categorii de persoane și anume: veterani de război, pensionari, persoane adulte cu dizabilități mintale și fizice, etc.

Auditul financiar a fost efectuat la următoarele entități din categoria celor sus-menționate: Centrul republican de reabilitare a invalizilor, veteranilor muncii și războiului din com. Cocieri, r. Dubăsari; Internatul Psihoneurologic din mun. Bălți; Azilul Republican pentru invalizi și pensionari din mun. Chișinău, instituțiile fiind selectate aleatoriu.

Rezultatele auditului au stabilit încălcări grave, fiind caracterizate de un management defectuos, rezultat prin cheltuieli ineficiente a banilor publici, inclusiv cu risc sporit de fraudă, fapt care a influențat la mod direct și calitatea serviciilor prestate beneficiarilor.

Evaluările auditului public extern denotă că, conducerea instituțiilor, pentru perioada auditată, nu a asigurat implementarea conformă a managementului financiar și control, precum și nu a elaborat și aprobat politici privind evidența contabilă ținând cont de Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar. Aceste circumstanțe au determinat admiterea denaturărilor semnificative în evidența contabilă și raportarea financiară, precum și gestionarea defectuoasă a patrimoniului public.

Încălcările sunt grave și multe, dar, ținând cont de categoriile de beneficiari care se deservesc în aceste instituții, aș dori să trec în revistă doar cele, care au un impact direct asupra calității serviciilor prestate.

Pornind de la faptul, că transparența oricărui proces din instituții, asigură conformitate și eficiență, nu pot să trec cu vederea iregularitățile grave admise de factorii de decizie în cadrul achizițiilor publice. Astfel, evitarea prevederilor legale, exprimată prin divizarea contractelor de achiziție, s-a soldat cu un șir de încălcări care se exprimă prin: procurarea produselor alimentare la prețuri exagerate (în unele cazuri duble sau chiar triple) prin favorizarea unor operatori economici, achiziționarea produselor în cantități net superioare necesităților instituțiilor (care ulterior se alterează prin depozite), procurarea produselor alimentare cu termen expirat, cât și a produselor alterate.

O altă pată neagră în activitate ține de procesul de alimentație a beneficiarilor, care lasă foarte mult de dorit. Pe lângă produsele alterate și cele cu termen expirat, care au fost depistate pe masa beneficiarilor, au fost stabilite situații când cantitatea de carne servită la masă, constituia doar jumătate din cantitatea eliberată din depozit și decontată. Totodată, angajații instituțiilor se alimentează cu bucatele preparate pentru beneficiari, fiind depistate produse alimentare și bucate preparate, dosite în dulapurile angajaților. Acest fapt, a cauzat, respectiv, subalimentarea beneficiarilor, care de altfel este vitală.

Nu stau mai bine lucrurile nici la capitolul „produse igienice”. Rezultatele auditului denotă că, în unele instituții beneficiarii primesc doar 10 la sută din necesarul stabilit, fiind nevoiți să procure din surse proprii produse cum ar fi: săpun, pastă/periuță de dinți, etc. Hainele și încălțămintea destinată beneficiarilor este decontată în lipsa documentelor confirmative, concomitent, beneficiarii nefiind asigurați cu cele necesare.

Din păcate, în timp ce persoanele nu beneficiază de strictul necesar, inventarierea efectuată pe parcursul misiunii a stabilit atât lipsuri, cât și surplusuri, în unele cazuri în proporții mari. Astfel, în cazul unei instituții au fost stabilite bunuri nereflectate în evidența contabilă în sumă de zeci de mii de lei, primite cu titlu de donație, acestea fiind produse alimentare, produse igienice, haine, mobilier, etc.

În cadrul unei instituții, beneficiarii sânt cazați în camere cu condiții antisanitare, ce pot dăuna sănătății, în timp ce azilul dispune de camere libere, recent reparate, cu condiții foarte bune.

Problemele constatate sânt mult mai multe și în majoritate grave, iar cel mai grav în această situație este faptul că, aceste persoane, în majoritate de o vârstă înaintată și/sau cu dizabilități, care s-au dedicat pe parcursul vieții acestei țări, la bătrânețe, din păcate, nu beneficiază de acea asistență socială calitativă, garantată de stat. Toate acestea se întâmplă din cauza unui management defectuos a managerilor instituțiilor auditate, cât și a lipsei de control din partea autorităților centrale, responsabile de acest domeniu.

Binevenit este faptul, că persoanele beneficiare, chestionate pe parcursul misiunii, au declarat că, după inițierea misiunii de audit, resimt o îmbunătățire a calității serviciilor prestate, inclusiv alimentația mai bună, alocarea bunurilor igienice, etc.

În speranța schimbărilor pozitive în acest domeniu, punem accent pe necesitatea reacționării prompte a Agenției Naționale pentru Asistență Socială și Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în vederea întreprinderii acțiunilor ce se impun, inclusiv implementarea recomandărilor expuse în raportul de audit, cât și informarea tuturor instituțiilor subordonate despre iregularitățile sistemice depistate și măsurile necesare a fi întreprinse întru neadmiterea acestora pe viitor.