Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Gestionarea finanțelor și patrimoniului public ale UAT satul Măgdăcești au fost examinate de Curtea de Conturi

Gestionarea finanțelor și patrimoniului public ale UAT satul Măgdăcești au fost examinate de Curtea de Conturi

Noiembrie 25, 2020 accesari 587

Prezentare

Ședință video

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la 25 noiembrie curent, Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unităţii administrative-teritoriale (UAT) satul Măgdăcești, încheiate la 31 decembrie 2019 și Raportul auditului conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială satul Măgdăcești pentru anul 2019.

Satul Măgdăcești este o UAT de nivelul I din raionul Criuleni, care cuprinde o suprafață totală a terenurilor de 1458.80 ha și dispune de o populație de circa 5,5 mii locuitori. Din bugetul local sunt finanțate 5 entități cu un efectiv de personal de 117,2 unități. De asemenea UAT Măgdăcești este fondatorul a 2 întreprinderi municipale (ÎM): „Apă Canal Măgdăcești” și „Eco-Rural Prim”.

Scopul auditului financiar a constat în oferirea unei asigurări rezonabile că rapoartele financiare consolidate ale UAT satul Măgdăcești nu sunt afectate de denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.

În opinia echipei de audit rapoartele financiare ale UAT Măgdăcești, cu unele excepții prezentate în continuare, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, fiind emisă opinia cu rezerve.

Rezultatele auditului financiar indică asupra unor iregularități care au influențat rapoartele financiare ale UAT satul Măgdăcești, prin subevaluarea a trei grupuri de conturi: 371 “Terenuri”, 312 “Construcții speciale” și 313 “instalații de transmisie”. De asemenea au fost identificate și unele abateri care au influențat rapoartele financiare, printre care necorespunderea prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 216 din 2015 principiului contabilității de angajamente, care a cauzat subevaluarea veniturilor efective, a creanțelor și datoriilor autorităților administrației publice locale (AAPL) Măgdăcești, în materie de restanțe, avansuri ale contribuabililor aferente impozitelor, taxelor locale și serviciilor cu plată prestate.

La rândul său, auditul de conformitate a avut drept scop oferirea unei asigurări rezonabile asupra conformității formării, utilizării și raportării fondurilor publice de către AAPL Măgdăcești în anul 2019, în funcție de criteriile definite.

O situație precară este constatată în special la estimarea bazei impozabile a bunurilor imobiliare. Astfel, din totalul celor 2661 de bunuri imobiliare înregistrate în Registrul bunurilor imobile (RBI), doar 88, sau 3,31 %, au fost supuse evaluării în scopul impozitării de către Agenția Servicii Publice. În celelalte cazuri, baza impozabilă a fost determinată de către comisia de evaluare provizorie a clădirilor, conform unor estimări nejustificate, care nu țin cont de suprafața reală și valoarea de piață a bunurilor imobiliare, generând astfel ratarea unor venituri semnificative din această sursă.

O altă deficiență identificată de către audit ține de neutilizarea conform destinației a transferurilor pentru învățământul general în sumă de 432,65 mii lei. Situația a fost generată de înregistrarea unor economii la executarea cheltuielilor curente aferente domeniilor nominalizate, care deși urmau a fi virate la sfârșitul anului de gestiune, în mărimea sumei respective în bugetul de la care au fost primite, au fost utilizate neconform pentru finanțarea unor investiții capitale.

Abateri de la cadrul normativ în vigoare au fost depistate și la casarea produselor petroliere. Astfel, auditul denotă că pe parcursul anului 2019, Primăria satului Măgdăcești a casat combustibil fără a fi întocmite documentele justificative corespunzătoare.

Misiunea de audit a identificat unele neconformități în gestionarea resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către AAPL Măgdăcești. Lipsa sistemului de control intern managerial la nivel de primărie, colaborarea insuficientă cu structurile Serviciului Fiscal de Stat și a Agenției Servicii Publice, precum și aplicarea incorectă a prevederilor normative au determinat carențe în estimarea și planificarea corectă a veniturilor și cheltuielilor bugetare, înregistrarea și administrarea corectă a patrimoniului, corectitudinea cheltuielilor efectuate și corectitudinea procedurilor aplicate.