Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 1 din 13 ianuarie 2011 privind Raportul auditului formării şi utilizării resurselor bugetului raionului Ocniţa pe anii 2009-2010 (9 luni) şi gestionării patrimoniului public

Numar din data de 2011-01-13 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 15

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului finanţelor dna M. Cărăuş, preşedintelui raionului Ocniţa dl M. Postolache, şefului Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional Ocniţa dl C. Gudima, şefului Direcţiei generale învăţămînt, tineret şi sport a Consiliului raional Ocniţa dna V. Cazacu, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului formării şi utilizării resurselor bugetului raionului Ocniţa pe anii 2009-2010 (9 luni) şi gestionării patrimoniului public.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în temeiul art.14 alin.(1) lit.(i) şi art. 30 alin.(4) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, la cererea Fracţiunii parlamentare a Partidului Democrat din Moldova, avînd ca scop obţinerea probelor de audit credibile şi rezonabile pentru susţinerea constatărilor şi concluziilor de audit referitor la evaluarea conformităţii cu statutul şi regulamentele aplicabile a execuţiei veniturilor şi cheltuielilor bugetului raionului Ocniţa pe anii 2009-2010 (9 luni), precum şi a conformităţii gestionării patrimoniului public.

Auditul a fost planificat şi s-a desfăşurat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Auditul formării şi utilizării resurselor bugetului raionului Ocniţa pe anii 2009-2010 (9 luni) şi gestionării patrimoniului public a relevat existenţa unor iregularităţi şi neconformităţi admise la execuţia veniturilor şi cheltuielilor bugetului raionului Ocniţa şi la gestionarea patrimoniului public de către autorităţile administraţiei publice locale din raionul Ocniţa, care se exprimă prin:

  • gestionarea inadecvată a patrimoniului public (inclusiv a terenurilor), care a dus la neîncasarea la buget a veniturilor respective în sumă de 1139,9 mii lei, precum şi la neasigurarea integrităţii lui;
  • lipsa controlului şi neasigurarea respectării prevederilor legale ce ţin de retribuirea muncii, ceea ce a condiţionat un risc sporit de fraudă şi a dus la efectuarea cheltuielilor neregulamentare în sumă de 410,2 mii lei;
  • majorarea neîntemeiată cu suma de 251,3 mii lei a valorii lucrărilor de construcţie executate la reparaţia capitală;
  • efectuarea cheltuielilor din contul fondului de rezervă ce nu se asimilează unor cheltuieli cu caracter excepţional şi imprevizibil, în lipsa deciziilor corespunzătoare ale organului deliberativ raional;
  • neînregistrarea dreptului de proprietate asupra 136 de bunuri imobile, cu valoarea sumară de 124,7 mil.lei, care constituie patrimoniul public al raionului Ocniţa;
  • organizarea cu deficienţe a evidenţei contabile, ce a determinat reflectarea neveridică în rapoartele financiare a cheltuielilor bugetare.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului formării şi utilizării resurselor bugetului raionului Ocniţa pe anii 2009-2010 (9 luni) şi gestionării patrimoniului public, anexat la prezenta hotărîre.

2. Prezenta hotărîre şi Raportul de audit se remit:

2.1. Aparatului preşedintelui raionului Ocniţa şi se cere de la preşedintele raionului Ocniţa şi primarii satelor (comunelor) menţionate în prezentul Raport să examineze în şedinţele Consiliului raional şi Consiliilor locale rezultatele auditului, cu adoptarea unor decizii privind înlăturarea deficienţelor constatate la execuţia bugetelor UAT de nivelul al doilea şi, respectiv, de nivelul întîi, şi să întreprindă măsuri întru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit.

2.2. Fracţiunii parlamentare a Partidului Democrat din Moldova, pentru informare.

3. Se ia act că:

3.1. materialele auditului privind cheltuielile neregulamentare la salarizarea personalului Direcţiei generale învăţămînt, tineret şi sport (DGÎTS) a Consiliului raional Ocniţa şi la achitarea lucrărilor de reparaţie capitală la Şcoala sportivă din or. Ocniţa au fost remise Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, pentru examinare după competenţă;

3.2. de către Consiliul raional Ocniţa a fost aprobat un nou Regulament privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor fondului de rezervă;

3.3. contabilitatea Aparatului preşedintelui raionului a restabilit în evidenţa contabilă valoarea investiţiilor pentru reparaţii capitale în sumă de 2679,6 mii lei;

3.4. funcţionarilor publici ai Aparatului preşedintelui raionului Ocniţa şi Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional Ocniţa de la 01.10.2010 li s-a anulat plata sporului la salariu pentru acces permanent la secretul de stat;

3.5. de către persoanele cu răspundere materială ale DGÎTS a fost restituită la buget suma de 9,0 mii lei;

3.6. Primăria or. Ocniţa a încheiat două contracte privind utilizarea a două terenuri cu suprafaţa totală de 0,175 ha;

3.7. valoarea lucrărilor executate la obiectul "Centrul de cultură pentru tineret din or. Otaci" a fost diminuată cu suma de 243,2 mii lei şi la obiectul "Anexa la Şcoala medie "C. Stamati" din s. Ocniţa" - cu suma de 5,5 mii lei, fiind efectuate corectările respective.

4. Despre executarea pct. 2.1. din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

5. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Recomandari (15)

1. AAPL din raionul Ocniţa să întreprindă acţiuni în vederea identificării ca obiecte impozabile a tuturor unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, cu luarea măsurilor de încasare regulamentară a plăţilor cuvenite la buget

2. Primăria or. Ocniţa să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu identificarea tuturor utilizatorilor acestora, în vederea calculării, solicitării şi încasării plăţilor cuvenite pentru folosirea lor.

3. Să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii şi un control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

4. AAPL din raionul Ocniţa să eficientizeze controlul asupra valorificării cheltuielilor pentru investiţii şi reparaţii capitale şi să asigure respectarea prevederilor legale la autorizarea lucrărilor de construcţie şi reparaţie capitală.

5. Primăriile Calaraşovca şi Vălcineţ să întreprindă măsuri în vederea restituirii în bugetul de stat a defalcărilor pentru elaborarea documentelor normative în construcţii în sumă de 3,0 mii lei.

5. Primăriile Calaraşovca şi Vălcineţ să întreprindă măsuri în vederea restituirii în bugetul de stat a defalcărilor pentru elaborarea documentelor normative în construcţii în sumă de 3,0 mii lei.

6. Să conformeze Regulamentul privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al raionului Ocniţa la prevederile legale şi să ia măsuri în vederea înlăturării deficienţelor constatate

7. Să stabilească unele proceduri de control intern privind asigurarea utilizării conform destinaţiei a mijloacelor fondului de rezervă.

8. Să examineze modul de gestionare a patrimoniului public, cu stabilirea concretă a modalităţii de soluţionare a problemelor existente.

9. Să întreprindă măsuri întru exploatarea conformă a imobilelor.

10. Să încheie contractele de gestionare a patrimoniului public cu directorii IMSP, totodată, asigurînd întocmirea actelor de primire-predare a patrimoniului administrat de aceştia şi înregistrarea conformă a lui

11. Să ajusteze evidenţa contabilă a patrimoniului transmis în gestiunea IMSP.

12. AAPL din raionul Ocniţa să înregistreze la organele cadastrale patrimoniul proprietate publică ( 136 de imobile cu valoarea estimată la suma de 124,7 mil.lei).

13. Consiliul raional Ocniţa să asigure respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitor la modul de creare a fondului local de susţinere socială a populaţiei şi legalitatea utilizării mijloacelor acestuia.

14. Să efectueze achiziţiile de lucrări şi servicii în conformitate cu cadrul legal şi să asigure controlul asupra executării corespunzătoare a obligaţiilor contractuale şi înlăturarea tuturor deficienţelor.

Cerinte (1)

2.1. Aparatului preşedintelui raionului Ocniţa şi se cere de la preşedintele raionului Ocniţa şi primarii satelor (comunelor) menţionate în prezentul Raport să examineze în şedinţele Consiliului raional şi Consiliilor locale rezultatele auditului, cu adoptarea unor decizii privind înlăturarea deficienţelor constatate la execuţia bugetelor UAT de nivelul al doilea şi, respectiv, de nivelul întîi, şi să întreprindă măsuri întru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit.