Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 24 din 29 mai 2012 privind Raportul auditului bugetului UTA Găgăuzia pe anul 2011 şi gestionării patrimoniului public

Numar din data de 2012-06-08 Nr. cerinte: 5 Nr. recomandari: 101

Curtea de Conturi, în prezenţa Guvernatorului (Başcanului) Găgăuziei dl M.Formuzal, prim-viceguvernatorului (Başcanului) Găgăuziei dl V.Ianioglo, şefului adjunct al Direcţiei Generale Finanţe a UTA Găgăuzia dna T Doiceva, fostului şef al Direcţiei Generale Finanţe a UTA Găgăuzia dl M.Grecu, şefului Direcţiei Generale Învăţămînt dna V.Balova, şefului Direcţiei Generale Construcţii, Dezvoltarea Infrastructurii şi Comunicaţii dl P.Zlatov, viceprimarului mun.Comrat dl A.Tarnavschii, primarului or.Ceadîr-Lunga dl Gh.Ormanji, primarului s.Chirsova dl S.Sapunji, directorului Întreprinderii de Stat "Sud-A-Con" dl V.Croitor, şefului Oficiului teritorial Comrat al Cancelariei de Stat dna O.Cîrma, şefului Oficiului cadastral teritorial Comrat dl V.Marcovschii, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului bugetului UTA Găgăuzia pe anul 2011 şi gestionării patrimoniului public.

Misiunea de audit s-a realizat în temeiul art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi (pe anul 2011 şi pe anul 2012), avînd drept scop verificarea respectării de către autorităţile administraţiei publice locale din UTA Găgăuzia a prevederilor regulamentare în exerciţiul bugetar; corespunderii cadrului normativ şi analitic a procedurilor de evaluare, planificare şi colectare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi de planificare, executare şi raportare a cheltuielilor bugetare; administrării şi integrităţii patrimoniului public.

Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[2]. Probele de audit au fost obţinute prin examinarea rapoartelor privind execuţia bugetară, rapoartelor financiare ale entităţilor auditate, registrelor contabile; verificarea documentelor primare, actelor de recepţie a lucrărilor ce ţin de valorificarea investiţiilor şi de reparaţiile capitale; analiza indicatorilor şi a unor date semnificative; observaţii directe, precum şi prin studierea explicaţiilor persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul entităţilor supuse auditului. Au fost analizate hotărârile şi dispoziţiile Guvernatorului şi Comitetului executiv al Găgăuziei, deciziile organelor deliberative şi executive ale UAT de nivelul I.

Examinînd rezultatele auditului, audiind rapoartele prezentate şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

a constatat:

În pofida măsurilor întreprinse de autorităţile executive din UTA Găgăuzia privind îmbunătăţirea managementului execuţiei bugetare, acestea nu au corespuns în măsură deplină rigorilor. S-au depistat unele nereguli şi abateri pe întreg procesul şi exerciţiul bugetar, o parte din acestea fiind menţionate şi în cadrul auditului precedent, ceea ce denotă un nivel scăzut de implementare a cerinţelor înaintate de auditul precedent. Se atestă ineficienţă şi la gestionarea patrimoniului proprietate publică a Găgăuziei. Aceste deficienţe, în final, influenţează negativ asupra realizării priorităţilor economice şi sociale ale UTA Găgăuzia.

Generalizînd iregularităţile şi neconformităţile admise în administrarea mijloacelor financiare şi gestionarea patrimoniului public, expuse în Plenul Curţii de Conturi, menţionează următoarele.

  • Contrar prevederilor legale şi atribuţiilor stipulate în Regulamentul DGF, aceasta nu a organizat conform cerinţelor elaborarea proiectului bugetului UTA Găgăuzia, precum estimarea la justa valoare a bazei de impozitare, inclusiv prin analizarea surselor de venituri ale UAT de nivelul I. În procesul de formare a bugetelor de toate nivelurile, Comitetul Executiv al Găgăuziei nu are un program de activitate şi stabilire a obiectivelor pentru autorităţile din teritoriu (Direcţia Generală Finanţe, Direcţia Generală Dezvoltare Economică, Comerţ, Servicii şi Relaţii Economice Externe; Serviciul fiscal; Serviciul cadastral; alte instituţii), în scopul evaluării potenţialului economic şi estimării veridice a bazei de impozitare. În procesul de elaborare bugetară, DGF a micşorat în unele cazuri prognozele propuse de UAT de nivelul I, în lipsa unor justificări relevante. Disfuncţionalitatea acestui proces denotă diferenţele semnificative între veniturile planificate şi încasările efective înregistrate pe parcursul anului, ceea ce a determinat autorităţile reprezentative şi deliberative din UTA Găgăuzia să rectifice toate cele 55 categorii de venituri pe parcursul anului bugetar. În acest context, s-a constatat necesitatea stringentă ca Comitetul Executiv al Găgăuziei, Direcţia Generală Finanţe, în comun cu Inspectoratul Fiscal, Serviciul Statistică, să demareze un program de formare a datelor analitice pentru evaluarea bazei de impozitare pe toate categoriile de taxe şi impozite (contingent) formate pe teritoriul raionului.
  • Auditul a relevat unele deficienţe la determinarea raporturilor între bugetul de stat şi bugetul central al UTA Găgăuzia, fapt cauzat de lipsa indicatorilor-cheie reglementaţi privind numărul personalului administrativ din cadrul AAPL de nivelul II din UTA Găgăuzia, acest indice fiind aprobat de Comitetul Executiv al Găgăuziei.
  • Există probleme la calcularea surselor destinate domeniului învăţământului, astfel încît din bugetul de stat au fost alocate transferuri pentru contingentul de copii în baza datelor Biroului Naţional de Statistică, pe cînd din bugetul central al UTA Găgăuzia s-au alocat transferuri bugetelor UAT de nivelul I în baza datelor privind numărul real al copiilor care frecventează instituţiile de învăţămînt. Prin urmare, în bugetul central al UTA Găgăuzia s-a format o rezervă semnificativă de mijloace în sumă de 18,0 mil.lei, alocate din bugetul de stat pentru întreţinerea copiilor şi elevilor în instituţiile preuniversitare. Din rezerva respectivă - 14,5 mil.lei au fost direcţionaţi drept sursă pentru echilibrarea bugetului central, ţinîndu-se cont de faptul că pe parcursul anului bugetar nu au fost realizate veniturile preconizate.
  • Deşi DGF a elaborat cadrul regulator departamental privind principiile de bază ale politicii în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare, inclusiv la stabilirea relaţiilor interbugetare cu UAT de nivelul I, acesta nu a fost respectat la distribuirea transferurilor alocate din bugetul de stat pentru nivelarea posibilităţilor financiare ale UAT de nivelul I. Conform notelor metodologice ale DGF, normativele de cheltuieli au fost stabilite în mărimi egale pentru toate UAT. Efectiv, DGF a distribuit transferurile în lipsa unor calcule argumentate, astfel formîndu-se o discrepanţă în sumă de 10,3 mil.lei între transferurile calculate potrivit normativelor prestabilite şi cele real alocate UAT de nivelul I. Analogic, s-au distribuit şi transferurile alocate suplimentar de la bugetul de stat în sumă de 6,2 mil.lei, ca urmare a rectificării bugetului de stat.
  • Planificarea necorespunzătoare a veniturilor bugetare, precum şi nepreocuparea autorităţilor executive privind identificarea şi colectarea surselor proprii de venituri, constituie un impediment în consolidarea propriilor bugete. Verificările selective ale auditului denotă că neîncasarea integrală a plăţilor pentru arenda terenurilor agricole şi terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate, a impozitului funciar şi taxei pentru amplasarea publicităţii au determinat ratarea veniturilor în bugetele locale în sumă totală de pînă la 13,3 mil.lei, inclusiv:

- plăţile pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate - 12,7 mil.lei;

- impozitul funciar - 0,5 mil.lei;

- taxa de publicitate - 0,1 mil.lei.

De asemenea, auditul a identificat nefuncţionalitatea mecanismului de impozitare a bunurilor imobiliare aflate la etapa de finisare a construcţiei mai mult de 50%. Această situaţie este condiţionată de lipsa mijloacelor necesare pentru evaluarea imobilelor respective de către organul cadastral.

  • O rezervă semnificativă nevalorificată la acumularea veniturilor proprii în bugetele locale sînt şi restanţele contribuabililor, care în perioada auditată au avut o tendinţă de creştere continuă, la 31.12.2011 atingînd cifra de 21,2 mil.lei, ceea ce denotă că organul fiscal, dar şi AAPL nu întreprind măsuri eficiente în vederea acumulării veniturilor.
  • Urmare managementului financiar necorespunzător, s-au constatat abateri în materie de disciplină financiară la efectuarea cheltuielilor din bugetul central al UTA Găgăuzia şi bugetele locale, care au rezultat în următoarele:

- AAPL din UTA Găgăuzia nu au întreprins măsuri în vederea optimizării numărului de unităţi de personal şi a cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, astfel neţinînd cont de prescripţiile Hotărîrii Guvernului nr.589 din 29.07.2011[3]. Prin urmare, la finele anului de gestiune, numărul unităţilor de personal era majorat cu 209,9 unităţi faţă de numărul-limită stabilit (6871 unităţi). Acest fapt generează cheltuieli suplimentare la bugetele locale din UTA Găgăuzia în sumă de 6,9 mil.lei.

- 15 AAPL de nivelul I din UTA Găgăuzia nu au asigurat respectarea normelor financiare, stabilite în mod legal, pentru alimentarea copiilor din instituţiile instructiv-educative. Mai mult decît atît, s-a identificat un caz cînd la alimentaţia copiilor se utilizau produse necalitative.

- S-a relevat prezenţa încălcărilor şi la achiziţionarea bunurilor şi serviciilor. La DGÎ, grupul de lucru pentru achiziţii publice n-a examinat şi n-a concretizat necesităţile de procurare a bunurilor şi serviciilor în sumă de 1,9 mil.lei (tehnică video şi de calcul), din care 0,5 mil.lei - fără acoperire financiară. O parte din tehnica procurată pentru instituţiile educaţionale în sumă de 0,3 mil. lei a fost repartizată de către DGÎ Comitetului Executiv şi unor entităţi din subordinea acestuia, astfel fiind utilizată nu după destinaţie.

- Comitetul Executiv al Găgăuziei şi AAPL nu dispun de o politică investiţională bine determinată privind finalizarea celor 16 obiective în curs de execuţie. Unele obiective au fost iniţiate fără o previziune privind corespunderea lor utilităţilor, altele nu întrunesc scopul declarat. Totodată, s-au constatat cazuri de valorificare neregulamentară a investiţiilor în sumă totală de 1,6 mil.lei. Toate acestea determină ineficienţa utilizării mijloacelor publice.

- În lipsa surselor financiare, pe parcursul anilor 2010-2011 au fost contractate, executate şi date în exploatare 6 obiecte de gazificare în valoare de 0,8 mil.lei. Se relevă că, deşi obiectivele date funcţionează, beneficiarul acestora - Î.S. "Sud-A-Con" nu a prezentat auditului procesele-verbale de recepţie a lucrărilor îndeplinite şi nu le-a înregistrat în evidenţa contabilă. Atît valoarea lucrărilor respective, cît şi valoarea unor obiective în curs de execuţie în sumă totală de 21,2 mil.lei nu a fost înregistrată în Bilanţul executării bugetului autorităţilor/ instituţiilor publice ale UTA Găgăuzia, dat fiind că evidenţa contabilă a beneficiarului este ţinută pe principii la autogestiune, cel din urmă neprezentînd dări de seamă DGF.

- Fără a dispune de un plan general al taberei de odihnă "Olimpieţ", precum şi de un proiect expertizat şi verificat în modul stabilit, DGÎ a iniţiat construcţia unei case pentru odihna copiilor din panele "sandwich", în aceste scopuri fiind valorificate mijloace în sumă de 0,5 mil.lei. Potrivit estimărilor efectuate de o instituţie din domeniul dat, costul lucrărilor a fost exagerat cu suma de 140,0 mii lei.

- O indisciplină generală s-a constatat la execuţia lucrărilor de reparaţie a grădiniţei din s.Chirsova. Nerespectîndu-se procedura de planificare, achiziţionare, contractare şi documentare a lucrărilor respective, primăria s.Chirsova a executat lucrări de reparaţie, care, reieşind din explicaţiile primarului, constituie circa 140,0 mii lei.

- Nu au fost estimate şi valorificate în mod regulamentar şi lucrările şi serviciile de amenajare a teritoriului, datorită lipsei unei metodologii exhaustive în domeniul dat. Unele AAPL au achiziţionat lucrările şi serviciile respective contrar prevederilor legale în materie de liberă concurenţă şi transparenţă, concomitent raportînd neregulamentar cheltuieli în sumă de 2,7 mil.lei. Din contul mijloacelor preconizate pentru amenajarea teritoriului, cu acordul Consiliului orăşenesc Ceadîr-Lunga, a fost utilizată în alte scopuri suma de 155,2 mii lei.

- Acţiunile necoordonate între autorităţile centrale (Ministerul medului), Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia, precum şi autorităţile locale privind implementarea din mijloacele creditare a Programului de dezvoltare a serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă generează efectuarea cheltuielilor iraţionale, achitate sub formă de comision de angajament, comision unic, care în perioada anilor 2010-2011 au constituit suma de 0,6 mil.lei.

- O disciplină financiară precară s-a constatat la utilizarea de către DGÎ a autoturismelor de serviciu. Au fost identificate suspiciuni de fraudă la casarea a 2,2 tone de combustibil în valoare de 32,5 mii lei.

  • Există deficienţe şi la administrarea proprietăţii publice a UTA Găgăuzia, printre cele mai semnificative enumerîndu-se următoarele:

- Deşi, în temeiul recomandării Curţii de Conturi, Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia a stabilit unele acţiuni de îmbunătăţire a situaţiei economico-financiare a entităţilor cu capital social de stat, măsurile întreprinse nu s-au soldat cu rezultate. Consiliile locale, în calitate de fondatori ai entităţilor respective, nu promovează un management performant, inclusiv prin stabilirea indicilor economici, aprobarea business-planurilor, planurilor de perspectivă a dezvoltării acestor întreprinderi. Prin urmare, la situaţia din 31.12.2011, în proces de insolvabilitate se aflau 3 societăţi pe acţiuni, din cele 13 cu capital majoritar de stat, iar 3 societăţi pe acţiuni au încheiat anul 2011 cu pierderi din activitatea economico-financiară. Înregistrează pierderi şi întreprinderile municipale, precum şi cele de stat din UTA Găgăuzia. În acest context, se relevă că 11 întreprinderi municipale şi 6 întreprinderi de stat au încheiat anul 2011 cu pierderi în sumă totală de 2,9 mil.lei.

- Unele AAPL nu deţin o informaţie exhaustivă privind fondul funciar aflat în proprietate şi modul de utilizare a acestuia. Nu se contabilizează creanţele formate de la transmiterea în arendă a terenurilor proprietate publică, fapt cauzat de lipsa unor reglementări în domeniul dat. Nu au fost întreprinse măsuri privind recuperarea creanţelor de la neachitarea plăţilor pentru arendă în sumă totală de 0,3 mil.lei. Prezenţa conflictului de interese, precum şi ignorarea prevederilor legale de către consiliul local la stabilirea plăţii pentru arendă la un obiectiv acvatic, a determinat prejudicierea bugetului s. Chirsova cu suma de 211,6 mii lei.

-  O problemă nesoluţionată de mai mulţi ani este neînregistrarea la organul cadastral a patrimoniului public local - bunuri imobiliare în valoare totală de 172,0 mil.lei. De asemenea, nu au fost înregistrate la oficiile cadastrale şi bunurile întreprinderilor municipale şi ale întreprinderilor de stat din UTA Găgăuzia în valoare totală de 149,6 mil.lei.

  • Probleme şi deficienţe s-au constatat şi la recepţionarea şi contabilizarea ajutorului umanitar (5,0 mii tone motorină) acordat de Federaţia Rusă pentru lichidarea consecinţelor secetei. Ajutorul umanitar a fost recepţionat de către o Comisie formată de Comitetul Executiv, care a constatat lipsa de 80,9 tone motorină, faţă de cantitatea mărfii livrate de Federaţia Rusă şi vămuită la postul vamal de frontieră. Motorina respectivă a fost casată la pierderi, conform hotărîrii Comitetului Executiv, concomitent fiind înaintată o pretenţie transportatorului responsabil de integritatea bunurilor, care a respins-o.

Atît Comitetul Executiv, cît şi unele primării, cărora li s-a transmis motorina spre distribuire către populaţie, au aplicat neregulamentar normele de perisabilitate, astfel casînd 63 tone de motorină.

În pofida măsurilor întreprinse de către Comitetul Executiv, pînă în prezent nu s-a reuşit restituirea a 1011,5 tone de combustibil, cu valoare estimativă de 7,9 mil.lei, alocate agenţilor economici cu titlu de împrumut, deşi termenul de împrumut a expirat. Comitetul Executiv nu a calculat şi nu a aplicat sancţiunile pecuniare pentru nerespectarea termenelor de restituire a bunurilor, potrivit contractelor de împrumut, acestea la situaţia din 01.01.2012 constituind 3,1 mil.lei.

Contrar prevederilor legale, factorii de decizie ai UTA Găgăuzia nu au asigurat contabilizarea şi reflectarea în Bilanţul executării bugetului pe anul 2011 a soldului motorinei de 223,0 tone, în sumă de 1,7 mil.lei, şi a creanţelor agenţilor economici - 1128,5 tone, în sumă de 8,8 mil.lei.

Abaterile şi neregulile constatate sînt rezultatul lipsei unui sistem de control intern eficient în toate domeniile verificate, precum şi al responsabilităţii insuficiente de care au dat dovadă factorii de decizie la utilizarea banilor publici şi la gestionarea patrimoniului public.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului bugetului UTA Găgăuzia pe anul 2011 şi gestionării patrimoniului public, anexat la prezenta Hotărîre (Anexa nr.1).

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

2.1. Comitetului Executiv al Găgăuziei, pentru implementarea recomandărilor înaintate;

2.2. Preşedintelui Republicii Moldova şi Preşedintelui Parlamentului, pentru informare;

2.3. Comisiilor parlamentare permanente: economie, buget şi finanţe; administraţie publică şi dezvoltare regională, pentru informare;

2.4. Guvernului, pentru informare, şi se propune să întreprindă măsuri în vederea eficientizării activităţilor legate de implementarea Programului de dezvoltare a serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă, în vederea excluderii utilizării ineficiente a mijloacelor creditare alocate în scopurile menţionate.

2.5. Ministerului Finanţelor, pentru informare şi luare de atitudine privind activitatea necorespunzătoare a autorităţilor financiare şi fiscale din UTA Găgăuzia la evaluarea şi monitorizarea potenţialului economico-financiar aferent bazei de impozitare şi, respectiv, formării şi mobilizării integrale a veniturilor publice; necesitatea stabilirii unor reglementări exhaustive privind ţinerea evidenţei contabile a patrimoniului public local, inclusiv modul de înregistrare în evidenţa contabilă a terenurilor proprietate publică; precum şi elaborarea indicatorilor-cheie privind numărul personalului administrativ din cadrul AAPL de nivelul II din UTA Găgăuzia, cu prezentarea acestora spre aprobare Guvernului Republicii Moldova.

3. Se recomandă Adunării Populare a Găgăuziei să respecte principiile generale ale managementului financiar relevant în procesul de elaborare şi executare bugetară.

4. Se recomandă Inspecţiei de Stat în Construcţii să efectueze controlul asupra aplicării unitare şi întocmai de către Direcţia Generală Învăţămînt a legislaţiei şi documentelor normative în construcţii la construcţia casei pentru odihna copiilor.

5. Materialele auditului bugetului UTA Găgăuzia pe anul 2011 şi gestionării patrimoniului public, în ce priveşte ajutorul umanitar acordat de Federaţia Rusă, se remit Procuraturii Generale, pentru examinare după competenţă.

6. Se ia act că:

6.1. Comitetul Executiv al Găgăuziei:

- a asigurat activitatea Comisiei interdepartamentale pentru consolidarea disciplinei bugetar-fiscale în scopul colectării veniturilor în bugetul central al UTA;

- a reluat lucrările de reparaţie capitală a staţiei de epurare din or.Ceadîr-Lunga, pentru finisarea şi darea în exploatare a obiectivului;

- a întocmit actele de verificare a decontărilor cu prestatorii de servicii de păstrare a combustibilului recepţionat cu titlu de ajutor umanitar;

6.2. Inspectoratul Fiscal de Stat pe UTA Găgăuzia a efectuat calculele obligaţiilor fiscale ale agenţilor economici în sumă de 510,0 mii lei;

6.3. Î.S. "Sud-A-Con" a transmis către beneficiarii finali 4 obiective de reparaţii capitale în valoare de 0,8 mil. lei;

6.4. Direcţia Generală Învăţămînt:

- a aprobat Regulamentul privind activitatea grupului de lucru pentru achiziţii publice şi a divizat funcţiile între membrii acestuia;

- a aplicat sancţiunile disciplinare faţă de persoanele vinovate de comiterea încălcărilor la distribuirea şi casarea combustibilului;

- a demarat o investigaţie de serviciu privind identificarea persoanelor responsabile care au admis utilizarea neregulamentară a combustibilului;

6.5. Consiliile locale din s. Carbalia şi s. Beşalma au stabilit plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor şi obiectivelor private.

 7. Despre măsurile întreprinse pentru executarea punctelor 2.1., 2.4., 2.5., 3 şi 4 din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

8. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curții de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit și Standardelor auditului regularității".

[3] Hotărîrea Guvernului nr.589 din 29.07.2011 "Cu privire la limitele numărului de unități de personal și ale cheltuielilor de personal în sectorul bugetar pentru autoritățile administrației publice centrale și locale pe anul 2011".

Recomandari (101)

1. Guvernatorul Găgăuziei să asigure conlucrarea între subdiviziunile Comitetului Executiv al Găgăuziei, inclusiv DGF, DGDECSREE, organul cadastral cu IFS, privind crearea unei baze de date pentru evaluarea bazei de impozitare pe toate categoriile de taxe/impozite şi contribuţii sociale (contingent) formate în UAT de nivelul II şi de nivelul I, care constituie obiect al impozitării.

2. DGF să asigure o conlucrare eficientă cu UAT de nivelul I, cu alte părţi implicate în procesul de formare a bugetului, în vederea prognozării şi evaluării optime a veniturilor cuvenite atît bugetului central, cît şi bugetelor locale.

3. Primăriile vizate în acest capitol să elaboreze şi să implementeze proceduri de control intern la componenta identificată - terenurile proprietate publică, precum şi să încaseze plăţile pentru folosire, cu asigurarea plenitudinii realizării veniturilor proprii.

3. Primăriile vizate în acest capitol să elaboreze şi să implementeze proceduri de control intern la componenta identificată - terenurile proprietate publică, precum şi să încaseze plăţile pentru folosire, cu asigurarea plenitudinii realizării veniturilor proprii.

3. Primăriile vizate în acest capitol să elaboreze şi să implementeze proceduri de control intern la componenta identificată - terenurile proprietate publică, precum şi să încaseze plăţile pentru folosire, cu asigurarea plenitudinii realizării veniturilor proprii.

3. Primăriile vizate în acest capitol să elaboreze şi să implementeze proceduri de control intern la componenta identificată - terenurile proprietate publică, precum şi să încaseze plăţile pentru folosire, cu asigurarea plenitudinii realizării veniturilor proprii.

3. Primăriile vizate în acest capitol să elaboreze şi să implementeze proceduri de control intern la componenta identificată - terenurile proprietate publică, precum şi să încaseze plăţile pentru folosire, cu asigurarea plenitudinii realizării veniturilor proprii.

3. Primăriile vizate în acest capitol să elaboreze şi să implementeze proceduri de control intern la componenta identificată - terenurile proprietate publică, precum şi să încaseze plăţile pentru folosire, cu asigurarea plenitudinii realizării veniturilor proprii.

3. Primăriile vizate în acest capitol să elaboreze şi să implementeze proceduri de control intern la componenta identificată - terenurile proprietate publică, precum şi să încaseze plăţile pentru folosire, cu asigurarea plenitudinii realizării veniturilor proprii.

3. Primăriile vizate în acest capitol să elaboreze şi să implementeze proceduri de control intern la componenta identificată - terenurile proprietate publică, precum şi să încaseze plăţile pentru folosire, cu asigurarea plenitudinii realizării veniturilor proprii.

3. Primăriile vizate în acest capitol să elaboreze şi să implementeze proceduri de control intern la componenta identificată - terenurile proprietate publică, precum şi să încaseze plăţile pentru folosire, cu asigurarea plenitudinii realizării veniturilor proprii.

3. Primăriile vizate în acest capitol să elaboreze şi să implementeze proceduri de control intern la componenta identificată - terenurile proprietate publică, precum şi să încaseze plăţile pentru folosire, cu asigurarea plenitudinii realizării veniturilor proprii.

3. Primăriile vizate în acest capitol să elaboreze şi să implementeze proceduri de control intern la componenta identificată - terenurile proprietate publică, precum şi să încaseze plăţile pentru folosire, cu asigurarea plenitudinii realizării veniturilor proprii.

3. Primăriile vizate în acest capitol să elaboreze şi să implementeze proceduri de control intern la componenta identificată - terenurile proprietate publică, precum şi să încaseze plăţile pentru folosire, cu asigurarea plenitudinii realizării veniturilor proprii.

3. Primăriile vizate în acest capitol să elaboreze şi să implementeze proceduri de control intern la componenta identificată - terenurile proprietate publică, precum şi să încaseze plăţile pentru folosire, cu asigurarea plenitudinii realizării veniturilor proprii.

3. Primăriile vizate în acest capitol să elaboreze şi să implementeze proceduri de control intern la componenta identificată - terenurile proprietate publică, precum şi să încaseze plăţile pentru folosire, cu asigurarea plenitudinii realizării veniturilor proprii.

4. IFS, în comun cu autorităţile respective ale UTA, să asigure verificarea prezentării de către contribuabili (care arendează suprafeţe semnificative) a dărilor de seamă privind calcularea impozitului funciar.

5. Primarii s.Chirsova, s.Ferapontievca şi s.Dezghingea să stabilească procedurile de control intern privind monitorizarea achitării integrale a impozitului pe venit în teritoriul administrat.

5. Primarii s.Chirsova, s.Ferapontievca şi s.Dezghingea să stabilească procedurile de control intern privind monitorizarea achitării integrale a impozitului pe venit în teritoriul administrat.

5. Primarii s.Chirsova, s.Ferapontievca şi s.Dezghingea să stabilească procedurile de control intern privind monitorizarea achitării integrale a impozitului pe venit în teritoriul administrat.

6. Consiliile locale din mun.Comrat, or.Ceadîr-Lunga, s.Baurci, s.Copceac şi s.Tomai să asigure adoptarea unor decizii, conform legislaţiei, privind impozitarea păşunilor şi fîneţelor.

6. Consiliile locale din mun.Comrat, or.Ceadîr-Lunga, s.Baurci, s.Copceac şi s.Tomai să asigure adoptarea unor decizii, conform legislaţiei, privind impozitarea păşunilor şi fîneţelor.

6. Consiliile locale din mun.Comrat, or.Ceadîr-Lunga, s.Baurci, s.Copceac şi s.Tomai să asigure adoptarea unor decizii, conform legislaţiei, privind impozitarea păşunilor şi fîneţelor.

6. Consiliile locale din mun.Comrat, or.Ceadîr-Lunga, s.Baurci, s.Copceac şi s.Tomai să asigure adoptarea unor decizii, conform legislaţiei, privind impozitarea păşunilor şi fîneţelor.

6. Consiliile locale din mun.Comrat, or.Ceadîr-Lunga, s.Baurci, s.Copceac şi s.Tomai să asigure adoptarea unor decizii, conform legislaţiei, privind impozitarea păşunilor şi fîneţelor.

7. Guvernatorul Găgăuziei, în comun cu AAPL şi OCT, să identifice soluţii în vederea aplicării Codului fiscal la impozitarea bunurilor imobiliare.

8.1. Primăriile mun. Comrat şi or.Ceadîr-Lunga să asigure monitorizarea adecvată a amplasării publicităţii în teritoriul administrat, cu încasarea mijloacelor cuvenite bugetelor locale şi întreprinderea măsurilor faţă de persoanele care nu se conformează legislaţiei în domeniul publicităţii.

8.1. Primăriile mun. Comrat şi or.Ceadîr-Lunga să asigure monitorizarea adecvată a amplasării publicităţii în teritoriul administrat, cu încasarea mijloacelor cuvenite bugetelor locale şi întreprinderea măsurilor faţă de persoanele care nu se conformează legislaţiei în domeniul publicităţii.

8.2. Primăriile mun. Comrat şi or.Ceadîr-Lunga să asigure elaborarea şi implementarea procedurilor de control intern aferente amplasării, monitorizării şi încasării taxelor din publicitate.

8.2. Primăriile mun. Comrat şi or.Ceadîr-Lunga să asigure elaborarea şi implementarea procedurilor de control intern aferente amplasării, monitorizării şi încasării taxelor din publicitate.

8.3. Primăriile mun. Comrat şi or.Ceadîr-Lunga să asigure în comun cu organul fiscal din teritoriu, instruirea personalului responsabil de amplasarea publicităţii.

8.3. Primăriile mun. Comrat şi or.Ceadîr-Lunga să asigure în comun cu organul fiscal din teritoriu, instruirea personalului responsabil de amplasarea publicităţii.

9. Executorii principali de buget, în comun cu IFS pe UTA Găgăuzia, să exercite controlul asupra încasării veniturilor, întru diminuarea restanţelor.

9. Executorii principali de buget, în comun cu IFS pe UTA Găgăuzia, să exercite controlul asupra încasării veniturilor, întru diminuarea restanţelor.

9. Executorii principali de buget, în comun cu IFS pe UTA Găgăuzia, să exercite controlul asupra încasării veniturilor, întru diminuarea restanţelor.

9. Executorii principali de buget, în comun cu IFS pe UTA Găgăuzia, să exercite controlul asupra încasării veniturilor, întru diminuarea restanţelor.

9. Executorii principali de buget, în comun cu IFS pe UTA Găgăuzia, să exercite controlul asupra încasării veniturilor, întru diminuarea restanţelor.

9. Executorii principali de buget, în comun cu IFS pe UTA Găgăuzia, să exercite controlul asupra încasării veniturilor, întru diminuarea restanţelor.

9. Executorii principali de buget, în comun cu IFS pe UTA Găgăuzia, să exercite controlul asupra încasării veniturilor, întru diminuarea restanţelor.

9. Executorii principali de buget, în comun cu IFS pe UTA Găgăuzia, să exercite controlul asupra încasării veniturilor, întru diminuarea restanţelor.

9. Executorii principali de buget, în comun cu IFS pe UTA Găgăuzia, să exercite controlul asupra încasării veniturilor, întru diminuarea restanţelor.

9. Executorii principali de buget, în comun cu IFS pe UTA Găgăuzia, să exercite controlul asupra încasării veniturilor, întru diminuarea restanţelor.

9. Executorii principali de buget, în comun cu IFS pe UTA Găgăuzia, să exercite controlul asupra încasării veniturilor, întru diminuarea restanţelor.

9. Executorii principali de buget, în comun cu IFS pe UTA Găgăuzia, să exercite controlul asupra încasării veniturilor, întru diminuarea restanţelor.

9. Executorii principali de buget, în comun cu IFS pe UTA Găgăuzia, să exercite controlul asupra încasării veniturilor, întru diminuarea restanţelor.

9. Executorii principali de buget, în comun cu IFS pe UTA Găgăuzia, să exercite controlul asupra încasării veniturilor, întru diminuarea restanţelor.

9. Executorii principali de buget, în comun cu IFS pe UTA Găgăuzia, să exercite controlul asupra încasării veniturilor, întru diminuarea restanţelor.

9. Executorii principali de buget, în comun cu IFS pe UTA Găgăuzia, să exercite controlul asupra încasării veniturilor, întru diminuarea restanţelor.

9. Executorii principali de buget, în comun cu IFS pe UTA Găgăuzia, să exercite controlul asupra încasării veniturilor, întru diminuarea restanţelor.

9. Executorii principali de buget, în comun cu IFS pe UTA Găgăuzia, să exercite controlul asupra încasării veniturilor, întru diminuarea restanţelor.

9. Executorii principali de buget, în comun cu IFS pe UTA Găgăuzia, să exercite controlul asupra încasării veniturilor, întru diminuarea restanţelor.

9. Executorii principali de buget, în comun cu IFS pe UTA Găgăuzia, să exercite controlul asupra încasării veniturilor, întru diminuarea restanţelor.

9. Executorii principali de buget, în comun cu IFS pe UTA Găgăuzia, să exercite controlul asupra încasării veniturilor, întru diminuarea restanţelor.

9. Executorii principali de buget, în comun cu IFS pe UTA Găgăuzia, să exercite controlul asupra încasării veniturilor, întru diminuarea restanţelor.

9. Executorii principali de buget, în comun cu IFS pe UTA Găgăuzia, să exercite controlul asupra încasării veniturilor, întru diminuarea restanţelor.

9. Executorii principali de buget, în comun cu IFS pe UTA Găgăuzia, să exercite controlul asupra încasării veniturilor, întru diminuarea restanţelor.

10. DGF să asigure respectarea întocmai a cadrului metodologic la stabilirea raporturilor între bugetul central şi bugetele locale, cu fundamentarea mărimii transferurilor alocate prin calculele corespunzătoare.

11.1 De comun acord cu AAPL de nivelul I, să examineze oportunitatea optimizării numărului de personal potrivit recomandării Guvernului Republicii Moldova.

11.2 Să analizeze situaţia creată la angajarea personalului în instituţiile preşcolare, cu întreprinderea măsurilor în vederea remedierii deficienţelor constatate.

12. Direcţia Generală Învăţămînt să stabilească cerinţele funcţiei faţă de personalul angajat în instituţiile preşcolare, cu asigurarea evaluării acestuia.

13. AAPL de nivelul I să examineze cazurile de nerespectare a normativelor financiare pentru alimentarea copiilor, cu întreprinderea măsurilor respective.

13. AAPL de nivelul I să examineze cazurile de nerespectare a normativelor financiare pentru alimentarea copiilor, cu întreprinderea măsurilor respective.

13. AAPL de nivelul I să examineze cazurile de nerespectare a normativelor financiare pentru alimentarea copiilor, cu întreprinderea măsurilor respective.

13. AAPL de nivelul I să examineze cazurile de nerespectare a normativelor financiare pentru alimentarea copiilor, cu întreprinderea măsurilor respective.

13. AAPL de nivelul I să examineze cazurile de nerespectare a normativelor financiare pentru alimentarea copiilor, cu întreprinderea măsurilor respective.

13. AAPL de nivelul I să examineze cazurile de nerespectare a normativelor financiare pentru alimentarea copiilor, cu întreprinderea măsurilor respective.

13. AAPL de nivelul I să examineze cazurile de nerespectare a normativelor financiare pentru alimentarea copiilor, cu întreprinderea măsurilor respective.

13. AAPL de nivelul I să examineze cazurile de nerespectare a normativelor financiare pentru alimentarea copiilor, cu întreprinderea măsurilor respective.

13. AAPL de nivelul I să examineze cazurile de nerespectare a normativelor financiare pentru alimentarea copiilor, cu întreprinderea măsurilor respective.

13. AAPL de nivelul I să examineze cazurile de nerespectare a normativelor financiare pentru alimentarea copiilor, cu întreprinderea măsurilor respective.

13. AAPL de nivelul I să examineze cazurile de nerespectare a normativelor financiare pentru alimentarea copiilor, cu întreprinderea măsurilor respective.

13. AAPL de nivelul I să examineze cazurile de nerespectare a normativelor financiare pentru alimentarea copiilor, cu întreprinderea măsurilor respective.

13. AAPL de nivelul I să examineze cazurile de nerespectare a normativelor financiare pentru alimentarea copiilor, cu întreprinderea măsurilor respective.

13. AAPL de nivelul I să examineze cazurile de nerespectare a normativelor financiare pentru alimentarea copiilor, cu întreprinderea măsurilor respective.

13. AAPL de nivelul I să examineze cazurile de nerespectare a normativelor financiare pentru alimentarea copiilor, cu întreprinderea măsurilor respective.

14. Primăria s.Chirsova să iniţieze o investigaţie din oficiu a cazului stabilit de alimentaţie a copiilor cu produse necalitative, cu identificarea persoanelor vinovate de situaţia dată şi examinarea gradului de responsabilitate a acestora; să interzică conservarea legumelor în instituţiile preşcolare.

15.1. Să asigure actualizarea programelor investiţionale, cu identificarea surselor financiare necesare pentru finisarea obiectivelor în curs de execuţie.

15.2. Să asigure elaborarea şi implementarea procedurilor de control intern referitor la iniţierea obiectivelor de investiţii capitale, precum şi valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, în scopul neadmiterii cazurilor de utilizare ineficientă a mijloacelor publice.

16. Primăria s.Chirsova să excludă cazurile de execuţie a lucrărilor de reparaţii cu nerespectarea cadrului regulator, precum şi să asigure documentarea corespunzătoare a operaţiunilor economico-financiare efectuate.

17.1. Primăriile or. Ceadîr-Lunga şi or.Vulcăneşi: Să determine tipurile şi volumele de lucrări aferente amenajării teritoriilor şi să asigure procurarea lucrărilor de amenajare a teritoriului doar prin proceduri de achiziţii publice şi în limita alocaţiilor bugetare.

17.1. Primăriile or. Ceadîr-Lunga şi or.Vulcăneşi: Să determine tipurile şi volumele de lucrări aferente amenajării teritoriilor şi să asigure procurarea lucrărilor de amenajare a teritoriului doar prin proceduri de achiziţii publice şi în limita alocaţiilor bugetare.

17.2. Primăriile or. Ceadîr-Lunga şi or.Vulcăneşi: să asigure respectarea cu stricteţe a prevederilor Codului fiscal, precum şi ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

17.2. Primăriile or. Ceadîr-Lunga şi or.Vulcăneşi: să asigure respectarea cu stricteţe a prevederilor Codului fiscal, precum şi ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

18. DGF, în comun cu AAPL de nivelul I, să elaboreze o metodologie privind planificarea cheltuielilor pentru amenajarea teritoriului.

19.1 Direcţia Generală Învăţămînt, primăria mun.Comrat, grupul de lucru pentru investiţii capitale: să elaboreze şi să implementeze procedurile de control intern, care ar asigura valorificarea mijloacelor bugetare pentru mărfuri, lucrări şi servicii în baza principiilor de utilizare eficientă a mijloacelor.

19.1 Direcţia Generală Învăţămînt, primăria mun.Comrat, grupul de lucru pentru investiţii capitale: să elaboreze şi să implementeze procedurile de control intern, care ar asigura valorificarea mijloacelor bugetare pentru mărfuri, lucrări şi servicii în baza principiilor de utilizare eficientă a mijloacelor.

19.2. Direcţia Generală Învăţămînt, primăria mun.Comrat, grupul de lucru pentru investiţii capitale: să respecte prevederile actelor normative referitor la perceperea garanţiei pentru buna execuţie a contractelor de achiziţii ale mărfurilor şi lucrărilor.

19.2. Direcţia Generală Învăţămînt, primăria mun.Comrat, grupul de lucru pentru investiţii capitale: să respecte prevederile actelor normative referitor la perceperea garanţiei pentru buna execuţie a contractelor de achiziţii ale mărfurilor şi lucrărilor.

20. Guvernatorul UTA Găgăuzia să examineze încălcările depistate la casarea combustibilului şi să întreprindă măsuri în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare.

21. Direcţia Generală Învăţămînt să asigure elaborarea şi implementarea sistemului de control intern la întreţinerea autoturismelor.

22.1. Guvernatorul Găgăuziei: să înainteze o iniţiativă legislativă către Adunarea Populară privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice a UTA, în scopul revigorării întreprinderilor cu capital social de stat.

22.2. Guvernatorul Găgăuziei: Să aprobe un plan amplu de măsuri, în ansamblu pe unitatea autonomă, pentru asigurarea necondiţionată a cadastrării cantitativ-valorice a patrimoniului public imobiliar în aspect juridic, cadastral şi tehnic.

23. Primăriile mun.Comrat, s.Chirsova şi s.Cazaclia să întreprindă măsurile de rigoare în vederea încasării creanţelor la plata pentru arenda terenurilor proprietate publică.

23. Primăriile mun.Comrat, s.Chirsova şi s.Cazaclia să întreprindă măsurile de rigoare în vederea încasării creanţelor la plata pentru arenda terenurilor proprietate publică.

23. Primăriile mun.Comrat, s.Chirsova şi s.Cazaclia să întreprindă măsurile de rigoare în vederea încasării creanţelor la plata pentru arenda terenurilor proprietate publică.

24. Primăria mun.Comrat să întreprindă măsurile de rigoare în vederea ţinerii conforme a Registrului cadastral al deţinătorilor de terenuri şi să asigure veridicitatea dării de seamă funciare.

25.1. Guvernatorul UTA Găgăuzia: Să întreprindă măsuri privind înregistrarea în evidenţa contabilă a soldului bunurilor materiale donate de Federaţia Rusă.

25.2. Guvernatorul UTA Găgăuzia: Să asigure recuperarea împrumuturilor alocate agenţilor economici, cu calcularea şi încasarea sancţiunilor pecuniare prevăzute de contract.

26. Primăriile s.Cişmichioi şi s.Bugeac să întreprindă măsuri în vederea majorării finanţării cu sumele datoriilor creditoare cu termenul de prescripţie expirat.

26. Primăriile s.Cişmichioi şi s.Bugeac să întreprindă măsuri în vederea majorării finanţării cu sumele datoriilor creditoare cu termenul de prescripţie expirat.

27. IFS pe UTA Găgăuzia să efectueze controlul privind corectitudinea prestării serviciilor muzicale de către deţinătorii de patente.

Cerinte (5)

2.1. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Comitetului Executiv al Găgăuziei, pentru implementarea recomandărilor înaintate.

2.4. Guvernului, pentru informare, şi se propune să întreprindă măsuri în vederea eficientizării activităţilor legate de implementarea Programului de dezvoltare a serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă, în vederea excluderii utilizării ineficiente a mijloacelor creditare alocate în scopurile menţionate.

2.5. Ministerului Finanţelor, pentru informare şi luare de atitudine privind activitatea necorespunzătoare a autorităţilor financiare şi fiscale din UTA Găgăuzia la evaluarea şi monitorizarea potenţialului economico-financiar aferent bazei de impozitare şi, respectiv, formării şi mobilizării integrale a veniturilor publice; necesitatea stabilirii unor reglementări exhaustive privind ţinerea evidenţei contabile a patrimoniului public local, inclusiv modul de înregistrare în evidenţa contabilă a terenurilor proprietate publică; precum şi elaborarea indicatorilor-cheie privind numărul personalului administrativ din cadrul AAPL de nivelul II din UTA Găgăuzia, cu prezentarea acestora spre aprobare Guvernului Republicii Moldova.

3. Se recomandă Adunării Populare a Găgăuziei să respecte principiile generale ale managementului financiar relevant în procesul de elaborare şi executare bugetară.

4. Se recomandă Inspecţiei de Stat în Construcţii să efectueze controlul asupra aplicării unitare şi întocmai de către Direcţia Generală Învăţămînt a legislaţiei şi documentelor normative în construcţii la construcţia casei pentru odihna copiilor.